AGON-DEVRIENDT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGON-DEVRIENDT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.547.214

Publication

02/05/2014 : , luidt artikel 5 der statuten thans als volgt : "Het maatschappelijk kapitaal is voiiedig geplaatst en bedraagt honderd - zevenenveertigduizend vierhonderd achtennegentig euro (€ 147.498,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zond
zesentachtigste (1/186�) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op achttienduîzend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding

van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste (1/186*°) van het kapitaal

vertegenwoordigden.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 27 maart 2014, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge, werd het kapitaal ; verhoogdmet honderd achtentwintigduizend achthonderdachtennegentig euro (€ 128.898,00) om het te brengen op honderd zevenenveertigduizend vierhonderd achtennegentig euro (€ 147.498,00)

door inbreng in geld en zonder creatie van nieuwe aandelen."

Vervolgens werd door de B.A.V. der vennootschap tevens besloten tôt aanpassing der statuten [schrapping van de artikelen 18 en 19 en inlassing van (nieuw) art. 18,18bis, 19 en 19bis] aan de wet van 2 j'uni 2006 en de wet van 19 maart 2012 tôt wijzîging van het Wetboek van

Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren, Ingevolge deze beslissing geschiedt de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo als volgt : "Tenzij de Algemene

Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijzigtng aan de statuten de

vereffeningswtjze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepèn de vereffenïngskosten, het regeimatig betaalde en nog niet uitbetaalde

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

IkiJXfo '5 j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie


•�

Voor-

behpuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

O ri

•FF

•M

mod11.1

bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeetd. Indien niet aile aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden aile aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vôôrelke andere uitkering aan de vennoten uit hoofde van hun kapitaalinbreng, rekening gehouden te worden met het bepaatde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen."

Voor eensluidend ontledend uîttreksel,

Afgeleverd voor de inlassîng in het Belgisch Staatsblad.

Teqelijk hiermee neerqeleqd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 17 maart

2014, alsmede de gecoôrdineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 09.12.2014, NGL 17.12.2014 14696-0474-015
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 28.02.2013 13056-0236-016
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 28.02.2012 12049-0119-016
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 21.02.2011 11042-0048-012
08/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 26.02.2010 10058-0002-012
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.12.2008, NGL 06.02.2009 09038-0357-013
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 11.12.2007, NGL 22.02.2008 08054-0339-011
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 12.12.2006, NGL 30.01.2007 07035-3555-015

Coordonnées
AGON-DEVRIENDT

Adresse
VISSERSSTRAAT 39 8420 DE HAAN

Code postal : 8420
Localité : DE HAAN
Commune : DE HAAN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande