' AXISS SERVICES '

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ' AXISS SERVICES '
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 828.034.263

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 23.06.2014 14214-0199-011
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 13.06.2013 13175-0564-011
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 18.06.2012 12190-0182-011
08/12/2011
. a MOd Wafd 11.1

~

i~

.~ ..," ~."

~ 4}e

~

~,.~ ..

~~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"

1-~ ~4

C.:3; '. : )'

+11186960'

bel a;

BE

Sta

" .

24. `~. 2~'~-

~ ~

G,riffJQ

Ondernerningsnr : 0828.034.263

Benaming

(voluit) : ` AX1SS SERVICES '

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8570 Anzegem  Vichte, Otegemstraat 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - DOEL  WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris,; zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte' aansprakelijkheid 'Thrse Dufaux - Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout,: geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van tien november, tweeduizend en elf, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 16 november" 2011. Boek 105. Blad 22. Vak 1; Bladen: 3. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijfentwintig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ' AXISS SERVICES ', met' maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem  Vichte, Otegemstraat 9, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:: EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het: verslag van de zaakvoerder de dato n oktober tweeduizend en elf, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve: en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en elf.

Alle aanwezige aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten :

' Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen zoals kampeerartikelen, fietsen en pleziervaartuigen

" handel in sport- en kampeerartikelen en artikelen voor vrijetijdsbesteding

" handel in plezier- en sportvaartuigen

" exploitatie van pleziervaartuigen en rondvaartboten

" reparatie van sportartikelen en  materiaal

'herstel van pleziervaartuigen

'verhuur en lease van tenten, caravans en motorhomes

'Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

'Toeristische informatiediensten

"1-let promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries, sportevenementen,.

teambuildingsessies en soortgelijke evenementen.'

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft machten verleend aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te'

brengen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van de gecordineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecordineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en:

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- De hier aanwezige zaakvoerder heeft aangss..._ijo......_.___._..____.__htig---A......--.._--____....-_-

borioude esteld als bijzondere gevolmachtigde, A&B PARTNERS,

aan het WAREGEM, vertegenwoordigd door Heer Dimitri DENYS, kantoor houdend te 8790 Waregem, Pand 349 A, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in haar naam op te treden voor het vervullen van de formaliteiten in verband de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het uniek ondernemingsnummer en de Kruispuntbank van Ondernemingen en het verrichten van andere formaliteiten naar aanleiding van onderhavige akte.

Belgisch Staatsblad VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL "

Notaris Thrse Dufaux.Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 1011112011;

- verslag van de zaakvoerders d.d. 01/10/2011;

- balans activa en passiva d.d. 30/09/2011;

- cordinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
' AXISS SERVICES '

Adresse
OTEGEMSTRAAT 9 8570 VICHTE

Code postal : 8570
Localité : Vichte
Commune : ANZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande