ACCOUNTANTSKANTOOR BOENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR BOENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.549.702

Publication

23/06/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan het

Belgisch

Staatsbia

II tii!li!!!Ii!!1[111 Il; Ondernemingsnr : 0456549702

Benaming

(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR BOENS (verkort):

Rechtsvorm burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8460 Oudenburg (Westkerke), Oude Brugseweg 23

(volledig adres)

Onderwerp akte: Beslissing inzake artikel 537 W.I.B. 1992 - Kapitaalverhoging - Aanpassing, herziening en cordinatie statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Marc Coudeville, te Oostende op 28 mei 2014, geregistreerd te Oostende 1 op 5 juni 2014 zeven bladen geen verzendingen boek 771 bled 52 vak 12 Ontvangen : vijftig euro (50 EUR) De Adviseur (get) H. Gryson, dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR BOENS", met zetel te 8460 Oudenburg (Westkerke), Oude Brugseweg 23, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. de vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 april 2014 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor een totaal bedrag van vijfhonderd achtendertig duizend euro (538.000,00 EUR) bruto.

Rekening houdend met het feit dat van dit bedrag tien (10) procent roerende voorheffing moet worden afgehouden, bedraagt het netto-dividend vierhonderd vierentachtig duizend tweehonderd euro (484.200,00 EUR),

Teneinde te kunnen genieten van de overgangsregeling inzake de taxatie van liquidatieboni, beslist d& vennoot het netto-dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

2. de heer Jeroen Verslype, bedrijfsrevisor met kantoor te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 150, heeft hee

door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven verslag opgemaakt.

Het besluit van dit verslag, gedateerd te Oostende op 23 mei 2014, luidt als volgt:

"(--)

8. Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA Accountantskantoor Boens, bestaat

uit 484.200,00 Euro, en omvat de inbreng in natura van een als schuld geboekt te betalen dividend, na

inhouding van 10% roerende voorheffing, dit in het kader en binnen de beperkingen van de overgangsregeling;

ingeschreven in het artikel 537 W.I.11 1992.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

e) dat de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord

zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met

het aantal, de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat

de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 4.350 aandelen van de vennootschap BVBA!

Accountantskantoor Boens, op naam en zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffend&

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beindigd te Oostende op 23 mei 2014,

(handtekening)Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

12 JUN 2014

Gent Afdelis ezistende

ne r

VOOn"

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

........

Jeroen Verslype,

Bedrijfsrevisor.

3. de vergadering beslist het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd vierentachtig duizend tweehonderd euro (484.200,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op vijfhonderd en twee duizend achthonderd euro (502.800,00 EUR) met uitgifte van vierduizend driehonderd vijftig (4.350) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en ; voordelen bieden ais de bestaande aandelen.

Aile nieuwe aandelen worden toegekend aan de bestaande enige vennoot, meer bepaald aan de heer Roland Boens.

Het totaal aantal aandelen wordt aldus op vijfduizend honderd (5.100) gebracht, die allemaal in het bezit zijn van de enige vennoot.

De nieuwe aandelen zijn volledig volstort. Ze zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 637 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingebrachte kapitalen

voort te komen. "

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal thans vijfhonderd en twee duizend achthonderd euro (502.800,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfduizend honderd (5.100) aandelen zonder nominale waarde die elk nivijfduizend honderdste (115.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ze te wijzigen en te cordineren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd : Expeditie akte-statutenwijziging, Gecordineerde tekst der statuten, Verslag bederevisor en

Verslag van het bestuursorgaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: to:Rec Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

27/02/2014 : OOT000176
27/02/2013 : OOT000176
05/03/2012 : OOT000176
02/03/2011 : OOT000176
05/03/2010 : OOT000176
02/03/2009 : OOT000176
13/02/2008 : OOT000176
12/02/2007 : OOT000176
20/01/2006 : OOT000176
28/01/2005 : OOT000176
14/07/2004 : OOT000176
26/01/2004 : OOT000176
03/02/2003 : OOT000176
23/02/2002 : OOT000176
19/01/2001 : OOT000176
01/01/1997 : OOT176
06/02/2017 : OOT000176

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR BOENS

Adresse
OUDE BRUGSEWEG 23 8460 WESTKERKE

Code postal : 8460
Localité : Westkerke
Commune : OUDENBURG
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande