ABRISO HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABRISO HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 543.854.848

Publication

28/07/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo

beho aan Belg

Staat

Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, afd. KORTRIJK

ELGISCH STAATSBLbn

--Grithe

MONITEUR BELGE NEERGELEGD

3 II MI 2014

1 8 -07- 2014

11111111i14lijI1J1,11111 111,

Ondernemingsnr : 0543.854.848

Benaming

(voluit) : ABRISO HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Gijzelbrechtegemstraat 8, 8570 Anzegem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Mededeling van de neerlegging van besluiten overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Neerlegging ter griffie van besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap in het kader van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Nathalie Van Speybroeck

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

16/01/2014
mod 11.1

I i:; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de . ,te

Vo

behc aan Belo

Staal

IIIl 11111 IIl liii 11IU liii Iii IIl Iii 1IIi

*19017177*

N;ONITEUP, BELGE

08-01-

LGISCH STAATSBLA

-2, 01, 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL

Kon-

2014

Ondememingsnr : r'j y , 85(( , 84$

Benaming (voluit) :ABRISO HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gijzelbrechtegemstraat S

8570 Anzegem

Onderwerp akte : NV: oprichting

Tekst : Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 24 december 2013, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat : 1 a) De burgerlijke maatschap BM Adebthiso, met zetel te i Hooglede, Hogestraat, 121, vertegenwoordigd door Mevrouw DECEUNINCK Sotie Marie:

Irma, wonende te Hooglede, Hogestraat 121, met Rijksregister nummer: 62.10.02-028.23. i

b) De burgerlijke maatschap DEJONGHE-PROVOOST, metj ; zetel te Langemark Poelkapelle, Korte Eeckhoutmolenstraat, 7, vertegenwoordigd door dei Heer DEJONGHE Jan Gilbert, wonende te Langemark-Poelkapelle, Korte, Eeckhoutmolensfraat 7, met Rijksregister nummer: 63.03.24-349.81.

c) Mevrouw MOERMAN, Katleen, geboren te Gent op twintig juli negentienhonderd tweenzeventig, echtgescheiden, wonende te Zwalm, Moldergem 102, met Rijksregister nummer: 72.07.20-114.71.

d) De Heer DEVENYN, Thomas, geboren te Gent op vijf juli; negentienhonderd vijfennegentig, ongehuwd, wonende te Zwalm, Moldergem 102, met; Rijksregister nummer: 95.07.05-223.22.

e) De Heer LAUWERS, Jan Julien Ursmar, geboren te! Waregem op negen augustus negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van: Mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny lise Nathalie, wonende te Waregem, Ooigemstraat 59,! met Rijksregister nummer: 69.08.09-211.54.

f) De Heer DE MAZIERE, Christian Maria Leon Georges geboren te Kortrijk op zeven mei negentienhonderd zestig, echtgenoot van Mevrouw; DELBAERE An Marie Rachel Cornelia, wonende te Poperinge, Wolstraat 3, met Rijksregister; nummer: 60.05.07-425.78.

!: g) De Heer CHOJNACKI, Lukasz Wieslaw, geboren tel

Poznan (Polen) op twee februari negentienhonderd negenenzeventig, wonende te Pleszew: (Polen). Lubomierz 31, met identiteitskaart nummer: AMJ907241 en paspoort nummer:

i ED4382945. l

i.

h) De Heer VANASSCHE, Geert Ren Henri, geboren tel Kortrijk op vijf juli negentienhonderd nenvijftig, echtgescheiden, wonende te Zottegem,

Leliestraat 3 A, met Rijksregister nummer: 51.07.05-267.24. ;

Ons, Notaris, verzochten de authentieke oprichtingsakte tel i verlijden van een naamloze vennootschap, die zij op heden hebben opgericht onder de; naam ABRISO HOLDING, met zetel te Anzegem, met als eerste adres; Gijzeibrechtegemsfraat 8, waarvan het kapitaal TWEE MILJOEN VIERHONDERD; li VIERENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO TWEENZESTIG CENT ( 2.484.300,62) bedraagt; en volledig is geplaatst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



2. De vennootschap als naam heeft : ABRISO HOLDING.

3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Gijzelbrechtegemstraat 8, Anzegem.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwefgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen, agentschappen en depots in Belgi of het buitenland oprichten.

4. De vennootschap heeft tot doel: in Belgi en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

De fabricatie en verwerking van, alsook groothandel en kleinhandel in verpakkingsmiddelen en alle kunststofschuimen dienend tot verpakkingsmiddelen, isolatiematerialen, kussens en matrassen en alle daarmee verband houdende producten, zelfs aanverwant met bureelarfikelen, met de beddegoed- en meubelsector, alsook sportartikelen en aldus ondermeer ook diverse artikelen uit kunststoffen, synthetische stoffen en uit synthetische en natuurrubbers.

Het uitvoeren van alle ondernemingswerken met betrekking tot het gebruik en plaatsing van gezegde goederen.

Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht: deze audit-, consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Bemiddeling, verkoop, in- en uitvoer evenals aile activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, dit alles onder hun meest verschillende vormen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verleden die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

2-) Het investeren, beheren, beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, met uitzondering van gereglementeerde transacties.

3-) Het investeren in en behorend van alle vormen van onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen kopen en verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zin activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financile transacties en de financile markten.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commercile, industrile of financile handelend verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met aar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

. Voorbehouden

e can"het

Belgisch Staatsblad

maatschappelijk doe!, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industrile of commercile eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met hef maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijzer, een aandeel nemen in alle bestaande of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bevrijden, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van hef Wetboek van Vennootschappen.

5. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd,

6. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierhonderd vierentachtig duizend driehonderd euro tweenzestig eurocent ( 2.484.300,62). Het is verdeeld in duizend zevenhonderd negenendertig (1.739) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Deze aandelen en het kapitaal worden onderschreven voor volstorting door inbreng in natura, als volgt

1) door de burgerlijke maatschap BM Adebthiso, voornoemd, zevenhonderd veertien (714) aandelen, hetzij voor n miljoen twintigduizend en zes euro twaalf cent ( 1.020.006,12) ;

2) door de burgerlijke maatschap, DEJONGHE-PROVOOST, voornoemd, vijfhonderd zestig (560) aandelen, hetzij voor achthonderdduizend en vier euro tachtig cent ( 800.004,80).

3) door Mevrouw Kafleen MOERMAN en de Heer Thomas DEVENYN, beiden voornoemd, driehonderd vijfentwintig (325) aandelen hetzij voor vierhonderd vierenzestigduizend tweehonderd achtentachtig euro en vijftig cent ( 464.288,50) ;

4) door de Heer Jan LAUWERS, voornoemd, drienvijftig (53) aandelen, hetzij voor vijfenzeventigduizend zevenhonderd veertien euro vierenzeventig cent ( 75.714,74);

5) door de Heer Christian DE MAZIRE, voornoemd, vijfendertig (35) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro en dertig cent ( 50.000,30);

6) door de Heer Lukasz CHOJNACKI, voornoemd, vijfendertig (35) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro en dertig cent ( 50.000,30);

7) door de Heer Geert VANASSCHE, voornoemd, zeventien (17) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend tweehonderd vijfentachtig euro zesentachtig cent ( 24.285,86).

inbreng in natura.

De burgerlijke maatschap BM Adebthiso,

vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart zevenhonderd veertien (714) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, volstort ten belope van honderd procent (100%), van de naamloze vennootschap ABRISO, met zetel te Anzegem, Gijzelbrechtegemstraat 8-10, ondernemingsnummer 0426.860.673, RPR Kortrijk, in te brengen, welke inbreng wordt geschat op n miljoen twintigduizend en zes euro twaalf cent ( 1.020.006,12).

De burgerlijke maatschap DEJONGHE-PROVOOST, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart vijfhonderd zestig (560) aandelen op naam

zonder vermelding van nominale waarde, volstort ten belope van honderd procent (100%), van de voornoemde vennootschap ABRISO, in te brengen, welke inbreng wordt geschat op achthonderdduizend en vier euro tachtig cent ( 800.004,80).









Bijlagen-bi} -het-Beigisek- Stnatsblad -16fQ113414 Attnex-es-du-Monitcur belge-





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Mevrouw Katleen MOERMAN en de Heer Thomas DEVENYN, beiden voornoemd, verklaren driehonderd vijfentwintig (325) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, volstort ten belope van honderd procent (100%), van de voornoemde vennootschap ABRISO, in te brengen, welke inbreng wordt geschat op vierhonderd vierenzestigduizend tweehonderd achtentachtig euro en vijftig cent ( 464.288,50).

De Heer Jan LAUWERS, voornoemd, verklaart drienvijftig (53) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, volstort ten belope van honderd procent (100%), van de voornoemde vennootschap ABRISO, in te brengen, welke inbreng wordt geschat op vijfenzeventigduizend zevenhonderd veertien euro vierenzeventig cent ( 75.714,74).

De Heer Christian DE MAZIRE, voornoemd, verklaart vijfendertig (35) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, volstort ten belope van honderd procent (100%), van de voornoemde vennootschap ABRISO, in te brengen, welke inbreng wordt geschat op vijftigduizend euro en dertig cent ( 50.000,30).

De Heer Lukasz CHOJNACKI, voornoemd, verklaart vijfendertig (35) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, volstort ten belope van honderd procent (100%), van de voornoemde vennootschap ABRISO, in te brengen, welke inbreng wordt geschat op vijftigduizend euro en dertig cent ( 50.000,30).

De Heer Geert VANASSCHE, voornoemd, verklaart zeventien (17) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, volstort ten belope van honderd procent (100%), van de voornoemde vennootschap ABRISO, in te brengen, welke inbreng wordt geschat op vierentwintigduizend tweehonderd vijfentachtig euro zesentachtig cent ( 24.285,86).

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de burgerlijke maatschap BM Adebthiso, voornoemd, zevenhonderd veertien (714) aandelen, zonder vermelding van waarde toegekend, die alle volledig volstort zijn.

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de burgerlijke maatschap DEJONGHE-PROVOOST, voornoemd, vijfhonderd zestig (560) aandelen, zonder vermelding van waarde toegekend, die alle volledig volstort zijn.

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan Mevrouw Katleen MOERMAN en de Heer Thomas DEVENYN, beiden voornoemd, driehonderd vijfentwintig (325) aandelen, zonder vermelding van waarde toegekend, die alle volledig volstort zijn.

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de Heer Jan LAUWERS, voornoemd, drienvijftig (53) aandelen, zonder vermelding van waarde toegekend, die alle volledig valstort zijn.

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de Heer Christian DE MAZIRE, voornoemd, vijfendertig (35) aandelen, zonder vermelding van waarde toegekend, die alle volledig volstort zijn.

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de Heer Lukasz CHOJNACKI, voornoemd, vijfendertig (35) aandelen, zonder vermelding van waarde toegekend, die alle volledig volstort zijn.

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de Heer Geert VANASSCHE, voornoemd, zeventien (17) aandelen, zonder vermelding van waarde toegekend, die alle volledig volstort zijn.

Deze aandelen werden alle onderschreven en door de onderschrijvers volledig volstort in geldspecin zodat deze volledig afgelost en bevrijd zijn. Het kapitaal is aldus volledig onderschreven en volstort.

7. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze atneming is niet lager verplicht van zodra de wettelijke reserve ntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. 4

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.



Niet gende dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheid, niet onkundig kon zijn.



8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar begint te lopen op vierentwintig december tweeduizend dertien en n en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend veertien.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie aan de aandeelhouder en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste n maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur desgevallend de stukken, met het jaarverslag, aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Deze maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek der Vennootschappen, en neergelegd overeenkomstig de voorschriften van artikel 98 van het Wetboek van Vennootschappen.

9. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 14u00 op de zetel van de vennootschap, met dien verstand dat de eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend vijftien; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die n/vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De algemene

aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast

Bipagea b'tj-het Belg'rseh-Staatsblad 1fif0it20i4 _ Aairexesu-Munitsar`treige

. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V

mod 19.1

dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook, voor eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten of naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouders kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op hef ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten mogen schriftelijk per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

10. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die als volgt wordt samengesteld:

- Elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders die (samen) minstens 18% van de aandelen van de vennootschap heeft recht om n bestuurder voor te dragen;

Elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders die (samen) minstens 50% van de aandelen van de vennootschap heeft recht om twee bestuurders voor te dragen;

- Elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders die (samen) minstens 75% van de aandelen van de vennootschap heeft recht om drie bestuurders voor te dragen.

- Daarnaast zal de algemene vergadering n onafhankelijke bestuurder benoemen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van ten hoogste zes jaar (of een andere periode zoals bepaald door de algemene vergadering). Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee kandidaten voor elke positie, voorgesteld door de (groep van) aandeelhouder(s).

De aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zullen, ten minste n week voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder('s) zullen worden benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun genomineerden. Voor elke positie dienen minstens twee kandidaten genomineerd te worden. Indien een aandeelhouder of een groep van

aandeelhouders, gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat, er niet in slaagt om een (gezamenlijke overeengekomen) lijst van kandidaten voor te leggen, mag

de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd op te vullen, totdat die aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat heeft voorgelegd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomit samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comit en regelt de werking ervan.

De raad zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan n of meer gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders van de vennootschap (CEO).

De raad van bestuur mag het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan n of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan n of meer personen van hun keus toekennen.

, `D vennootschap wordt geldig vertegenwoordig door:

, - ofwel Twee bestuurders, gezamenlijk handelend;

ofwel, voor aangelegenheden van dagelijks bestuur,

de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur (CEO).

" " Ze ;i5 bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonglere gevolmachtigden

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

11. Aanstelling bestuurders.

De voornoemde oprichters beslisten met npang goedvinden :

1) het aantal bestuurders te bepalen op drie, en als

bestuurders aan te stellen :

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEMAFIN, met zetel te Langemark-Poelkapelle, Korte Eeckhoutmolenstraat 7, ondernemingsnummer 0469.960.248, RPR leper, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DEJONGHE Jan Gilbert, wonende te Langemark-Poelkapelle, Korte Eeckhoutmolenstraat 7, met Rijksregister nummer: 63.03.24-349.81.

- Mevrouw Katleen MOERMAN, voornoemd.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOTHISO, met zetel te Hooglede, Hogestraat 121, ondernemingsnummer 0873.661.083, RPR Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw DECEUNINCK Sofie Marie Irma, wonende te Hooglede, Hogestraat 121, met Rijksregister nummer: 62.10.02028.23.

2) de duur van de opdrachten van de bestuurders vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf heden tot aan de jaarvergadering van tweeduizend negentien, zodat de duur van deze opdrachten eindigt bij de jaarvergadering van mei tweeduizend negentien.

Tot op het ogenblik dat de bij deze opgerichte vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen door de neerlegging van de stukken op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, zullen de aangestelde bestuurders ais lasthebbers van de oprichters mogen optreden, in naam van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen voorzien in de statuten.

De voornoemde bestuurders beslissen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEMAFIN, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

De duur van de opdrachten van de gedelegeerd bestuurder vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf heden tot aan de jaarvergadering van tweeduizend negentien, zodat de duur van deze opdracht eindigt bij de jaarvergadering van mei tweeduizend negentien.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd

- afschrift der oprichtingsakte dd. 24 december 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/02/2015
Mud Won] 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

jELGISCH

MONITEUR BELGL

12 -02- 2015

STAAT S'l_At:

NEERGELEGD

30JAt'.2015

Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, afd. KORTRIJK

G: ; ~

III







" ^4f~zttllnrw'er 0543.854.848

~, ~sliri

ABRISO HOLDING

(1'r,rmit

F .clit,vurrn Naamloze Vennootschap

:r liel . Gijzelbrechtegemstraat 8-10, 8570 Anzegem

o. c ilg =fjr1., )

cr benoeming commissaris-revisor

(uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 november 2014 om 10u00 op de maatschappelijke zetel)

(Beraadslagingen

De vergadering benoemt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Lieve Cornelis, tot commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar tot na de jaarvergadering van 2017.

Aangezien de dagorde uitgeput is en er geen vragen meer worden gesteld door de aandeelhouders, beslist de voorzitter de vergadering af te sluiten van zodra de secretaris het proces-verbaal van de vergadering zal opgesteld en voorgelezen hebben.

De secretaris geeft lezing van het proces-verbaal.

Na goedkeuring ervan door de vergadering wordt de zitting geheven te 11.00 uur.

De voorzitter

De stemopnemer De secretaris

Katleen Moerman Jan Dejonghe

Bestuurder Vv Demafin BVBA

Gedelegeerd bestuurder

x` L<r ,c+' Kaal, .far 1!~Sd!', 11$~>. v

r.l+.`', E'F-r~?frj?r~" " :3E'

fiYE/t~Bsri C;r. 'f','.ri" .C::tt;:ntd'zcr '';els . ti3sf+ Cil '1.E1'.x1.HL.e" '3'E.c.;

02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 28.05.2015 15133-0285-029

Coordonnées
ABRISO HOLDING

Adresse
GIJZELBRECHTEGEMSTRAAT 8 8570 ANZEGEM

Code postal : 8570
Localité : Gijzelbrechtegem
Commune : ANZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande