ALBATROSS LIQUORS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALBATROSS LIQUORS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 635.581.315

Publication

19/08/2015
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15313573*

Neergelegd

17-08-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Vlierbesstraat(B) 19

Ondernemingsnummer :

0635581315

Benaming (voluit) : ALBATROSS LIQUORS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 17 augustus 2015, ter registratie aangeboden, dat:

1. De Heer GEERS Thomas, geboren te Kortrijk op 04 juni 1995, ongehuwd, wonende te 8530 Harelbeke, Hippodroomstraat 19.

2. De Heer VERMEULEN Jaro, Renaat, geboren te Kortrijk op 24 oktober 1996, ongehuwd, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Vlierbesstraat 19.

3. Mevrouw KORMAN Viktoria Sergeevna, geboren te Tachkent (Oezbekistan) op 07 augustus 1995, ongehuwd, wonende te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 25.

4. De Heer BRUYNSTEEN Wouter, Stijn Andr, geboren te Kortrijk op 18 mei 1995, ongehuwd, wonende te 8500 Kortrijk, Handelskaai 1 bus F055.

5. De Heer MULIER Jeffrey, Ronny Karlien, geboren te Ieper op 11 augustus 1995, ongehuwd,

wonende te 8940 Wervik, Dadizelestraat 1.

Een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

hebben opgericht onder de benaming  ALBATROSS LIQUORS .

Naam en rechtsvorm:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam  ALBATROSS LIQUORS .

Zetel:

Te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Vlierbesstraat 19.

Duur :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Doel:

De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,

hetzij voor rekening van derden of samen met derden:

- Het verkopen van alcoholische dranken, likeuren en dergelijke.

- De verkoop, in binnen- en buitenland, in groot- en kleinhandel, in wijnen en andere geestrijke

dranken, bieren, waters, vruchtensappen en frisdranken.

- Groot- en kleinhandel in benodigdheden voor wijnen en wijnkelders, geschenkartikelen al dan niet

verwerkt in wijnpakketten.

- Groot- en kleinhandel in eetwaren, conserven, diepvriesproducten, zuivelproducten, wijn, dierlijke

en plantaardige vetten en olin voor horeca, in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.

- Groot- en kleinhandel in decoratieartikelen, glaswerk en andere aanverwante artikelen aan de

drankhandel.

- In- en export van wijnen en andere geestrijke dranken, bieren, waters, vruchtensappen en

frisdranken.

- Het verzorgen van transporten van wijnen en geestrijke dranken.

- Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie.

- Productie van alcoholische dranken.

- Productie van etiketten voor alle dranken.

- Productie van glazen flessen voor alle dranken.

- Organiseren van cursussen en informatiedagen over wijnen en aanverwante dranken.

8531 Harelbeke

Oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

- Culinaire manifestaties in de ruimste zin van het woord.

- Het verzorgen van cateringdiensten, traiteurdiensten, het optreden als uitzendkok, het verzorgen van feesten, recepties, lunches, banketten.

- Uitbrengen en verdelen van boeken en andere tijdschriften.

- Organiseren van degustaties.

- Verhuur van onder andere tapinstallatie, cafmeubilair, ontspanningstoestellen en diverse roerende goederen.

- Verhuur en terbeschikkingstelling van kleine (verkoop)ruimten.

- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. - Marketing, commercile vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling alsook de organisatie van alle publicitaire en commercile activiteiten.

- Het verstrekken van opleiding, onderwijs, scholing en begeleiding op het vlak van horeca. - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privpersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en

ontwikkeling, processing, dit alles in de meest ruime betekenis.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten in directiecomits, het uitoefenen van opdrachten en functies. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

- Het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van (eigen) aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Het kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm; in de mate toegelaten door de wet.

- Het kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de handelszaak. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologien en hun toepassingen.

- Alle verrichtingen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Deze lijst van activiteiten en doeleinden is exemplatief en niet beperkend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentwintig duizend euro ( 21.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend honderd (2.100) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast

wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt

de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Worden benoemd als statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

- De Heer Thomas Geers, voornoemd;

- De Heer Jaro Vermeulen, voornoemd.

Hun mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van

de algemene vergadering.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren

alsmede handelingen in rechte, door alle zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

Controle:

Voor zover de wet het vereist, wordt de controle op de financile toestand van de vennootschap

opgedragen aan n of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de

leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen door een

accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met

haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een

rechterlijke beslissing.

Jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december om tien

uur.

Boekjaar:

Het boekjaar vangt aan op n juli en eindigt op dertig juni van het jaar daaropvolgend.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor

de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke

reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het

saldo van de nettowinst.

Ontbinding - vereffening:

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,

die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in n akte zoals hierna bepaald,

geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de

zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering n of meerdere

vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde

rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid

van stemmen.

Een ontbinding en vereffening in n akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende drie

voorwaarden:

1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2. Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3. Alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten

met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een

externe accountant overeenkomstig artikel 181, 1, derde lid Wetboek van Vennootschappen, maakt

dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

Onderschrijving:

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenentwintig duizend euro (

21.000,00).

Staatsblad

Voorbehouden

aan het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd door twee duizend honderd (2.100) aandelen zonder nominale waarde.

Op deze aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

Door de Heer Thomas Geers, voornoemd, ten belope van zeshonderd (600) aandelen tegen de prijs

van zes duizend euro ( 6.000,00);

Door de Heer Jaro Vermeulen, voornoemd, ten belope van zeshonderd (600) aandelen tegen de

prijs van zes duizend euro ( 6.000,00);

Door Mevrouw Viktoria Korman, voornoemd, ten belope van driehonderd (300) aandelen tegen de

prijs van drie duizend euro ( 3.000,00);

Door de Heer Wouter Bruynsteen, voornoemd, ten belope van driehonderd (300) aandelen tegen de

prijs van drie duizend euro ( 3.000,00);

Door de Heer Jeffrey Mulier, voornoemd, ten belope van driehonderd (300) aandelen tegen de prijs

van drie duizend euro ( 3.000,00).

Totaal: Twee duizend honderd (2.100) aandelen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal werd volgestort door

inbrengen in geld ten belope van n/derde (1/3e), of te weten tot een bedrag van zeven duizend

euro ( 7.000,00).

Overgangsbepalingen:

1. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 30 juni 2017.

2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur van het jaar 2017.

3. De oprichters verklaren, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van deze akte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, dat alle handelingen gesteld voor rekening van de vennootschap sinds 01 augustus 2015 geacht zullen worden te zijn gesteld door de vennootschap  ALBATROSS LIQUORS en bij deze goedgekeurd.

4. De oprichters geven bij deze volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flame & Partners Accountants & Belastingconsulenten, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BE 0821.675.221, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de registratieformaliteiten met betrekking tot deze overeenkomst, evenals de formaliteiten van neerlegging van deze overeenkomst bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van alle nuttige gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk.

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte.

Luik B - vervolg Mod PDF 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ALBATROSS LIQUORS

Adresse
VLIERBESSTRAAT 19 8531 BAVIKHOVE

Code postal : 8531
Localité : Bavikhove
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande