ABIMEX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABIMEX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.095.372

Publication

05/05/2014 : ONTBINDING - BENOEMING VEREFFENAAR - ONTSLAG ZAAKVOERDER -
STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABIMEX", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Koning Leopold l-straat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnurnmer 0425.095.372, gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op éénendertig maart tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal en de uitdrukking van de nominale waarde van de aandelen, thans omschreven als "zevenhonderd vijftig duizend frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen van duizend frank", uit te drukken in euro, zodat het kapitaal vanaf heden vastgesteld wordt op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de nominale waarde van de aandelen thans wordt vastgesteld op (afgerond) vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79). De vergadering beslist bijgevolg tôt vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door de volgende

tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) ieder.".

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de verschillende wetswijzigingen en feitelijke wijzîgingen voorgekomen sinds de oprichting van de vennootschap, onder meer aangaande de officiële benaming van de straat waar de maatschappelijke zetel gelegen is, en tôt wijziging van de huidige statuten om deze in overeenstemming te brengen met de gewijzlgde regelgeving aangaande de ontbinding en vereffening van vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg:

- tôt aanpassing van het benaming van de straat waar de maatschappelijke zetel is gelegen, gelet op het feit dat de officiële benaming van deze straat "Koning Leopold l-straat" is, daar waar in de statuten bij materiële misslag de benaming van de straat steeds werd vermeld als "Leopold I straat". De vergadering beslist bijgevolg tôt aanpassing van de tekst van artikel 2 van de statuten, om deze tekst în overeenstemming te brengen met de officiële benaming van de straat waar de maatschappelijke zetel gelegen îs, door het vervangen van de woorden "Leopold I straat" door de woorden "Koning Leopold l-straat".

Er wordt verduidelijkt dat deze beslissing geen verplaatsing van de maatschappelijke zetel betreft, doch

enkel een correctie van de tekst zoals die in de statuten staat weergegeven.

- tôt vervanging in artikel 8 van de statuten van de woorden "artikel 128 van de gecoôrdineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen";

- tôt vervanging van de tekst van artikel 16 van de statuten door de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars

benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft pevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tôt ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tôt ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank dîe van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer altematieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tôt homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze altematieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van

de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningsteiling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bîj eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuideisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenbiik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht ojd tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, â3 hetzij door voorafgaandelijke terugbetalîngen te doen in voordeel van die aandelen dîe in een grotere

verdeeld.".

fi DERDE BESLISSING

g De enige vennoot verklaart in het bezit gesteld te zijn en kennis te hebben genomen van het verslag van de

J zaakvoerder en van de staat van actief en passief zoals bepaald in artikel 181 van het Wetboek van -fi Vennootschappen, waarvan sprake onder punt 3/ van de agenda, om er voorafgaandelijk aan deze een afschrift

g van te hebben ontvangen.

x De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormelde verslagen.

fi De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de

3 burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, ■* ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnurnmer 0831.191.515, © vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, de dato dertien maart 5� tweeduizend veertien, waarvan de conclusies letterlijk luiden als volgt:

"F. BESLUIT

g Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,

, bedrijfsrevisor, werd op 3 maart 2014 aangesteld door Dhr, Erik Leenknecht, zaakvoerder van de BVBA -fi ABIMEX om in het kader van de procédure tôt ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht, verslag uit te

-S brengen over de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2013 van de BVBA ABIMEX. Deze

"aa boekhoudkundige staat houdt rekening met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap en heeft

es een baianstotaal van 88.499,72 ÉUR en een netto-actief van 69.377,73 EUR.

■*- Hij bevestigt op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig verslag beschreven - controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de algemene controlenormen van het « Instituut der Bedrijfsrevisoren, dat naar zijn mening de staat van activa en passiva per 31 december 2013 - op

•jjj, basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld - voiledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap

weergeeft op die datum, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder met succès gerealiseerd zullen PQ worden door de vereffenaar, onder voorbehoud van volledigheid van de fiscale en sociale schulden. eu ik heb kennis genomen van het Bijzonder verslag van de zaakvoerder voorgeschreven bij artikel 181 van

2" Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

A Deinze, 13 maart 2014

m Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman

-2j Vertegenwoordigt door

S Bart Bosman

Bedrijfsrevisor".

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het feit dat in voormeld verslag van de zaakvoerder wordt voorgesteld de vennootschap te ontbinden per twintig maart tweeduizend veertien, daar waar dit dient gelezen te worden als éénendertig maart tweeduizend veertien, hetgeen door de zaakvoerder, aanwezig als voormeld, wordt bevestigd.

De vergadering verklaart geen verdere opmerkingen te hebben op bedoelde verslagen en keurt deze

verslagen en het besluit goed met eenparigheid van stemmen.

verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder aile vennoten naar verhouding van het aantal

3 aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze

" het Wetboek van Vennootschappen.


•/

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vennootschap vervroegd te ontbinden met ingang

van heden, met het aog op haar volledige vereffening,

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist één vereffenaar aan te stellen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer LEENKNECHT Erik Meino, geboren te Roeselare op zes augustus negentienhonderd zesenveertig, rijksregistemummer 46.08.06 053-13, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold l-straat 16, aan te stellen als vereffenaar.

Dit gebeurt onder de opschortende voorwaarde van homologatie van deze benoeming door de voorzitter

van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

De heer LEENKNECHT Erik, voornoemd, wordt tevens aangesteld als lasthebber ad hoc teneinde het

verzoekschrift tôt homologatie van de benoeming van de vereffenaar te ondertekenen.

Voor het geval de benoeming van de heer LEENKNECHT Erik, voornoemd, wordt bevestigd of gehomologeerd, beslist de vergadering voor de uitoefening van dit mandaat een bezoldiging toe te kennen van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).

ZESDE BESLISSING

De vergadering besluit aan de vereffenaar de meest ruime bevoegdheden voorzien in de artikelen 186 en

volgende van het Wetboek van Vennootschappen te verlenen.

De vereffenaar mag tevens de in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde handelingen

stellen zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.

De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken van de

vennootschap houden.

De vereffenaar mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving; hij mag eu verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tôt ontbinding, opheffing

verlenen met of zonder betaling van aile bevoorrechte of hypothécaire inschrijvingen, overschrijvingen,

Si beslagen, elk verzet of andere belemmeringen of bekendmakingen.

h De vereffenaar mag onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, a> bijzondere machten aan één of meer personen-lasthebbers van zijn keuze opdragen voor de duur dîe hij

vaststelt.

§ Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen

door de vereffenaar. De vereffenaar is eveneens gemachtigd om de sluiting van de vereffening vast te stellen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

vi ZEVENDE BESLISSING

x Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de zaakvoerder

onmiddellijke ingang:

- de heer LEENKNECHT Erik, geboren te Roeselare op zes augustus negentienhonderd zesenveertig,

wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold l-straat 16.

Definitieve kwijting over het gevoerde beleid zal hem door de algemene vergadering worden verleend bij

goedkeuring van de jaarrekening welke zal afgesloten worden op datum van de ontbinding.

g ACHTSTE BESLISSING

î?5 Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in ® functie van de coôrdinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.

t3 De vergadering beslist de statuten te wijzigen aïs volgt:

- vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst: "De vennootschap heeft de vorm van een

œ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is in vereffening. Haar naam luidt "ABIMEX".". fi - vervanging van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst: "De vennootschap is opgericht voor

un si

� Ondergetekende notaris wijst op artikel 183 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, met name de

'©jo verplichting om in aile stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap te vermelden dat zij in vereffening is. "3 De comparant verklaart door de notaris voldoende geïnformeerd te zîjn aangaande de aansprakelîjkheidsrisico's

* bij miskenning van deze verplichting.

J> NEGËNDE BESLISSING

._ De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de -C statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

fi rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

|d TIENDE BESLISSING

■fi, De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:

S - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WESTVLAAMS KANTOOR VOOR

FISKALITEIT EN ACCOUNTANCY", afgekort "WEFISKA", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wagenmakersstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnurnmer 0414.797.041, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer BULTYNCK Etienne, wonende te 8560 Wevelgem, Grote Markt 36/10, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, en

- de heer BULTYNCK Etienne, wonende te 8560 Wevelgem, Grote Markt 36/10

met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in aile nodige handelingen te ondememen en aile stukken te ondertekenen in verband met de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in het

van de vennootschap. De vergadering beslist te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, met

onbepaalde duur en bestaat met ingang van éénendertig maart tweeduizend veertien enkel nog voor haar

vereffening.".


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ondernemingsloket, Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale zekerheid en het verrichten van andere administratieve formaliteiten dîe vereist zijn als gevolg van onderhavige akte.

VOOR GEL1JKVORM1G ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hîermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 31/03/2014, inhoudende bijzonder verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor - gecoôrdineerde statuten - homologatie voorzitter van de Rechtbank van Koophandel inzake benoeming vereffenaar.

"ô3

fi fi

in © in ©

un si

•FF

Op de laatste blz. v#n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
26/05/2014 : KO104760
25/08/2014 : KO104760
10/08/2012 : KO104760
02/09/2011 : KO104760
06/09/2010 : KO104760
16/07/2009 : KO104760
31/07/2008 : KO104760
06/08/2007 : KO104760
26/07/2006 : KO104760
28/07/2005 : KO104760
09/08/2004 : KO104760
18/08/2003 : KO104760
14/10/2002 : KO104760
08/05/2002 : KO104760
07/01/2000 : KO104760
01/01/1988 : KO104760
04/02/1986 : KO104760
01/01/1986 : KO104760
01/01/1986 : KO104760

Coordonnées
ABIMEX

Adresse
KONING LEOPOLD I-STRAAT 16 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande