AARYA TECHNOLOGIES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AARYA TECHNOLOGIES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.697.567

Publication

16/05/2012
mod 11.1

r ~ 7

[ s~" ~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NlrFF-ci',-Ii-=.-;~0

(n U5, 2012

~~ffieTB~sr~rti~~,~ii~i #,t',i'I5~R-

fz_r)--_!.LI.1i',.

IIjI II Hifi 1H11 I lUI! 11111

*12090469*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

it Ondernemingsnr : o.245 i ee4 s Benaming (voluit) AARYA TECHNOLOGIES

:

:

(verkort) : ;

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

a

Zetel : Engelse Wandeling 2 K18

8500 Kortrijk '

i

Onderwerp akte : BVBA: oprichting i

Tekst : Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 26 april 2012, ter registratie neergelegd.

3Blijkt er dat : :

'i I. De vennootschap naar Engels Recht AARYA LIMITED, met zetel te'

Barnet EN4 91-1N (United Kingdom), Woodgate Studios, 2-8 Games Road, met ondernemingsnummer; :i 6602530, vertegenwoordigd door de heer RIXHON Philippe Jules Louis Victor, geboren te Rocourt op drie; ? januari negentienhonderd zesenvijftig, wonende te London NW6 7TU (United Kingdom), 28 Winchester ;: Avenue, met pasnummer 504432817, handelend in zijn hoedanigheid van algemene vertegenwoordiger van, ; zelfde vennootschap, in die hoedanigheid benoemd bij beslissing van de zaakvoerders van zelfde vennootschap, op zevenentwintig mei tweeduizend en acht, onder haar een Besloten Vennootschap met Beperkte; ii Aansprakelijkheid heeft opgericht.

II. De vennootschap als naam heeft : AARYA TECHNOLOGIES.

III. De zetel is gevestigd te Kortrijk, met aIs eerste adres Engelse; Wandeling 2 K18. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi bij besluit van de: zaakvoerder,

i IV. De vennootschap als doel heeft : i

- ontwerp, productie en verkoop, uitbating of uitgave van multimedia- ,

o

audiovisuele en digitale producties onder om het even welke vorm (web-based, mobiel platform, enzovoort); I

- het leveren van alle goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks op de hiervoor opgesomde activiteiten betrekking hebben;

- het beheren van haar middelen via het uitvoeren van onroerende eni :: roerende beleggingen van om het even welke aard voor eigen rekening;

i; - het voor eigen rekening verwerven, verkopen en beheren van;

onroerende goederen in de ruimste zin, zoals onder meer het verhuren, verpachten, aankopen, verkopen,; bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen, zowel in het buitenland als in het binnenland.

:; De vennootschap mag alle verrichtingen, activiteiten en;

i; rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel kunnen; bevorderen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in,i bestuurdersmandaten opnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in; ondernemingen die een gelijkaardig doei nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het; maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin. :

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in

ii commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

, Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel

; nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

i In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van, burgerlijke, commercile, roerende, onroerende, industrile of financile aard, welke rechtstreeks of: onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

V, Het kapitaal wordt vastgesteld op de som van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk n/honderd zesentachtigste deel van het kapitaal en bezit vertegenwoordigen.

VI. De aandelen van het kapitaal zijn beschikbaar voor onderschrijving met volstorting in specin tegen pari van honderd euro (E 100,00) per aandeel.

De honderd zesentachtig (186) aandelen en het kapitaal worden onderschreven voor afbetaling in specin door de oprichters, de vennootschap naar Engels Recht AARYA LIMITED, voornoemd.

Hetzij in totaal honderd zesentachtig (186) aandelen voor achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) of het kapitaal.

Alle aandelen, door de oprichters onderschreven, worden door hen ieder in geld gedeeltelijk volstort tot beloop van twee derden (2/3en), zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro ( 12.400,00) beschikt.

Alle aandelen worden aldus, volstort ten belope van twee derden (2/3 en), aan de oprichter toegekend.

VII. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

VIII. De vennootschap zal bestuurd worden door n of meerdere zaakvoerders genomen onder de vennoten of daarbuiten, benoemd voor een beperkte of onbeperkte duur door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, en die de duurtijd van hun opdracht bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders heeft beslist,

Het aantal der zaakvoerders zal vermeerderd kunnen worden of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering der vennoten, zonder de vormen voor de wijzigingen aan de statuten te moeten in acht nemen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Ingeval een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen. Hetzelfde geldt ingeval de vennootschap wordt benoemd als bestuurder of zaakvoerder bij een rechtspersoon.

Ingeval de vennootschap slechts n vennoot telt ziin betreffende de zaakvoering volgende bepalingen van toepassing.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging,

IX. Ieder boekjaar begint op n november van elk jaar en eindigt op eenendertig oktober, met dien verstande dat het eerste boekjaar begint te lopen op zesentwintig april tweeduizend en twaalf en zal eindigen op eenendertig oktober tweeduizend dertien.

X, De jaarvergadering komt rechtens bijeen op de tweede zaterdag van de maand april om tien uur van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend veertien.

XI. Benoeming zaakvoerder.

De voornoemde oprichters, in eerste buitengewone algemene vergadering vergaderd, beslisten met npang goedvinden twee zaakvoerders te benoemen voor onbeperkte duur, namelijk :

- de Heer Philippe RIXHON, voornoemd.

- de Heer SOENS Wim Thrse Adelson, geboren te Kortrijk op zevenentwintig mei negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van Mevrouw LECOUTERE Sylvianne Marcellina, wonende te Zwevegem, Kanaalstraat 2, met nationaal nummer 67.05.27-395.43.

mod 11.1

V4ar-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

= iv

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mix 111.1

Aan de commanditaire vennootschap Leadservice, kantoorhoudende te' Waregem, Stationsstraat 173, wordt volmacht gegeven om namens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in het rechtspersonenregister en het aanvragen van het B.T.W,-nummer" bij de B.T.W.-Administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

1) expeditie van de oprichtingsakte dd. 26 april 2012

' 4

Bijlagen bij-het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

vgor-behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.10.2014, GGK 11.04.2015, NGL 02.06.2015 15145-0045-010

Coordonnées
AARYA TECHNOLOGIES

Adresse
ENGELSE WANDELING 2, K18 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande