ADAM STAF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADAM STAF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.516.966

Publication

12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 11.02.2013 13030-0236-010
01/03/2012
Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0841.516.966

Benaming

(voluit) : ADAM STAF

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Arendsstraat 43 te 8530 Harelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/12/2011, gehouden ten zetel werd met nparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 01/12/2011 te benoemen tot zaakvoerder

- Mevrouw DECAVEL Soraya, wonende in de Arendsstraat 43 te 8530 Harelbeke. Die bij deze haar mandaat aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.

Getekend

Adam Stavros,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

l

MONITEUR BELGE

Z i -02- 2012 3ELG1SCH STAATSBLAr

NEERGELEGD

1 ik 02. 2012

&mie BAN r< KU(1PHANDF_L KORTRIJK

}

bel at Be Sta

*iaoase4o

StaatsbIad - MMT2ij12 - Annexes du Moniteur belge

07/12/2011
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11307139*

Neergelegd

05-12-2011Griffie

Ondernemingsnr :

0841516966

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): ADAM STAF

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8530 Harelbeke, Arendsstraat(Har) 43

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, op 1 december

2011,

BLIJKT DAT:

1. De heer ADAM Stavros, geboren te Blankenberge op 9 februari 1978, echtgenoot van mevrouw Soraya Decavel, wonend te 8530 Harelbeke, Arendsstraat(Har) 43.

2. Mevrouw DECAVEL Soraya Hilde M., geboren te Kortrijk op 1 december 1978, echtgenote van de heer

Stavros Adam, wonend te 8530 Harelbeke, Arendsstraat(Har) 43.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht met de naam: "ADAM STAF".

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:

 De vennootschap zal tot doel hebben, dit zowel in Belgi als in het buitenland :

a) Plaatsing, reparatie en onderhoud van sanitaire installatie;

b) De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;

c) Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, alsmede reparatie en onderhoud hiervan;

d) De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur inclusief regelapparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;

e) Klein- en groothandel van sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en centrale installaties;

f) Alle sanitaire werken, loodgieterswerk;

g) Installatie van zonnepanelen;

h) Elektriciteitswerken, dakwerken;

i) Algemene aannemerswerken, elektrotechnische installaties;

j) Klein- en groothandel in materialen en toestellen die verband houden met voormelde activiteiten;

k) Isoleren, aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiematerieel en isolatiematerieel tegen geluid en trillingen;

l) Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

m) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel.

n) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commercile, industrile of andere vennootschappen.

o) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

p) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financile operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

q) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

r) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobilinvennootschappen, de uitgifte van vastgoedcertificaten, het ondernemen van alle afbraak -, grond - en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig op de mede-eigendom, het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

s) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten, het verbeteren en op het punt stellen van de administratieve en financile organisatie.

t) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financile en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi als in het buitenland.

De vennootschap mag zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in Belgi of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Arendsstraat(Har) 43 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk).

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600,00, samengesteld door inbreng in geld, volstort ten belope van 6.200,00.

De comparant sub 1 heeft ingetekend op 93 aandelen voor 9.300, volgestort ten belope van 3.100.

De comparant sub 2 heeft ingetekend op 93 aandelen voor 9.300, volgestort ten belope van 3.100.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van 6.200,00 voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE78.9730.4193.8386 bij de Argenta Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op 10 november 2011 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Als niet-statutaire zaakvoerder is de heer Stavros Adam, voornoemd, aangesteld voor onbepaalde duur:

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het zelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk tot dertig juni 2012.

Het begrijpt ook alle handelingen die sinds 1 juli 2011 voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

De vennootschap bekrachtigt en neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichter, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zoals voorgeschreven door de artikelen 67 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, en in het bijzonder de handelingen gesteld sinds 1 juli 2011.

Deze verbintenissen en overeenkomsten worden derhalve geacht oorspronkelijk door de vennootschap te zijn aangegaan.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand december om 20.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

oor-

Voor

behouden

behouden

aan het

aan het

elisch

Belgisch

taatsblad

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel heeft recht op n stem in de vergaderingen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Volmacht werd verleend aan de VOF Vanneste-Vanlerberghe, met zetel te 8520 Kuurne, Rijksweg 1, met recht van indeplaatstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de  Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte.

Luik B - Vervolg

Voor echt verklaard ontledend uittreksel Frederic Maelfait, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Verso : Naam en handtekening

10/04/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1lII(muu~~uu~w~~1uu

1 OS 391

Ondernemingsnr : 0841.516.966

Benaming

(voluit) : ADAM STAF

(verkort) ; I

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Arendsstraat 43 te 8530 Harelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 04/03/2015, gehouden ten zetel werd met nparigheld van stemmen beslist om met ingang vanaf 04/03/2015 het ontslag als zaakvoerder te aanvaarden van :

- Mevrouw DECAVEL Soraya, wonende in de Arendsstraat 43 te 8530 Harelbeke. Volledige kwijting wordt haar verleend voor haar mandaat.

Getekend door :

Adam Stavros,

in de hoedanigheid van zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ADAM STAF

Adresse
ARENDSSTRAAT 43 8530 HARELBEKE

Code postal : 8530
Localité : HARELBEKE
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande