ABSOLUTE@CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABSOLUTE@CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.926.454

Publication

09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.07.2014, NGL 28.08.2014 14532-0103-014
28/07/2014
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

09 JUL 2014

ELGISCH ,TAATSBLA Griffie

erugge

De griffier

Ondernemingsnr : 0840.926.454

Benaming

(voluit) : Absolute@construct

(verkort) :

MONITEUR BELGE

18 -07- 2011;

bet ae Be Stat

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: Gistelsesteenweg 1-3 - 8200 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging maatschappelijke zetel

Rsum verslag college van zaakvoerder 01/07/2014

Na bespreking wordt unaniem beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: Oostendsebaan 100- 8470 Gistel.

Getekend de zaakvoerder

BVBA Ramboer & Beddeleem

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

Ramboer Kris

30/09/2013
Mod Werd 57.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

I1IHVI1314IIII ~IIIRIII34* I ~I~

*83

V bet

a2

Be Sta;

~

,,.

.EERGELEGD ter GRIFFIE

qGHTBANt< VAN KOOPiiAWDE-

+GGE (tfdPlin BEPo

`210

Griffie tam" ? "

"

Ondernemingsnr : 0840.926.454

Benaming

(voluit) : Absolute@construct

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Gistelse Steenweg 1-3 8200 Sint-Andries

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Rsume bijzondere algemene vergadering 18/07/2013

Met nparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering om over te gaan tot het ontslag van de zaakvoerder Dhr. Decupere Frank. Dit met onmiddelijke ingang. Er wordt kwijting verleend voor zijn mandaad.

Ondergetekend

BVBA Ramboer & Beddeleem

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Dhr. Ramboer Kris

17/10/2012
d

Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neeevgelcgu te, yt i fie \fan ce

rechtbank van koophandel

l,ie~ ~f le` ti d!- e . tenueap

Griffie,rie qrifr~p

Ondernemingsnr : 0840.926.454 Benaming

ivuiu;t3: ABSOLUTE@CONSTRUCT

(verkort) "

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Abdijhoek 6 - 8210 Zedelgem

(volledig adres)

Ondervuerp akte : Benoeming- Onslag en Kwijting

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato * agustus 2012 van de aandeelhouders van de besloten vennootschap reet beperkte aansprakelijkheid "ABSOLUTE@CONSTRUCT', met zetel te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 6, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter De Baets te Koksijde op 0711112011, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 2211112011 onder nummer 11175591, met eenparigheid van stemmen heeft besloten

1.De algemene vergadering aanvaard het ontslag met ingang vanaf heden als zaakvoerder van:

-De BVBA VERDE INVESTMENTS, voornoemd

-De heer RAMBOER Kris, voornoemd

De algemene vergadering besluit hen volledige kwijting en dcharge te verlenen voor hun bestuur.

2.De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden de BVBA RAMBOER & BEDDELEEM, met maatschappelijke zetel te 8630 Veume, Grote Markt 21, ondernemingsnummer 0878.266.011, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ramboer Kris, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder.

De heer Ramboer Kris is alhier tussengekomen namens de BVBA Ramboer en Beddeleem om het mandaat te aanvaarden.

3.0e algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen besluit van de zaakvoerder om de zetel te verplaatsen naar 8200 Sint-Andries (Brugge), Gistelse Steenweg 1-3, met ingang vanaf heden goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend)

RA BEDDELEEM BVBA (zaakvoerder)

Kris (vaste vertegenwoordiger)

Op de laatste ;;17  nri t. uik R verrn2;den . Recto , Naanr en iicedy.+tighesd van de ,nstnlmer3terertde rrbtarrs, iretri van de persc,(oint, rr) hevoulq.9 de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Nain en har;(Strek?hOtti.

24/05/2012
Mod Word ti 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neer gd ter eRe van ai rechtbank vart koophandel Brugge - a#tleling Ee CX>LI AIDE

c MEI ZO

Griffie

liii Ill ulllldlllllll I

*12096169"

$ijlagen-bif tret-Itelgise Staatslilad = 24t05r2012"= Ainx"s d Moniteur blg

Ondernemingsnr : 0840.926.454

Benaming

(voluit) : ABSOLUTE@CONSTRUCT

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Abdijhoek 6 - 8210 Zedelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

tilt het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 0210512012, geregistreerd te Nieuwpoort, vier bladen, geen renvooien op 03.05.2012, boek 112, blad 79, vak 18, Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), Voor De Ontvanger (getekend) E. VANDERMEIRSCH, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABSOLUTE@CONSTRUCT", met zetel te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 6, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter De Baets te Koksijde op 07/11/2011, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch' Staatsblad op 22/11/2011 onder nummer 11175591, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

1. Eerste besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achtendertigduizend vijfhonderd dertig euro (38.530,00 EUR), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) te verhogen tot zevenenvijftigduizend en tachtig euro (57.080,00 EUR). De vergadering neemt kennis van het feit dat de voornoemde BVBA VERDE INVESTMENTS uitdrukkelijk afziet van de mogelijkheid om deel te nemen aan deze kapitaalverhoging. De kapitaalverhoging gebeurt dan ook door inbreng van een geldsom door de heer Decupere Frank en door creatie van achtendertigduizend vijfhonderd dertig (38.530) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met dezelfde rechten en voordelen ais de thans bestaande aandelen en de toekenning ervan aan de inbrenger, te weten de heer Decupere Frank

b) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volgestort door volgende inbreng in geld, door de heer Decupere Frank, voornoemd.

De inbreng betreft de inbreng van een bedrag van achtendertigduizend vijfhonderd dertig euro (38.530,00 EUR).

Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 363-1043849-72 ten name' van de kapitaalverhoging van de BVBA ABSOLUTE@CONSTRUCT geopend bij de ING Bank, kantoor Sint-' Andries (Brugge).

Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest op dertig april tweeduizend en twaalf afgeleverd' door genoemde financile instelling, is aan mij notaris overhandigd ter bewaring.

Ondergetekende notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226, 1 van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd,

c) De heer Decupere Frank dient naar aanleiding van deze kapitaalverhoging met creatie van nieuwe aandelen een uitgiftepremie ten bedrage van zestigduizend negenhonderd twintig euro (60.920,00 EUR) te betalen.

Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 363-1043849-72 ten name van de kapitaalverhoging van de BVBA ABSOLUTE@CONSTRUCT geopend bij de ING Bank, kantoor Sint-Andries (Brugge).

Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest op dertig april tweeduizend en twaalf afgeleverd door genoemde financile instelling, is aan mij notaris overhandigd ter bewaring.

Ondergetekende notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226, 1 van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

d) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zevenenvijftigduizend en tachtig euro (57.080,00 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door zevenenvijftigduizend en tachtig (57.080) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

2. Tweede besluit : Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zestigduizend negenhonderd twintig

euro (60.920,00 EUR), om het kapitaal van zevenenvijftigduizend en tachtig euro (57.980,90,./15) te verhogen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

tot honderd achttienduizend euro (118.000,00 EUR) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie in het kapitaal en zonder creatie van nieuwe aandelen.

b) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volgestort door incorporatie van de door de heer Decupere Frank betaalde uitgiftepremie van zestigduizend negenhonderd twintig euro (60.920,00 EUR)

c) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderd achttienduizend euro (118.000,00 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door zevenenvijftig duizend en tachtig (57.080) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Derde Besluit Aanpassing artikel betreffende het kapitaal

De vergadering besluit het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te

passen, als volgt:

Artikel VIJF

"Het geheet geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achttienduizend euro (118.000,00

EUR).

Het is verdeeld in zevenenvijftig duizend tachtig (57.080) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde, die elk n/zevenenvijftig duizend tachtigste (1157.080ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle zevenenvijftiguizend tachtig (57.080) aandelen ziin gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en

voordelen."

4. Vierde besluit:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen notaris Peter De Baets, te Koksijde, te gelasten met het opstellen van de gecordineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

5. Vijfde besluit:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om te benoemen als zaakvoerder de Heer

RAMBOER Kris Eric, geboren te Oostende op drie juni negentienhonderd nenzeventig, wonende te 8480

lchtegem, Pieter Breugellaan 11 (Nationaal nummer 71.06.03-321.55), en dit met ingang vanaf heden.

De heer Ramboer Kris is alhier tussengekomen om te verklaren dit mandaat te aanvaarden, en te

bevestigen dat geen maatregelen bestaan die zich hiertegen verzetten.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging dd 02/05/2012

- expeditie van de gecoiirdineerde statuten dd 02/05/2012

Bijlagen- bij- het Belgisch-Staatsbiad - 24/05/2012 - Amie xs ii 1Vliii-r blg

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste bIz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/11/2011
mod 2.1ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie " na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

:veaergeilegci ter griffie

rechtbank van koop

Brugge - af.: 'ng te Oustenot

nD Q 9 , i 2Q11

Griffie Ge grifrter

Benaming : ABSOLUTECONSTRUCT

(voluit)

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Abdijhoek 6

8210 Zedeigem

Onderwerp akte :Oprichting Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ABSOLUTE@CONSTRUCT"

" 11111 11 111 75591*

1111

~} ~jr

Ondernemingsnr : D ~ ~ d fl " h " TJ 1-

e--

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter De Baets te Koksijde op zeven november tweeduizend en elf,.i geregistreerd te Nieuwpoort, zeven bladen, geen renvooien op 08.11.2011, boek 112 , blad 11, vak 16.i; Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR). Voor de Ontvanger (getekend) Kurt VAN LOO, houdende!; oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABSOLUTE@WORK", met zetel te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 6

1) Dat door:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERDE INVESTMENTS" met zetel teil 8210 Zedelgem (Loppem) Abdijhoek 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0836.027.756, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Amold Vermeersch te Oudenburg op vier mei!. 'i tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei tweeduizend en elf;'. onder nummer 11074168, waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd bleven,

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar statutair zaakvoerder mevrouw DE GROOTE Charlotte Dina Jacqueline Johanna Marijke, geboren te Kortrijk op drientwintig december negentienhonderd tweentachtig, gedomicilieerd te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 6, hiertoe benoemd bij oprichting en gepubiceerd : als voornoemd.

Nationaal nummer : 82.12.23-080.66

2) De heer DECUPERE Frank Andr Cornelius, geboren te Ieper op zes juni negentienhonderdti achtenzestig, echtgenoot van mevrouw DESMET Veerle Antoinette Rachel, geboren te Ieper op zesentwintig; januari negentienhonderd negenenzestig, gedomicilieerd te 8904 Boezinge (Ieper), Diksmuidseweg 379. Gehuwd te leper op elf mei negentienhonderd negentig onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap met huwelijkscontract verleden voor notaris Luc Ghesquiere te Ieper op tien mei negentienhonderd negentig tot op ; heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.

Nationaal nummer: 680606 347-70

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2) de vennootschap de naam ABSOLUTE@WORK draagt.

3) de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 6

4) de vennootschap opgericht is voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van hete; uittreksel uit de oprichtingsakte.

5) de vennootschap volgend doel heeft :

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

1/ De exploitatie van een uitzendkantoor en de tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers die actief

zijn in de bouwsector

2/ Alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord, zoals, maar niet beperkt tot werving en

selectie, outplacement, advies, screening, testing, en zo verder, alsmede andere (commercile) activiteiten zoals

_i onder meer opleiding, onderaannemingsactiviteiten en projectbureau.

tt

3/ Het verlenen van advies, bijstand en opleiding op het vlak van personeelsbeleid en human ressources beleid, in tt de ruimste zin, en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van studies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

4/ Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de co l .., ga isatie nuit -- uitbating

van

p commercile organisatie en uitbating van

productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen en advies naar uitzendkantoren, selectiekantoren en aanverwante sectoren.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura.

Bijkomend mag de vennootschap haar eigen vermogen als goed huisvader beleggen, daaronder begrepen het beleggen in aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook in onroerend goed. De vennootschap heeft tot doel, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:

A/ Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen met gelijk of aanverwant doel;

B/ Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen met gelijk of aanverwant doel door inbreng, participatie of investering;

C/ Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen van vennootschappen met gelijk of aanverwant doel; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of

kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

DI Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen met gelijke of aanverwant doel;

E/ Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband en het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

6) het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) bedraagt, verdeeld in achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen zonder nominale waarde, die ieder n/achttienduizend vijfhonderd vijftigste (1/18.550$1e) van het kapitaal vertegenwoordigen, en werd onderschreven door :

1. De bvba VERDE INVESTMENTS, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van vijfduizend zevenhonderd en acht euro (5.708,00 EUR), volstort ten belope van tweeduizend euro (2.000,00 EUR), waarvoor haar vijfduizend zevenhonderd en acht (5.708) aandelen worden toegekend

2. De heer Decupere Frank , voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van twaalfduizend achthonderd tweenveertig euro (12.842,00 EUR), volstort ten belope van vierduizend vijfhonderd euro (4.500,00 EUR), waarvoor hem twaalfduizend achthonderd tweenveertig (12.842) aandelen worden toegekend

De verschijners verklaarden dat op ieder aandeel n/derde gestort is, hetzij in totaal zesduizend vijfhonderd euro (6.500,00 EUR).

7) de vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Werd voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de oprichting door de oprichters tot gewone niet-statutaire

zaakvoerder benoemd:

- De bvba VERDE 1NVESTMENTS, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger mevrouw De Groote Charlotte, voornoemd, wonende te 8210 Zedelgem, Adbijhoek 6 (nn 821223 080 66)

- De heer Decupere Frank, voornoemd, wonende te 8904 Boezinge, Diksmuidseweg 379 (nn 680606 347 70).

die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de Wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in

.en buiten rechte... '

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Bijlagen Tij Tiet Belgisch Sta tsbl d - 22/117201I - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

8) de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur , in de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de tweede donderdag van de maand juni tweeduizend en dertien om negentien uur

9) het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot nendertig december tweeduizend en twaalf.

10) het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste n/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding tot ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of en deel ervan zal worden gereserveerd..

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

11) Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager betreffende alle functies van accountant en belastingconsulent voorzien bij wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AD-Ministerie, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Adriaan de Leeuw, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

De oprichters verleenden deze tevens de bevoegdheid en om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als

" handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd: -expeditie van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
ABSOLUTE@CONSTRUCT

Adresse
GISTELSE STEENWEG 1-3 8200 SINT-ANDRIES

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande