ADS CARS BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADS CARS BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.497.303

Publication

15/10/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/09/2013
Mod Word 17.1

L i t; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0471.497.303 Benaming

(voluit) : ADS CARS BELGIUM (verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 317, 8480 Eernegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en aanstelling zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering, doorgegaan op de maatschappelijke zetel op datum van 22 augustus 2013, in aanwezigheid van de aandeelhouders, die het volledige kapitaal vertegenwoordigen, werden volgende beslissingen genomen :

1. Met algeheelheid van stemmen werd het ontslag aanvaard van de uittredende zaakvoerder, Cousaert Danny, wonende te 8480 Eemegem, Stationsstraat 317, en er werd hem algehele ontlasting verleend voor zijn daden van beheer binnen de vennootschap.

2. Met algeheelheid van stemmen wordt MARSHALL Sharon, wonende te 8480 Eemegem in de; Stationsstraat 317, aangesteld als niet-statutair zaakvoerder met ingang van 01 april 2013, welke functie zij. aanvaardt, gezien zij sinds die darum het feitelijk beheer in handen had met goedkeuring van alle aandeelhouders.

Aldus beslist en overeengekomen op 22 augustus 2013.

Marshall Sharon

zaakvoerder

Tiijlagen Eiij Tiet l elgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

MIN DhlNeergeleei ter griMe vurt roa`ifiarrk won koophanclai gruge _ afdei" xge te QOSTENCE

cf

Griffie

~ " -._.~*_ ~' i'ir

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

11/04/2013
Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbiac

iVeaeigelego ter griffie ver;, ee rechtbank van I<caophartde!

Brugge -- . . a - M " ~ _ A ab

2 APR. 201riffie

r`'^ rYrrfrJa

,e)

in

Onderneniingsnr : 0471.497.303

Benaming

(voluit) : ADS CARS BELGIUM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vindictivelaan 19 bus 14, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en aanstelling zaakvoerder, wijziging maatschappelijke zetel

Op de bijzondere algemene vergadering, doorgegaan op de maatschappelijke zetel op datum van 31 december 2012, in aanwezigheid van de aandeelhouders, die het volledige kapitaal vertegenwoordigen, werden volgende beslissingen genomen

1. Met algeheelheid van stemmen werd het ontslag aanvaard van de uittredende zaakvoerder, Marshall Sharon, wonende te 8400 Oostende, Vindictivelaan 19 en er werd haar algehele ontlasting verleend voor haar daden van beheer binnen de vennootschap.

2. Met algeheelheid van stemmen wordt COUSAERT Danny, wonende te 8400 Oostende in de, Vindictivelaan 19, aangesteld als niet-statutair zaakvoerder met ingang van 01 januari 2013, welke functie hij aanvaardt

3. De vergadering beslist eveneens de enige maatschappelijke zetel en enige exploitatiezetel te verplaatsen: naar Stationsstraat 317 te 8480 Eernegem.

Aldus beslist en overeengekomen op 31 december 2012.

Cousaert Danny

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.02.2013, NGL 18.03.2013 13069-0174-013
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.03.2013, NGL 18.03.2013 13069-0175-013
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2011, NGL 28.02.2013 13056-0018-015
08/03/2012
Mcd voord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemin gsnr : 0471.497.303

Benaming

(voluit) : AIDS CARS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sijslostraat 179, 8020 Waardamme

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en exploitatiezetel

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder wordt beslist de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap te verplaatsen van Sijslostraat 179 te 8020 Waardamme naar Vindictivelaan 19 bus 14 te 8400 Oostende, met ingang van 24 januari 2012.

Sharon Marshall

Zaakvoerder

4NiTEUR

q Ni+ERGEI.EV~ ter ~rtit=i=1B dei

9 -02- 2012 RECFi78ANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Bruggei

LGISCH STAATSBLAD -. VEB, 2012

Griffie ~..~ee,.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

1111

+iaosasse 3

1 bei

ae

Be Stat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/02/2011
MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nedergeleed ter gt1 van e

rechtbank van koophendel te Brugge - afdeling OOSTENDF'

or) 3 1 JAN. 2011

....

Ondernemingsvr . 0471.497.303 Benaming

(voluit) ADS CARS BELGIUM

Rechtsvorm BVBA

Zetel : Schippersstraat 27, 8400 Oostende

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en exploitaiezetel

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder wordt beslist de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van. de vennootschap te verplaatsen van Schippersstraat 27 te 8400 Oostende naar Sijslostraat 179 te 8020. Waardamme, met ingang van 17 december 2010.

Sharon Marshall

Zaakvoerder

..______ . ..... _ .....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(e)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t 1 1 11 ill

,1.11!qq!!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

' er

29/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 23.09.2010 10551-0311-017
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.04.2009, NGL 31.08.2010 10491-0297-014
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.07.2009, NGL 31.08.2010 10491-0299-016
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.05.2006, NGL 27.10.2006 06851-4194-016
13/10/2006 : BG057637
08/06/2005 : OO057637
08/06/2005 : OO057637
25/01/2005 : OO057637
20/11/2003 : OO057637
14/08/2003 : OO057637
23/07/2003 : OO057637
03/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ADS CARS BELGIUM

Adresse
STATIONSSTRAAT 317 8480 EERNEGEM

Code postal : 8480
Localité : Eernegem
Commune : ICHTEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande