ALBERT KINT


Dénomination : ALBERT KINT
Forme juridique :
N° entreprise : 426.158.612

Publication

13/05/2014
Mod Word 11.1

Le ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

EUR BELGE NEERGELEGD

-05- 2014 22. 04. 2014

H STAATSBLAD R ECemL.19 KOOPHANDEL Crie

4.4i) " " mATRIJK

IHI liii III II LIU

V beh aa, Bel Staa

II

MON!

e5

BELG1S

Ondernemingsnr 0426.158.612

Benaming

(voluit) : ALBERT KINT

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: Steenovenstraat 8, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte: ontslagen en benoemingen

Met de bijzondere algemene vergadering dd. 16 april 2014 worden volgende beslissingen genomen:

1. De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van, met ingang van heden:

- De BVBA VOSSELARE, met zetel te 9850 Nevele, Lagestraat 16, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder het nummer E3E0879.029.836, overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard FILLIERS, wonende te 9850 Nevele, Lagestraat 16.

- De BVBA LVVV INT., met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7C, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0817,931.813, overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Agnes VAN WANSEELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7C

- De Comm. V. EVG-CONSULT, met zetel te 9000 Gent, Reinaertstraat 99, ingeschreven In het Rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0876.541.686, overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Erwin VAN GANSBEKE, wonende te 9000 Gent Reinaertstraat 99

2.Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2020:

- De NV Moblo, met zetel te 2170 Merksem, Bredabaan 746, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0439.176.309.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de bestuurders van voormelde vennootschap om  overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen  de heer Karl Mortelmans, wonende te 2900 Schoten, Pelikaandreef 7, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap  vertegenwoordigd als voormeld  verklaart haar mandaat te aanvaarden. Het mandaat is bezoldigd.

- De heer William Mortelmans, wonende te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 194, Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover later anders over beslist

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 16 april 2014:'

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te ontslagen als gedelegeerd bestuurder, met Ingang van heden:

De BVBA VOSSELARE, met zetel te 9850 Nevele, Lagestraat 16, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0879.029.836, overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard FILLIERS, wonende te 9850 Nevele, Lagestraat 16.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

" Voor; behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te ontslagen als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van heden:

De BVBA LVW INT., met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7C, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0817.931.813, overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Agnes VAN WANSEELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7C

3. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurders, met ingang van heden:

- De NV Moblo, met zetel te 2170 Merksem, Bredabaan 746, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0439.176.309, hier overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen  vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kart Mortelmans, wonende te 2900 Schoten, Pelikaandreef 7. Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegd held toegekend. Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

- De heer William MORTELMANS, wonende te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 194. Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

William Mortelmans

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

02/10/2014
Mcd Word 11.1

111r0111 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtbanle van koophagdel

A"overpen

23 su, 29

ardeling Aeverpan1111

aai~sa

Ondernemingsnr : 0426.158.612.

Benaming

(voluit) : Albert Kint

(verkort) ,

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 61, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Katherine De Wispelaere, notaris te Merksem, stad Antwerpen op zestien september tweeduizend veertien "Ter registratie aangeboden op het lste Registratiekantoor Antwerpen 2", dat door

-de naamloze vennootschap "MOBLO", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 746, BTW-nummer BE0439.176.309, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, ondememingsnummer 0439.176.309;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMOR", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksein), Bredabaan 746, BTW-nummer 3E416.611.634, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, ondememingsnummer 0416.611.634;

de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap Albert Kint, gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 61, met ondernemingsnummer 0426,158.612 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen.

Er werden volgende beslissingen genomen:

- Wijziging van het boekjaar

Het boekjaar thans lopende van 1 februari tot 31 januari, wordt gewijzigd van 1 oktober tot 30 september.

Bij wijze van overgang, zal het lopende boekjaar dat was aangevangen op 1 februari 2014 ingekort worden en eindigen op 30 september 2014.

- Wijziging datum jaarvergadering

De datum van de jaarvergadering, thans vastgesteld op de derde dinsdag van de maand juni om 15.00 uur, wordt ter aanpassing aan voorgaand besluit verschoven naar de derde dinsdag van de maand maart om 15.00 uur. Bij wijze van overgang, zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in maart 2015.

- Nieuwe statuten

Teneinde de statuten van deze vennootschap gelijkluidend te laten zijn met de statuten van andere vennootschappen in de groep, worden de bestaande statuten volledige opgeheven en vervangen door de navolgende, zonder echter andere essentile zaken (dan boekjaar en datum van de jaarvergadering) in de statuten te wijzigen, zoals de naam, de zetel, het doel, het bestuur, de algemene vergaderingen en de jaarrekening.

- Volmacht

VGD Accountants en Belastingconsulenten CVBA, met kantoor te Antwerpen, Schalinstraat 5 bus 3, vertegenwoordigd door de heer Edwin VERVOORT of een aangestelde, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,

met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,

- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te reali-seren;

- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL meester Katherine De Wispelaere, notaris te Merksem-Antwerpen

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 16 september 2014

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2014
Mod Word 11.1

ItS in:3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MON;

18

BELGISCI

IIIJ1!111111111J1 11111

EUR Bal,:NEERGELEGD

-07- 201 30 !UNI 2014

I STA/,- e:., ,echtbank van KOOPHANDEL GentGeffejeORTRIJK

1 .h.,i

Ondernemingsnr : 0426.158.612

Benaming

(voluit) ALBERT KINT

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Steenovenstraat 8, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing zetel

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 3 juni 2014.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen vanaf 16 juni 2014 naar volgend adres:

2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 61

William Mortelmans

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 19.06.2012, NGL 04.09.2012 12547-0328-019
04/11/2011
Mol 2l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na ne in ter griffie van de akte

MONITEUR itt

_ RECTION _  -

16 s10- , :"\,; _E.?.1GELE

~0ft

I

12. 10. 2C1

rlC:; l jGrifi.elF'rtANDEL

IK

Ondernemingsnr : 0426.158.612

Benaming

(voluit) : ALBERT KINT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenovenstraat 8, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 29 oktober 2010 en de raad van bestuur onmiddellijk daarop volgend, blijkt ;

I. De vaststelling van het ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 oktober 2010,

ter zitting aangeboden, door:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEXXUS", met zetel te 8300 Knokke,

Zandstraat 7, BTW 8E 0444.630.974, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, mevrouw Agnes VAN WANSEELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7

C.

Il. De benoeming tot bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op 29 oktober 2010 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LVW INT.", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7 C, BTW BE 0817.931.813, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Agnes VAN WANSEELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7 C.

III. Kennisname van het einde van het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 29 oktober 2010, ingevolgde de beeindiging van het mandaat van bestuurdr,. van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEXXUS", met ztel te 8300 Knokke, Zandstraat 7, BTW BE 0444.630.974, RPR Brugge, vertegenwoordigd do9r haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Agnes VAN WANSEELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,'Vennelaan 7 C.

IV. De benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, voor een periode

ingaand op 29 oktober 2010 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, van:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LVW INT.", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7 C, BTW BE 0817.931.813, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Agnes VAN WANSEELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7 C

BVBA "VOSSELARE"

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Bernard FILLIERS

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111q1l.11111,11I1111

:LGISCH STAATSBLAD BESTt_li..lrg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 21.06.2011, NGL 31.08.2011 11476-0478-016
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 17.06.2010, NGL 30.08.2010 10501-0098-018
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 16.06.2009, NGL 29.09.2009 09791-0096-033
18/09/2009 : KO106184
22/10/2008 : KO106184
03/10/2008 : KO106184
27/05/2008 : KO106184
19/02/2008 : KO106184
06/09/2007 : KO106184
03/08/2006 : KO106184
28/07/2005 : KO106184
06/10/2004 : KO106184
30/07/2004 : KO106184
18/09/2003 : KO106184
08/09/2003 : KO106184
31/08/2002 : KO106184
03/08/2002 : KO106184
17/09/1999 : KO106184
06/08/1999 : KO106184
30/09/1993 : KO106184
18/08/1987 : KO106184

Coordonnées
ALBERT KINT

Adresse
STEENOVENSTRAAT 8 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande