ABSOLUTE ART

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABSOLUTE ART
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 473.559.938

Publication

17/04/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111npl

MONITE

09 -

BELGISCH

JR BELGE

4- 2014 nenne 1tal Utvilamti.

gutio %uni.

STAATrn

Griffiee 2 Ape 2A14

Ondernemingsnr 0473.559.938

' Benaming

(voluit) ABSOLUTE ART

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel 8000 Brugge, Dijver 4-5

(volledig adres)

" cindeniverri akte KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE  ZETEL - WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ABSOLUTE ART", met zetel te 8000 Brugge, Dijver 4-5, opgemaakt door Notaris markey Erwin op 29 maart 2014, ter registratie neergelegd blijkt:

"EERSTE BESLUlT

De vergadering neemt kennis van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 maart 2014 waarbij, in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, besloten werd tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van n miljoen tweehonderdzestigduizend euro (1.260.000,00 EUR), afkomstig uit onttrekking van de 'andere beschikbare reserves' voor een bedrag van 462.000,00 euro en ' de `overgedragen resultaten' voor een bedrag van 798.000,00 euro, te verminderen met het bedrag van de' roerende voorheffing ten bedrage van 10%, zijnde honderdzesentwintigduizend euro (126.000,00 EUR), in' totaal zijnde n miljoen honderdvierendertigduizend euro (1.134.000,00 EUR) netto-dividend, aan de aandeelhouders. Het verslag van deze bijzondere algemene vergadering werd aan mil, Notaris, voorgelegd. TWEEDE BESLUIT

, De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 15 maart 2014 met ' betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.

Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 15 maart 2014 van Bosman Bart, bedrijfsrevisor, han-'delend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-isprakelijkheid "BEDR1JFSREVISOR BART BOSMAN", kantoor houdende te 9800 Deinze, Guido

, Gezellelaan 116, aangesteld door de Raad van Bestuur, met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging, de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld.

Dit verslag werd opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen; iedere' aandeelhouder erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van , het verslag.

' Net verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 maart 2014, besluit als volgt

"F. BESLUIT

Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,' bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de bestuurder, dhr, De Becker Yvan, op 1 december 2013 om krachtens art. 602 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door, inbreng in natura van het tegoed aan dividend van dhr, De Becker Yvan ten belope van 1.130.400,00 EUR, het tegoed aan dividend van dhr. De Becker Miguel ten belope van 1.800,00 EUR en het tegoed aan dividend van dhr. De Becker Yoeri ten belope van 1.800,00 EUR bij de NV ABSOLUTE ART, met zetel te 8000 Brugge, ,

Dijver4-5.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste tijz van Luik B vermeiden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de beschrijving van de inbreng In natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit creatie van 11.340 nieuwe aandelen van de NV ABSOLUTE ART, waarvan er 11.304 zullen worden toegekend aan dhr. De Becker Yvan, 18 aan dhr. De Backer Miguel en 18 aan dhr. De Becker Yoeri.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Deze kapitaalsverhoging kadert binnen art, 537 WIB 92:.

Een exemplaar van het verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De algemene vergadering keurt dit verslag met eenparig-,herd van stemmen goed.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door niet-geldelijke inbreng, als volgt te realiseren : verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van n miljoen honderdvierendertigduizend euro (1134.000,00 EUR) om het te brengen van drienzestigduizend euro (63.000,00 EUR) op n miljoen honderdzevenennegentigduizend euro (1197.000,00 EUR), mits creatie van 11.340 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst pro rata temporis.

De verhoging van het kapitaal wordt verwezenlijkt als volgt

- DE BACKER Yvan verklaart in te schrijven op het bedrag van n miljoen honderddertigduizend vierhonderd euro (1.130.400,00 EUR) van de kapitaalvertioging, hetzij op 11.304 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en hij verklaart dit bedrag volledig te volstorten.

- DE BACKER Miguel verklaart in te schrijven op het bedrag van duizend achthonderd euro (1.800,00 EUR) van de kapitaalverhoging, hetzij op 18 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en hij verklaart dit bedrag volledig te volstorten,

- DE BACKER Yoeri verklaart in te schrijven op het bedrag van duizend achthonderd euro (1.800,00 EUR) van de kapitaalverhoging, hetzij op 18 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en hij verklaart dit bedrag volledig te voistorten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, instrumenterende Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 1.134.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op n miljoen honderdzevenennegentigduizend euro (1.197.000,00 EUR), verdeeld over 11.970 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk n/elfduizend negenhonderd zeventigste van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de vermelding van de zetel in de statuten te schrappen om deze voortaan te vermelden in de overgangsbepalingen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt:

- ARTIKEL TWEE  ZETEL

De vergadeing besluit de eerste alinea van artikel 2 te schrappen en te vervangen door volgende alinea: "De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting vastgesteld.".

- ARTIKEL VIJF  KAPITAAL.

De vergadering besluit artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgend artikel: "ARTIKEL VIJF  KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt N MILJOEN HONDERDZEVENENNEGENTIGDU1ZEND EURO (1.197.000,00 EUR), vertegenwoordigd door elfduizend negenhonderd zeventig (11.970) aandelen zonder vermelding van nomi-nale waarde".

- ARTIKEL VIER EN TWINTIG  ONTBINDING  VEREFFENING

De vergadering besluit artikel 24 te schrappen en te vervangen door volgend artikel:

"ARTIKEL VIER EN TWINTIG  ONTBINDING  VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt,

Foor.

behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benOeming door de bevoegde 'rechtbank

van Koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de

uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Met vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de

vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden ;

goedgekeurd.

Met liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volstort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die

in mindere mate werden volstort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van '

stortingen.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen zijn een ontbinding en vereffening in n

akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1 er is geen vereffenaar aangeduid

2 er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva ais bedoeld in artikel 181 van het Wetboek

van Vennootschappen;

3 alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met

eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf,".

OVERGANGSBEPALINGEN

De vergadering besluit volgende overgangsbepaling toe te voegen

"OVERGANGSBEPALING

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Djver

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, gecordineerde statuten.

Notaris Markey Erwin (getekend)

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Ver o Naam en handtekening

10/12/2012
1 ~f f'3r, Mod Wort! 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE dei RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdring Bru gge)

p'2 9 NOV. 2012

Griffier:ei grree

r

lll

121 00 1

V

beh aa Bel

Staf

Ondernemingsnr : 0473.559.938

Benaming

(voluit) : ABSOLUTE ART

(verkort) : I

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dijver 4-5 te 8000 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming & herbenoemingen bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 25/10/2012, gehouden ten zetel werd met nparigheid beslist om met ingang vanaf 25/10/2012

- om te benoemen tot bestuurder de Heer DE BACKER Yvan, wonende in de Joost de Damhouderstraat 12 te 8000 Brugge voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2018, die bij deze zijn mandaat aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd &

om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2018:,

- De Heer DE BACKER Miguel, wonende in Lavoordestraat 18 te 8750 Wingene;

- De Heer DE BACKER Yoeri, wonende in de Willem Wenemaerstraat 48 te 9000 Gent, die bij deze hun mandaat aanvaarden.

Volgend op de bijzondere algemene vergadering komt dd, de voltallige Raad van Bestuur dd. 25/10/2012 samen en beslist met nparigheid van stemmen om het ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te aanvaarden, met ingang vanaf 25/10/2012:

-de Heer DE BACKER Yoeri, wonende in de Willem Wenemaerstraat 48 te 9000 Gent, volledige kwijting wordt hem verleend.

In zijn vervanging wordt voorzien om met ingang vanaf 25/10/2012 De Heer DE i3ACKER Yvan, wonende in de Joost de Damhouderstraat 12 te 8000 Brugge te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2018, die bij deze zijn mandaat aanvaardt.

Getekend,

de Heer DE BACKER Yvan,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 19.11.2012 12642-0085-019
15/10/2012
(n( Mad word 11.1

~,._....._,...~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo Ii1111.1161)101!1! IN

behouaan

Staatsk

NEERGELEGD ter GRIFFIr f~

RECHTS, , w4{+1 KOOPHANDEL 7a

RRU,.,,..- , ,

'' ~l%nrs Brugt

~~,fier, ZO~?

Ondernemingsnr : 0473.559.938

Benaming

(voluit) : ABSOLUTE ART

(verkort) : i

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dijver 4-5 te 8000 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/04/2012, gehouden ten zetel werd met nparigheid beslist om met ingang vanaf 01/04/2012 :

het ontslag te aanvaarden als bestuurder van :

- De Heer DE BACKER Yvan, wonende in de Joost de Damhouderstraat 12 te 8000 Brugge. Volledige kwijting wordt hem verleend.

Volgend op de bijzondere algemene vergadering komt dd, de voltallige Raad van Bestuur dd. 01/04/2012 samen en beslist met nparigheid van stemmen om het ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te aanvaarden, met ingang vanaf 1/04/2012:

-De Heer DE BACKER Yvan, wonende in de Joost de Damhouderstraat 12 te 8000 Brugge, volledige kwijting wordt hem verleend.

In zijn vervanging wordt voorzien om met ingang vanaf 01/04/2012 de Heer DE BACKER Yoeri, wonende in de Willem Wenemaerstraat 48 te 9000 Gent te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2017, die bij deze zijn mandaat aanvaardt.

Getekend,

de Heer DE BACKER Yoeri,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 15.11.2011 11610-0054-020
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 20.12.2010 10637-0342-020
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 24.12.2009 09910-0277-020
10/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 28.02.2009 09066-0327-020
18/10/2007 : BG093292
20/07/2007 : BG093292
10/05/2007 : BG093292
10/05/2005 : BG093292
20/04/2004 : BG093292
13/05/2003 : BG093292
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.09.2015, NGL 14.10.2015 15649-0162-021

Coordonnées
ABSOLUTE ART

Adresse
DIJVER 4-5 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande