ACCOUNTANTSKANTOOR STAELENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR STAELENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 415.243.934

Publication

11/04/2014
moi 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nectergetego ter efflffie van ite

recht ank van koophandel  afdelino te Oos

1 APR. 2014Griffie

WU

WON

Ondernemingsnr ; 0415.243.934

E3enaming (voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR STAELENS

(verkort) : *

Rechtsvorm: burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Tempelhofstraat 16

8470 Gistel

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

:!Fiet blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Andr! Depuydt te Rupermonde op 20 maart 2014, nog niet geregistreerd, dat de BV ovv BVBA Accountantskantoor: Staelens, volgende beslissingen met nparigheid van stemmen heeft genomen:

ERAADSLAGING  BESLISSINGEN

1 De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de

-u-olgende beslissingen:

1

qBERSTE BESLISSING  Kapitaalverhoging door inbreng in GELD

!te vergadering beslist over te gaan tot de kapitaalverhoging,!

zijnde HONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND EURO (E 144.000,00) ora

liet van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEENNEGENTIG EURO N1 CENT (e 18.592,01) te brengen op HONDERDTWEENZESTIGDUIZEND1 !VIJFHONDERDTWEENNEGENTIG EURO N CENT (E 162.592,01) zonderi !creatie van nieuwe aandelen waarop zal worden ingetekend in Weld door storting.

.!De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden! verwezenlijkt door de inbreng in geld, zijnde negentig! !!procent (90 %) van het tussentijds dividend, en welkei !uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bijzondere

P

!algemene vergadering gehouden op drie maart tweeduizend!

!veertien.

l!TWEEDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging

1. D

Vervolgens heeft mevrouw Staelens Marianne, voornoemd,

erklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de Ifinancile toestand van de vennootschap 'BV ovv BVBA eAocountantskantoor Staelens' en wilt zij de bestaande !!aandelen behouden zoals op heden, te weten:

!mevrouw Staelens Marianne, voornoemd, ten belope van honderd iivijftig (150) aandelen;

!!Totaal: honderd vijftig (150) aandelen.

!!2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de brergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd

11.giffleg_fflA1A,,Yeart,,,JA-..  P..,)5AP-jMeMeARgjW.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

......

" ;.

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijragen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

bijgevolg in totaal volgestort ten belope van HONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND EURO (e 144.000,00).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE29 8002 0840 3164 op naam van de vennootschap bij de AXA Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op dertien maart tweeduizend veertien.

DERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdvierenveertigduizend euro (e 144.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk

gebracht werd op honderdtweenzestigduizend

vijfhonderdtweennegentig euro n cent (e 162.592,01), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) kapitaalaandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLISSING - Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste alinea van artikel '5' van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt

HONDERDTWEENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEENNEGENTIG EURO N CENT (e 162.592,01) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen die elk n/honderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING - Cordinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de medewerkers van Studie van notaris Andr Depuydt te Rupelmonde, alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Afgeleverd voor de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1 van het wetboek van

registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel

Notaris Andr Depuydt

Gelijktijdig neergelegd:

Afschrift van de akte

Gecordineerde statuten

Verslag bijzondere algemene vergadering

mod11.1

Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

23/12/2013 : OO031990
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 06.12.2014, NGL 05.01.2015 15002-0195-015
28/12/2012 : OO031990
10/02/2012 : OO031990
14/12/2010 : OO031990
10/12/2009 : OO031990
18/12/2008 : OO031990
19/12/2007 : OO031990
21/05/2007 : OO031990
19/12/2006 : OO031990
25/01/2006 : OO031990
05/01/2006 : OO031990
17/01/2005 : OO031990
23/03/2004 : OO031990
08/01/2004 : OO031990
27/01/2003 : OO031990
22/01/2002 : OO031990
13/01/2000 : OO031990
01/01/1997 : OO31990
01/01/1996 : OO31990
01/01/1995 : OO31990
01/01/1993 : OO31990
01/01/1992 : OO31990
01/01/1990 : OO31990
01/01/1989 : OO31990
01/01/1988 : OO31990
01/01/1986 : OO31990
23/10/1985 : OO31990

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR STAELENS

Adresse
TEMPELHOFSTRAAT 16 8470 GISTEL

Code postal : 8470
Localité : GISTEL
Commune : GISTEL
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande