ABESSE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABESSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 443.159.940

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 05.06.2014 14166-0296-011
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13147-0107-012
09/02/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0091-012
18/01/2012
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Joseph Smeetslaan 238 te 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de zaakvoerder, opgemaakt ten zetel dd. 15/12/2011, blijkt dat werd beslist om met ingang vanaf 01/12/2011 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Broelkaai 1 c te 8500 Kortrijk.

Aldus opgesteld te Maasmechelen op 15/12/2011.

De Becker Didier,

zaakvoerder

Motl Wmtl 17.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVE INI II ~I INII~I II~V IN

*12016~H2*

Griffie

De-Rortdgriffier,

111

$ELGlSCH~

~Esr~,uR

MQAfiT

DiRFc1 Jr Neergz,agd ter grids der

rechtsanlrv. koophandel te TONGEREN

f 2 _ci_ .

012 / 4 -Os- 2

Ondernemingsnr : 0443.159.940

Benaming

(voluit) : ABESSE

(verkort) :

$ijlagcIIiehet Bclgiscir Staatsblad = 18/0 1/2012 = Annxs tl Nianiterlylge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.03.2011, NGL 20.04.2011 11088-0501-014
18/04/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel le TONGERE_

0 6 .044 2011 /

De Hoofdgrlffler, Griffie

1111 11111111111111111111111

*11058919*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch _ Staatsblad

m

Ondernemingsnr : 0443.159.940

Benaming

(voluit) : ABESSE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 238

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 26 maart 2011 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid ABESSE, met zetel te 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 238 onder meer heeft, besloten:

WIJZIGING DOEL

Na kennisname van het vereiste verslag en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt besluit de enige vennoot het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door de tekst hierna.

AANPASSING AAN ZETELVERPLAATSING

De enige vennoot besluit om de statuten aan te passen aan het besluit van de zaakvoerder de dato 25 september 2010, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november 2010,' onder nummer 10164141, om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8301 Heist-aan-Zee, Zeedijk,. Albertstrand 444 bus 41 naar 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 238.

SCHRAPPING UITDRUKKING NOMINALE WAARDE

De enige vennoot besluit de uitdrukking van de nominale waarde van de aandelen te schrappen, waardoor het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk. een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De enige vennoot besluit het kapitaal in de statuten ad 750.000 BEF uit te drukken in 18.592,01. HERFORMULERING MODALITEITEN

De enige vennoot besluit de modaliteiten betreffende: zetel van de vennootschap; uitoefening van het: voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden;! ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; beslag; beindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van de zaakvoerder(s) en commissarissen; externe vertegenwoordigingsbevoegdheid; bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals! bepaald hierna.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De enige vennoot besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de: voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van aile overbodig geworden! bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschapswet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige vennoot dat de statuten van de: vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de i benaming "ABESSE".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 238.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden alle mogelijke handelingen van commercile, industrile, roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het verlenen van advies op organisatorisch gebied en op salesgebied. Het verstrekken van opleidingen! en het coachen van ondernemers en hun medewerkers in de meest uitgebreide zin van het woord;

- het organiseren van seminaries, evenementen, netwerkevenementen en teambuilding-activiteiten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

-de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer, alsook de commercialisatie van relatiegeschenken;

-het verlenen van adviezen en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, planning,

management, marketing, verkoop, uitbating en organisatie aan bedrijven, priv-personen en instellingen;

-het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek,

commercieel of administratief vlak;

-de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden ais tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;

-de aankoop- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de ambulante handel op openbare markten inbegrepen;

-het organiseren, huren en verhuren, kopen en verkopen van alle soorten opleidingen, workshops, trainingen en cursussen;

-de aankoop- en verkoop, de huur en verhuur, de vertegenwoordiging van alle producten en diensten die verband houden met voornoemde activiteiten;

-het organiseren, uitbouwen en beheren van franchiseconcepten;

-het organiseren van een callcenter voor de verkoop van diensten en goederen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in Belgi als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financile instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

-het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

-het stimuleren, de planning en cordinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financile bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

-in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in Belgi of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

-alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;

-het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

-projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industrile, commercile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.592,01 en is verdeeld in 750 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd warden.

ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatst mag zijn vertegenwoordiger niet

ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de

vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en

voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen

toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal

ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet-statutaire zaakvoerder

Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist door de algemene vergadering met een

gewone meerderheid.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist door

de vennoten met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met

inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts

plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder alleen optredend of elke zaakvoerder afzonderlijk optredend zo er meerderen zijn,

heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap

aanbelangen te stellen en in het algemeen aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader

van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, alleen optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap te

vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve

bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet

tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van

zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd

door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

JAARVERGADERING

leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel

hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op n stem.

WIJZE VAN STEMMEN - VERTEGENWOORDIGING

a)Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b)Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij

persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan

de notulen van de vergadering.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

SCHORSING VAN HET STEMRECHT - INPANDGEVING VAN AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening

van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als

vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

! de behoorlijk opgevraagde en opeisbare strtinen niet gedaan zijn, ksdeuhoefeningxenhet-

stemrecht da aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

| Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de!

xennuotscopn. "

'

Wanneer de eigendam van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruch\gebnuiker, behoudens andersluidende betrokkenen.overeenkomst tussenHedi~dond~chtkomtovemwens~nmaandexruuh4J~bruik~r.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde

/ .

jaar.

WINSTBESTEMMING "

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tie ten honderd van het

maatschappelijk kapitaal bereikt. !

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van devnr`gadehng die, op voorstel van de zaakvoerder, de beotemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek von! Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerders.

Behoudens

Bnhmudensanderm|uid*ndevm*ta|ijkebopo|ingonvwandendmdividendandienia{wmndenupevuaagdb|nnon~ de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de venaff*nin0, warden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot deverdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voor-dele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

COORDINATIE VOLMACHT

De enige vennoot zal overgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de

inaXrumenVarende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst van de statuten. VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gecordineerde teks van de statuten;

- verslag van de zaakvoerder aangaande de doelwijziging en staat van actief en passief;

Peter VERSTRAETE notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 28.06.2010 10222-0352-014
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 24.06.2009 09278-0328-014
06/01/2009 : KO124519
11/07/2008 : KO124519
06/08/2007 : KO124519
07/09/2006 : KO124519
15/07/2005 : KO124519
01/10/2004 : KO124519
24/09/2004 : KO124519
13/08/2003 : KO124519
07/08/2002 : KO124519
23/08/2001 : KO124519
01/01/1996 : KO124519
04/03/1995 : KO124519
13/02/1991 : KO124519

Coordonnées
ABESSE

Adresse
BROELKAAI 1 C 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande