ACA PHARMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ACA PHARMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 416.616.681

Publication

05/05/2014 : NV: kapitaalswijziging
Tekst : Uit een akte voor Meester Jean-Marie THIJS, notaris te Tongeren de dato 31 maart 2014, te

registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BEN'S CAFE",

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3700-Tongeren, Markt 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondernemingsnummer 0448.376.461, werd gehouden.

De betreffende vergadering had nagemelde agenda en nam naar aanleiding daarvan de volgende besluiten : 1. Kennisneming van de bijzondere algemene vergadering de dato 27 december 2013 tot uitkering van een dividend overeenkomstig artikel 537 WIB.

2. Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijvïng van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

4. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde zesenzestigduizend zeshonderd euro (€ 66.600,00,- ) om het van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00,-) op honderd achtentwîntigduizend zeshonderd euro (€ 128.600,00,-) te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met een verhoging van de kapitaalswaarde.

5. Onderschrijving van de kapitaalverhoging - vergoeding 6. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

7. Vervanging van de huidige tekst van de statuten door de navolgende :

"A. VORM -NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL Artiket 1 - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "BEN'S CAFE". Artikel 2,- Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Markt 11.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, magi de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtnemingj

van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bîjkantoren oprichten.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden ; - De exploitatïe van een drankgelegenheïd met bereiding en verkoop van snacks en kleïne eetwaren.

- De uitbating van een restaurant, het verzorgen van banketten en feesten en aile traiteurdiensten

Zij mag aile zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks 'in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondememingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelîjk of een samenhangend doel hebben of die de , ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen

| vergemakkelijken.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


modll.l

4 •Voor¬

aan het Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het Belgisch binnenland door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, Staatsblad mogen deelnemen aan aile ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelîjksoortig of

bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar

maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap aile roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk ver band met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken:of uit te breiden.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtentwîntigduizend zeshonderd euro (€128.600,00,-).

Het is verdeeld in vijfentwintig (25) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/25ste.

Artikel 6 - Aandelen op naam.

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer, Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurîge aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen.

De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsîng van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de bestuurder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verdufctelïjken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de

verkrijger in geval van overgang bij overiijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden

i. certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De aandelen die een inbreng in geld vertegenwoordigen genïeten van een préfèrent dividend zoals hierna

aangegeven.

Artikel 7 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de

09 a»

H gedeelte van de kapitaalverhoging dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respeotievelijke

mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de raad van bestuur,

van de kapitaalverhoging te verzekeren.

î?)

de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de naakte eigenaar te vergoeden

Hij is eftoe gehouden de naakte eigenaar de vergoeden voor de waarde van de naakte eigendom van het

fS0 Artikel 8 - Ondeelbaarheïd van de aandelen

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

es De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden,

zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overiijden, zowel ten

bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij

iedere overdracht van het voorkeurrecht.

De betekeningen die geschîeden în uitvoering van de bepalingen van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende brief. Deze brieven worden geldig verzonden naar het laatste door de vennootschap gekende

adres van de aandeelhouders.

Op de laatste blz. van LyikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n.en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso, : Naam en handtekening

.Overdracht onder Jevenden --------- ______ ............ ___________ .................. _____

behouden

vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden

Préférante aandelen :

aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging niet volledig geplaatst is, kunnen de

aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnîeuw bij voorkeur inschrijven op het

rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging volledig geplaatst îs of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze

tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar, tenzij tussen

middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van

dit recht.

voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe

aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in voile eigendom toe.

voorkeurrecht.

Aile aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel,

Artikel 9 - Overdracht en overgang van aandelen - Beperkingen aan de overdraagbaarheid

bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel în vruchtgebruik, in naakte als in voile eigendom. DezeVoor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

fS0 ~3

mod11.1

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben :

aangeboden aan de andere aandeelhouders. i De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad ;

van bestuur hierover inlichten. Hîj vermeldt de identîteît van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. i

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 8 dagen na de j betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 2 maanden van de betekening : van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan ; hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de ■ voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel în het kapitaal van de ; vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun : voorkooprecht geheel of gedeeltelijk nîet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere i aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder j opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht ■

volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodîg, een nieuwe termijn van 14 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal ! aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover

onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Bij praktîsche onmogelîjkheîd om tot een volmaakt everedige verdeling te komen, worden de overblijvende ;

aandelen bîj lottrekking toegewezen. j

Indien het voorkooprecht nïet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, : lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kan de overdrager naar zijn keuze ; ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal : aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen : overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht. i De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden j

verworven aan

de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de :

vennootschap. i

De în uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post. Overgang bij overiijden

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zîjn mutatîs mutandis van toepassing op de overgangen i bij overiijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris ; dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 2 maanden na het ; overiijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en i kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. j

Artikel 10 - Inkoop of inpandname van eigen aandelen van de vennootschap

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperitingen opgelegd door de wet, de j

eigen aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen of în pand te nemen, wanneer deze • verwerving noodzakelijk is ter voorkomîng van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld. j De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen of winstbewijzen die de vennootschap bezit, worden i

geschorst.

Artikel 11 - Opvraging van stortingen i

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, nîettegenstaande > elke hiermee strijdige bepaling. j Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van i hen solidair în voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal nîet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van stortingen, : mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met ; opgave van een bankrekenîng waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uîtsluiting i

van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlîjk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het i stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. ! De aandeelhouder die na een opzeg van één maand, betekend bîj aangetekend schrijven, achterstaat met zîjn i

stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhocgd met ;

twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. ' Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van i bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitsjjreken en zijn aandelen.doen�yerko�n�zonder� aftreuk tej

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


'Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

s ■a

09
O «N

î?)

fS0 ~3

doen aan het recht van de raad van bestuur om het nog verschuldigd blîjvend saldo en schadevergoeding te : eïsen. Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder ;

aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaari voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande :

instemming van de raad van bestuur.

In geen geval mogen bij- of volstorting gebeuren door incorporatîe van réserves. De incorporatîe van réserves moet steeds een kapitaalverhoging, gelijk aan haar bedrag, tot gevolg hebben.

C. BESTUUR EN CONTROLE

; Artikel 12 - Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, tenminste bestaande uit het minimum aantal leden : dat door de wet voorzien is. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de : algemene vergadering voor de wettelijk bepaalde mînimumduur. Hun opdracht eindigt bîj de sluiting van de ; jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. ; Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door i ', schriftelijke kennlsgevïng aan de raad.

: Artikel 13 - Besluitvorming.

De raad van bestuur beraadslaagt en besluit als een collège.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden j aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de j vergadering voorzît beslissende stem. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, télex, ' telefax en/of e-mail, volmacht geven aan een van zîjn collega's van de raad, maar slechts voor een vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts een medelid van de raad vertegenwoordigen.

In uîtzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzaak en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de i

bestuurders. Dat wordt gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. De : schriftelijke besluitvorming is uitgesloten In de door de wet bepaalde gevallen.

Artikel 14 - Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de j voorzitter van de vergadering en mînstens de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enîg materieel spoor nablîjft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van ! bestuur worden opgenomen in de notulen.

De notulen kunnen een belangrijk bewijsstuk vormen in het kader van de aansprakelijkheid van bestuurders. Zij ; hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel tegen de vennootschap en tegen de personen dïe hun : handtekening geplaatst hebben en zodoende de waarheid erkennen van wat in de notulen is weergegeven.

Aile afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee

bestuurders.

Artikel 14bîs - Bezoldiging

De mandaten van de bestuurders en van de afgevaardigde bestuurders worden kosteioos uitgeoefend, voor I

zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering. Artikel 15 - Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat : strijdig is met een beslissing of een verrichting dïe tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de bepalingen van de vennootschappenwet na te komen. Artikel 16- Intern bestuur- Beperkingen

1) De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodïg of j dienstig zîjn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van dïe handelingen waarvoor : volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd ïs. 2) Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat j

bestuur aangaat, opdragen aan :

- één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs,

al dan nïet lid van de raad van bestuur.

- één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. - één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen în het kader van dat bestuur bijzondere volmachten

verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks '

bestuur. Hîj kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 17 - Externe vertegenwoordîgïngsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigîngsbevoegdheid van de raad van bestuur als collège, wordt de i vennootschap în en buiten rechte, in aile rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereist en van een ministeriele ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigde be¬

stuurder.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n.en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzierv van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


'Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O «N

î?)

raod 11.1

Binnen"hun bevoegdhêidssfeêr kan de vennootschap tevens verbonden zijn door de personen gèlàst met het! dagelijks bestuur, i Artikel 18 - Toezicht op de vennootschap i

In de door de wet vereiste gevallen zal de contrôle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de | regelmatigheïd van de verrichtingen die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden ■ aan een of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders j onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere j aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controtebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten ' vertegenwoordigen door een accounlant.

D ALGEMENE VERGADERING j

Artikel 19 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden j

bijeengeroepen op de laatste vrîjdag van de maand meî om twintig uur. :

Indien die dag een wettelijke feestdag îs, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te i allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te i

besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten j inhoudt. Te allen tijde kan ook een"buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige j

wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. j Artikel 20 - Plaats van vergadering j

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de j

vennootschap of in iedere plaats, aangewezen in de oproeping. j Artikel 21 - Toelating tot de vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars : van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vôôr de datum van de algemene vergadering, de raad van ; bestuur schriftelijk dienen in te lîchten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal : aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. i

Artikel 22 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders : Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, en met name van de wederzijdse j vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, doch slechts voor zover deze aandeelhouder is, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de j statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. : De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen ■ voor de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

Niemand mag aan de stemming deelnemen, het zij als mandataris, hetzij als aandeelhouder voor een aantal i aandelen dat het vijfde deel van het totaal aantal uitgegeven aandelen overschrîjdt, of twee/vijfden van het ;

aantal vertegenwoordîgde aandelen.

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op een stem. ; Artikel 24 - Aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik op aandelen ;

Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon ! met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van j de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen j door aile gerechtigden. j Zolang zodanîge aanwijzing niet gebeurd is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Vruchtgebruik op aandelen : indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, zullen - behoudens afwijkende :

overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld - i

de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker. ; E. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDEUNG ! Artikel 25 - Boekjaar - Jaarrekening ; Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van îeder jaar. ■ Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur • de inventons op, de jaarrekening, alsmede een verslag betreffende hun beleid, indien dit wettelijk vereist is, overeenkomstig de bepalingen van de vennootschappenwet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de j resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de ; goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, deze jaarrekening evenals de overige wettelijk vereiste documenten bij de Nationale Bank van België neer. Artikel 26 - Bestemming van de wïnst - Réserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provîsies en ; afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten ; minste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het ;

maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld, naar j verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Noohtans kan de algemene j

vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur bepaalt het ; tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de kapitaalsaandelen waarop în geld werd ingetekend, wordt er een préfèrent dividend toegekend van 13 i procent van het in geld volgestort kapitaal. Wanneer de algemene vergadering beslist het saldo van de winst te ; .bestemmen. .toi. .uitkering. _yan__ _een. .dividend.. .aan. .de.. .aandeelhouders. .die.. Jie.bb.e.0.. ingetekend. .op ..het:

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


'Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~3 CQ

mod11.1

maatschappelijk kapitaal of die door overdracht in het bezit zijn gëkomen aandelen, zal dit dividend bij voorkeùï

toekomen aan de aandelen welke een inbreng In geld vertegenwoordigen en dit ten belope van het voormelde percentage van het in geld volgestort kapitaal. Het toegekend dividend zal onder de aandeelhouders die dergelijke aandelen bezitten worden verdeeld naar evenredigheid.

Artikel 27 - Interim-dividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om met inachtname van de wettelijke voorschriften, înterim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een

tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan zes maand na het vervallen van het eerste interim-dividend.

F. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28, Ontbinding

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 29. Benoeming van vereffenaars

Zijn ef geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zîjn, van rechtswege vereffenaar.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van

stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 30. Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de vennootschappenwet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 31. Wijze van vereffening

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening en na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto - actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding gestort is, moeten de

vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorïge lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen,

hetzij door inschrijving van bîjkornende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of ïn effecten, ten bâte van de in een hogere verhouding

volstorte effecten.

G. KEUZE VAN WOONPLAATS Artikel 32.

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun aile dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende zaken van de vennootschap."

8. Volmacht voor de coôrdinatie van de statuten.

9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Beraadsiaginq :

Eerste beslissing

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 december 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van vierenzeventigduizend euro (€ 74.000,00,-).

Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van zesenzestigduizend zeshonderd euro (€ 66.600,00,-), De algemene vergadering van 27 december 2013 heeft beslist dît netto- bedrag te boeken op rekening-courant in het voordeel van de huidige aandeelhouders.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet în een bijzondere aanslag bîj wijziging van de dividendpolitiek ten opzïchte van de 5 voorbije boekjaren.

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 28 maart 2014 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging en ontsiaat de voorzitter de voorlezing ervan. Derde beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 28 maart 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

De besluiten luiden als volgt:

"Bij het beëïndigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel, dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng ïn nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap veranzwoordelik voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duideiijkheid;

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


mod11.1

'•Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O «N

î?)

fS0 ~3

3.de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Het niet uîtgeven van aandelen als tegenprestatie voor de inbreng verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is doch gaat in tegen het advies dd. 25 januari 2013 van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hetgeen stelt dat er nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven bij kapitaalsverhoging door inbreng in natura.

Voor de vergoeding van de inbreng in natura ten belope van € 63.936,00 door Dhr. Thoelen Ben, voornoemd, en € 2.664,00 door Mevrouw Thoelen Hilde, voornoemd, worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar wordt de fractiewaarde per aandeel van de bestaande aandelen verhoogd van € 2.480,00 tot € 5.144,00. Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende". De buitengewone algemene vergadering ontsiaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van bet onderhavlg proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Vierde beslissing

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met zesenzestigduizend zeshonderd euro (€ 66.600,00,-) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00,-) op honderd achtentwintigduizend zeshonderd euro (€ 128.600,00,-) door inbreng in natura en zonder creatie van nieuwe

aandelen, doch met verhoging van de kapitaalwaarde. Vijfde beslissing

De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura, door de heer THOELEN Ben en Mevrouw THOELEN Hilde, voornoemd. Beschrijving van de inbreng in natura.

De inbreng în natura betreft vorderingen in rekening-courant in totaal ten bedrage van zesenzestigduizend zeshonderd euro {€ 66.600,00,-), hetzij:

- Voor drieënzestigduizend negenhonderd zesendertig euro (€ 63.936,00,-) op naam van de heer THOELEN

Ben voornoemd.

- Voor tweeduizend zeshonderd vierenzestig euro (€ 2.664,00,-) op naam van Mevrouw THOELEN Hilde

voornoemd.

De ingebrachte vorderingen zijn uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering der aaqndeelhouders beslist dat er voor de kapitaalverhoging GEEN nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Zesde beslissing

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealîseerd werd en het kapitaal thans honderd achtentwintigduizend zeshonderd euro (€ 128.600,00,-) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door vijfentwintig (25) aandelen. Zevende beslissing

De vergadering der aandeelhouders beslist de huidige tekst van de statuten integraal te vervangen door de tekst opgenomen in de agenda. Achtste beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neerte leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank

van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Negende beslissing

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Thîjs Jean-Marie te Tongeren, getekend.

Wordt samen met dit uittreksel neergelegd :

- een eensluidend afschrift van de betreffende akte

- gecoôrdineerde statuten

- verslag van de zaakvoerder - verslag van de revîsor

Op de laatste blz. van Lyj_<_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
21/05/2014
Mod Word 11.1

~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~f~i~( a;

~ = .. ---- ~

\II,EURaE

11\ OBVI 3 -os- 20

~cn

STAA

Voc

behot. aan 1 Belgi;

Staats

NEERGELEGD

-5, 05. 2014

HTBANK KOCGirifikeE=L

A

f,Y7l111

G

~

SBL

r7

Ondernemingsnr : 0416.616.681

Benaming

(voluit) : ACA Pharma

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Textielstraat 24, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 11 april 2014 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Susana Gonzlez Meln

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2014
Mod Word 11.1

Mina In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteMONTE

1 -

BELGISCH

JR BEL( -7- 2014 NEERGELEGD

1 9 JUNI 20I4

STAATSBLAD Rechtbae v,6ip KOOPHANDEL

GenerfeKORTRIJK

*14138947*

be a

sti

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr 0416.616.681

Benaming

(voluit) : ACA PHARMA

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: TEXTIELSTRAAT 24, 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming personen belast met dagelijks bestuur - volmacht Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 25 april 2014

Eerste beslissing : Ontslag en benoeming personen belast met dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Romani Management BVBA, met zetel te 8200 Brugge, Jozef Van Walteghemstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Filip Hoomaert, vaste vertegenwoordiger, wonende te 8200 Brugge, Jozef Van Walleghemstraat 12, als persoon betast met he dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 25 april 2014,

De Raad van Bestuur dankt Romani Management BVBA en haar vaste vertegenwoordiger voor de getoonde inzet voor de Vennootschap en verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

De Raad van Bestuur beslist (i) Procuram bvba, met zetel te 9050 Zwijnaarde, Mijlgrachtstraat 6 vertegenwoordigd door de heer Michael Hillaert, vaste vertegenwoordiger, wonende te 9052 Zwijnaarde Mijigrachtstraat 6 en (ii) de heer Rony Lebotte, wonende te Avenue Louis Isaac (P.E.) 57, 7850 Enghien, te benoemen tot personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2014.

Het mandaat zal een einde nemen per 31 december 2020.

In het kader van deze delegatie zullen Procuram bvba, vertegenwoordigd door het heer Michael Hilbert, vaste vertegenwoordiger en de heer Rony Lebotte de meest ulgebrelde bevoegdheden inzake dagelijks bestuur kunnen uitoefenen voor zover deze (i) niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en (il) de Vennootschap maximaal tot een bedrag van 1.000.000 EUR verbinden.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten recht Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van bestuur ais college, wordt de Vennootschap in haar handelingen en in recht vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit, wordt de Vennootschap rechtgeidig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts n benoemd werd en door iedere gedelegeerde afzonderlijk indien er meerdere zijn.

Zij worden bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

--- ------------ y-- -W--

-------------- ---------

Tweede en laatste beslissing : Volmacht

De Raad ven Bestuur beslist tot het geven van een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan (1) de Procuram bvba, vertegenwoordigd door de heer Michael Hilbert, vaste vertegenwoordiger en (ii) de heer Rony Lebotte, beiden voornoemd. Voorgenoemde volmachtdragers zijn bevoegd om elk individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdragers aile noodzakelijke en nuttige handelingen kunnen stellen en alle documenten kunnen ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ger van Jeveren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I*Voorbehouden " aan flet Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/02/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr ; 0416.616.681

Benaming

(votuit) : ACA PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TEXTIELSTRAAT 24, 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwem akte : Benoeming personen belast met dagelijks bestuur - Volmacht Eerste beslissing : Benoeming personen belast met dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur beslist (i) Romani Management BVBA, met zetel te 8200 Brugge, Jozef Van Walleghemstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Filip Hoomaert, vaste vertegenwoordiger, wonende te 8200 Brugge, Jozef Van Walleghemstraat 12 en (ii) de heer Rony Lebotte, wonende te Avenue Lois Isaac (P.E.) 57, 7850 Enghien, te benoemen tot personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2014.

Het mandaat zal een einde nemen per 31 december 2020,

In het kader van deze delegatie zullen de heer Romani Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip Hoomaert, vaste vertegenwoordiger, en de heer Rony Lebotte de meest uigebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur kunnen uitoefenen voor zover deze (i) niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en (il) de Vennootschap maximaal tot een bedrag van 1.000.000 EUR verbinden.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten recht. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap in haar handelingen en in recht vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit, wordt de Vennootschap rechtgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts n benoemd werd en door iedere gedelegeerde afzonderlijk indien er meerdere zijn.

Zij worden bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Tweede en laatste beslissing : Volmacht

De Raad ven Bestuur beslist tot het geven van een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan (I) de Romani Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip Hoomaert, vaste vertegenwoordiger en (ii) de heer Rony Lebotte, beiden voornoemd. Voorgenoemde volmachtdragers zijn bevoegd om elk individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kunnen stellen en alle documenten kunnen ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voomoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Gerardus van Jeveren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste btz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

u

beha aal Bel Staa

>19051368*

NEERGELEGD

17. 02. 20':1,

RiC:lTcAIVK

,.f---~C~i~:" +-- ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2014
Onderneminger ; 0416.616.681

Benaming

(voluit) : ACA PHARMA

(vergoro :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei: TEXTIELSTRAAT 24, 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 mei 2013

De algemene vergadering herbenoemt Jan Peeters NV met ondememingsnummer 0466.501.407 met maatschappelijke zetel te Voshollei 12, 2930 Brasschaat vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters, vast vertegenwoordiger wonende te 2930 Brasschaat, Voshollei 12, en de heer Gerardus Van Jeveren, wonende te Rotterdam (NL), Krakelingseweg 181, als bestuurders van de vennootschap met ingang van heden voor een termijn van zee jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 14 mel 2013

De raad van bestuur stelt voor Jan Peeters NV, met ondernemingsnummer 0466.501.407 met maatschappelijke zetel te Vosholtei 12, 2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door Jan Peeters, vaste vertegenwoordiger, wonende te 2930 Brasschaat, Voshollei 12, met ingang van 14/05/2013 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en de heer Gerardus Van Jeveren, wonende te Rotterdam (NL), Krakelingseweg 181 te benoemen als bestuurder met ingang van 14/05/2013. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren.

Gerardus van Jeveren

Gedelegeerd bestuurder

ra

Md Wo 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad " ekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MO III

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LIA B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/02/2014
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III1111111,1.111111!11111/111NEERGELEGD

2 7. 01. 2014-R-E-WIEJAbillfeANDEL.

KORTR K

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming ACA PHARMA

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel TEXTIELSTRAAT 24, 8790 WAREGEM

Ondernemingsnr 0416.616.681

Voorwerp akte BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 mei 2013

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft BVBA Peter Van den Eynde, vertegenwoordigd door Dhr. Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

Gerardus van Jeveren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 24.05.2013 13131-0221-043
04/02/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITEUR BELGE

2 7 -Dl- 2015

ELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

1 y ijtt:, 2014

Rechtbank v...... )OPHANDEL

enie KORTRIJK

Voor behoud aan hc Belglsr Staatsb iIIii~uiuiu~~~u~ 299+~~i11,11.11111211111111101i

150

Ondernemingsnr : 0416.616.681

Benaming

(voluit) : ACA Pharma

(verkort) :

Recht$vorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Textielstraat 24, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 10/12/2014 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Susana Gonzlez Meln

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2012
ea\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden liliti1111111,111111111111111111

aan het

Belgisch Staatsblad

NEa=RGEl....EGD

22. 06. 2012

GVielTBAiVK KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr , 0416.616.681

Benaming

(voluit) : ACA Pharma

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Textielstraat 24 - 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 11 juni 2012 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Thomas Pouppez de Kettenis

Gevolmachtigde bij subdelegatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 21.05.2012 12122-0182-041
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 26.05.2011 11129-0093-040
20/04/2011
e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

4 8. Uk. 2011

RGFr, Gn~O~TT~:~~ ; .GGriJlffiiAvDEL

" 11060558

V beh aa Bel Stae

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0416.616.681

Benaming : CERTA

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Textielstraat 24

8790 Waregem

Onderwerp akte :Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Wijziging naam - Aanpassing van de statuten

Uit twee akten (D13905) verleden voor Dirk Van Haesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 1 april 2011, blijkt :

1 dat de vennootschap, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.C.A.  PHARMA" met zetel te 8790 Waregem, Textielstraat, 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0416.121.783 en met btw-nummer BE 0416.121.783, heeft overgenomen.

2 dat geheel het vermogen van deze vennootschap, niets uitgezonderd, onder algemene titel is overgegaan op de vennootschap.

3 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CERTA", geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, bovendien besloten heeft

1) om de naam van de vennootschap te wijzigen in "ACA PHARMA" en dientengevolge artikel 1 van

de statuten aan te passen als volgt :

"Artikel 1 : Rechtsvorm en naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-

schap en draagt de naam 'ACA PHARMA""

2) om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van in de plaatsstelling, aan mevrouw Ann DE SMEDT, wonende te 2900 Schoten, Elfenbankdreef 3 en aan de heer Rony LEBOTTE, wonende te 7850 Enghien, Avenue Louis Isaac (P.E.) 57, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij n of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting;

- een volmacht, aangehecht;

- de gecordineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

24/02/2011
Mod2.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I1I II I IIII IIII OI IIII I II

*11030352*

Voi

behor aan Belg

Staat~

NEERGELEGD

14. 02. 2011

RECHT J O0PHANDEL

RIJK

Ondernemingsnr : 0416.616.681

Benaming

(voluit) : Certa

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Textielstraat 24, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van het fusievoorstel van een fusie door overneming van 28 januari 2011.

Gerardus van Jeveren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 25.05.2010 10128-0276-039
09/11/2009 : NI070464
03/06/2009 : NI070464
11/02/2009 : NI070464
02/09/2008 : NI070464
16/06/2008 : NI070464
29/05/2008 : NI070464
06/03/2008 : NI070464
05/12/2007 : NI070464
01/10/2007 : NI070464
26/09/2007 : NI070464
22/06/2007 : NI070464
03/05/2007 : NI070464
02/05/2007 : NI070464
18/10/2006 : NI070464
02/01/2006 : NI070464
10/10/2005 : NI070464
18/07/2005 : NI070464
08/03/2005 : NI070464
24/01/2005 : NI070464
04/08/2004 : NI070464
01/10/2003 : NI070464
03/09/2003 : NI070464
09/05/2003 : NI070464
24/10/2002 : NI070464
13/02/2002 : NI070464
07/12/2001 : NI070464
07/12/2001 : NI070464
20/10/2001 : NI070464
11/01/2001 : NI074647
21/06/2000 : NI070464
05/10/1999 : NI074647
04/05/1999 : NI070464
01/12/1998 : NI70464
11/03/1998 : NI70464
15/08/1997 : NI70464
27/01/1995 : BL401317
02/04/1992 : BL401317
20/04/1991 : BL401317
13/04/1989 : BL401317
01/01/1989 : BL401317
01/01/1988 : BL401317
01/01/1986 : BL401317

Coordonnées
ACA PHARMA

Adresse
TEXTIELSTRAAT 24 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande