ACQUEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACQUEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.122.294

Publication

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 24.06.2013 13219-0569-015
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 27.08.2012 12472-0045-013
17/01/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerleg. ing ter griffie van de akte

MONITEUR 8t~ O1RECTIoN 9EEER

1;0 -01- 201roBeU

BELGISCI-! s TAA i SgLAp BESr rUR

ELEGD ter GRIFFIE der ANK VAN KOOPHAND Et_ TE

GE (Afdeling Brugge)

2011'

De griffier,

Griffie

if f1111 1ff 1111f 1111 11f 1 ui ~Ni

" ZZQ14021"

Vc behc

aar

Belt Staal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0425.1 22.294

Benaming (voluit) : ACQU EST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ganzenstraat 34

8000 Brugge

Onderwerp akte :Statutenwijziging - Omvorming in BVBA - vaststelling nieuwe statuten - ontslagen - benoeming

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 24 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ACQUEST" navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. het kapitaal in de statuten ad n miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische frank (1250.000,- BEF) uit te drukken in dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (E 30.986,69).

2. De aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag

van een accountant aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd

vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de accountant de Heer HOUDMONT Jacques, te 8310 Brugge

(Assebroek), Vestingstraat 79/3 gedateerd 13/12/2011, tuiden letterlijk als volgt:

" .,.6.6 Besluit

De staat van activa en passiva van NV Acquest per 30/11/2001, zijnde minder dan 3 maanden voor de

algemene vergadering, op basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, en dewelke aan een summier

nazicht onderworpen werd, geeft naar mijn oordeel volledig, getrouw en juist de financile toestand van de

vennootschap weer.

Het eigen vermogen van de vennootschap, bevattende het geplaatst kapitaal, de reserves en het

overgedragen resultaat, overtreft het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en bedraagt 38.466,09.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een summier nazicht.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik op dit moment essentieel vind en zeker moeten gekend zijn door de

vennoten of derden belanghebbenden.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel,

overeenkomstig artikel 67, 74 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Brugge, 13/12/2011,

Jacques Houdmont

Accountant & Belastingconsulent

Bijlagen: - Balans per eind november 2011

Afschrijvingstabel per 31/12/2011

Detail Klanten per 30/11/2011

Detail leveranciers per 30/11/2011"

3. De aandeelhouders besluiten de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap met wijziging van het doel en de zetel en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (E 30.986,69) zal vertegenwoordigd zijn door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden honderd vijftien (115) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld aan Mevrouw Vera Craeye te Brugge, Ganzenstraat 34A en tien (10) aandelen aan de Heer Albert Wolters te Brugge, Ganzenstraat nummer 34.

De omzetting geschiedt op grond van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

.

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

4. De bestuurders, de Heer Albert Wolters voornoemd en De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PATRIVER", met zetel te 8000 Brugge, Ganzenstraat 34, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan De Mey, destijds te Brugge, op drie juli negentienhonderd negentig, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op negentien juli daarna, onder nummer 900719-248, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan De Mey, destijds te Brugge op zevenentwintig februari tweeduizend en n, bekendgemaakt als voren op eenentwintig maart daarna, onder nummer 20010321-398, waarna de statuten ongewijzigd bleven tot op heden, met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0441.261.215. ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge,vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger: De Heer WOLTERS Albert voornoemd ;

verklaren ontslag te nemen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennoten stellen dit ontslag vast. De enige vennoot verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

5. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vennoten de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt.

* De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "ACQUEST".

. * De zetel van de vennootschap is gelegen te 8000 Ganzenstraat 34 B

* De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen-als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als "

voor rekening van derden:

Studie-, organisatie- en raadgever inzake financile-, handels-, fiscale-, boekhoudkundige en sociale

" aangelegenheden.

De vennootschap mag zich door alle middelen interesseren in alle zaken, ondernemingen of

' vennootschappen, welke een gelijk, analoog of verwant voorwerp hebben of welke uit hun aard de ontwikkeling

van haar onderneming kunnen aanbrengen of de verkoop van haar diensten kunnen vergemakkelijken.

* De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

* Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD " ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT ( 30.986,69).

Het is verdeeld in honderd vijfentwintig (125) gelijke aandelen, zonder een nominale waarde, die ieder n/honderd vijfentwintigste (1,12551e) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst en volstort. *De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van hun mandaat bepaalt. De zaakvoerder(s) krijgt (krijgen) de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die met het doel der vennootschap overeenkomen. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder zijn bevoegdheid. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Is benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de Heer Albert Wolters te . Brugge, Ganzenstraat nummer 34.

* Overeenkomstig artikel 61, 2 van het Wetboek van vennootschappen, moet de zaakvoerder, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

" Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

* De vennootschap is niet verplicht n of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald.

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft de enige vennoot of indien er meerdere vennoten zijn ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen.

* Elk jaar, de tweede zaterdag van de maand mei om zeventien (17.00u) uur zal een jaarvergadering gehouden worden ter zetel van de vennootschap of gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven. * Het maatschappelijk boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

* Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi. De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen. * Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financile-, uitzonderlijke- en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de jaarvergadering. De jaarvergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

yo)r-behouden taan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

* va van ontbinding zal de vereffening geschieden in de tijd en op de manier vastgesteld door de

Buitengewone Algemene Vergadering die tevens n of meer vereffenaars zal aanduiden, en die hun macht en bezoldiging zal vaststellen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Ingeval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

6. Benoemingen

1/ De Heer ALBERT WOLTERS, voornoemd, heeft verklaard het mandaat van statutair zaakvoerder te

aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

2/ Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

3/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

7. De vennoten beslissen dat de zaakvoerder zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en er wordt volmacht gegeven aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten en er wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht verleend met recht van indeplaatsstelling aan BVBA SUBANT, Plantenstraat nummer 55 1 R, 8400 Oostende, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen al te doen wat nodig of nuttig is voor : het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap bij de Kruispuntbank voor

" Ondernemingen, via een ondernemingsloket en het verkrijgen van een ondernemingsnummer als resultaat

daarvan alsook voor het bekomen van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging.

- bijzonder verslag van de raad van bestuur;

- staat van actief en passief;

- verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/11/2011 : BG058894
02/09/2011 : BG058894
07/09/2010 : BG058894
13/10/2009 : BG058894
13/04/2015
{

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van e akte

'BELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

31 MRT 2015

dent Ata rtsgC Co -grifflep --.....

Ondernemingsnr : 0425.122.294

Benaming

(voluit) : ACQUEST

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : GANZENSTRAAT 34 BUS B, 8000 BRUGGE (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

tilt de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 10/03/2015 blijkt de benoeming van De Heer

Stefan Doutreluingne, Pathoekeweg 2 te 8000 Brugge, als nieuwe zaakvoerder van de BVBA Acquest.

Deze benoeming gaat in op 1010312015.

Getekend door:

De Heer Stefan Doutreluingne

Zaakvoerder

N 11)(1)1511,1011111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2008 : BG058894
09/07/2007 : BG058894
28/09/2006 : BG058894
27/07/2006 : BG058894
05/10/2005 : BG058894
07/12/2004 : BG058894
01/04/2004 : BG058894
20/09/2002 : BG058894
15/08/2001 : BG058894
01/01/1988 : BG58894
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.05.2016, NGL 13.06.2016 16175-0525-013

Coordonnées
ACQUEST

Adresse
GANZENSTRAAT 34 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande