ACCOUNTANTSKANTOOR ARNOLD RAES & CO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR ARNOLD RAES & CO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.891.682

Publication

15/04/2014
Mod PD 11.1

k-e's --fl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlageubilhet Belgish..Staatsblad_r.,15104/20.1.4_,Amtexes.du.Monitour- belge

Zetel: Torhoutsesteenweg 302, 8400 Oostende, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder; Verklaring betreffende overlijden

zaakvoerder

Tekst

De bijzondere algemene vergadering op datum van 26 maart 2.014 heeft als volgt beslist

- er werd kennis genomen van het einde van het mandaat van haar zaakvoerder, de Heer RAES Arnold, wegens overlijden;

- de Heer DEVISCH Werner werd benoemd als nieuwe zaakvoerder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

BONNE Filip,

zaakvoerder

1UI Il 1fl 1,1.1111.11 .311111111 1III

......................... N, .... ................ FM ^^ N .............. ....... ..

andernerningsnr : 0466.891.682

Cenaming (voluk): ACCOUNTANTSKANTOOR ARNOLD RAES & CO

(verkort) :

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AftiMerueleigtet ifl Wen 41t,

re nk van koophan

afrnfi Oostena

D 0 3 APR. igiffie

liiffIffiecrvUii-dlri.itritiffrid iicifiii IljVri d rd(ci(en)-

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening.

20/03/2014
Mod POP 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktevwl.rielelliti ,rr ediSs van aie

reiltrtberik ven k

3rugge  afde g is Oesencis

113 $7 ` 2014

Griffie

111111111111.11),11116111411{111,111(1

bel

Be Sta

INS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0466.891.682

Benaming (voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR ARNOLD RAES & CO

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutsesteenweg 300-302, 8400 Oostende, Belgi

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Verplaatsing maatschappelijke zetel

Tekst :

In het verslag van de zaakvoerder op datum van 24 februari 2014 werd beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Torhoutsesteenweg 300-302 te 8400 Oostende naar Torhoutsesteenweg 302 te 8400 Oostende.

BONNE Filip,

zaakvoerder

)

Op de laatste blz. van Lutk ll vermelden ; Recto Naaai en hoddiiigliid van deinstrumri[rrsrj ntiris; htzlj vin"cr p"rs(jri~

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen

Verso : Naam en handtekening.

08/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 02.10.2013 13616-0309-017
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 10.08.2012 12402-0178-017
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.07.2011, NGL 30.08.2011 11489-0591-017
12/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.08.2010, NGL 09.08.2010 10397-0004-017
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 29.06.2009 09308-0283-014
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.07.2008, NGL 25.08.2008 08625-0193-014
10/07/2008 : OOT000284
18/07/2005 : OOT000284
17/06/2004 : OOT000284
07/07/2003 : OOT000284
07/08/2002 : OOT000284
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.09.2015, NGL 29.09.2015 15616-0501-014
03/08/2001 : OOT000284
07/10/1999 : OOA006974
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.08.2016, NGL 30.08.2016 16527-0515-014

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR ARNOLD RAES & CO

Adresse
TORHOUTSESTEENWEG 302 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande