ADFINIMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADFINIMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.239.389

Publication

22/04/2014
u

i I 111.111111,115111

.- ,s nrr'r,

E,i'.CEIr.e}rc3! i:'tf-i1V f2e-r-jle

-- 9 APR. b~00P.taF7DEL

vmU 2014

r~

rte ie

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0899.239.389

Benaming

(voluit) : ADFINIMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Amersveldestraat 139 A, 8610 Kortemark

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 27 maart 2014, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1.Besluit tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van tweendertigduizend vierhonderd euro (32.400,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op een bedrag van nenvijftigduizend euro (51.000,00 EUR) door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De kapitaalverhoging is volledig volgestort bij inschrijving.

2.Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging, Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij KBC Bank. 3.Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.

4.Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.

5.Machtiging aan de zaakvoerders om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te cordineren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie van de akte dd. 27/0312014

-gecordineerde statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.02.2014, NGL 11.03.2014 14065-0376-014
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 08.12.2012, NGL 18.04.2013 13091-0244-014
12/07/2012
*1122628*

bel

a1

Be Sta

Mod Wpd 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3 JOLI 2012

Griffie -,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0899.239.389

Benaming

(voluit) : Adfinimo

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Amersveldstraat 139A te B-8610 Kortemark-Handzame (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering dd. 03112111.

De vergadering neemt kennis van de benoeming tot zaakvoerder van Mevr. Sabien De Four met ingang van 01/01/2012. Dit mandaat loopt af op de jaarvergadering van 2018.

Dominique Amez

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.12.2011, NGL 04.03.2012 12058-0254-014
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.12.2010, NGL 17.02.2011 11036-0049-012
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.02.2010, NGL 10.04.2010 10092-0112-011

Coordonnées
ADFINIMO

Adresse
AMERSVELDESTRAAT 139A 8610 KORTEMARK

Code postal : 8610
Localité : KORTEMARK
Commune : KORTEMARK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande