DE BOLLAARD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE BOLLAARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 859.756.233

Publication

15/04/2014
',Nord 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IlI tUIRM 11 II

Ondernemingsnr : 0859.756.233

Benaming

(voluit) : DE BOLLAARD

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8953 Heuvelland (VVijtschate), Bollaardstraat 3

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Michal Mertens te leper op 18 maart 2014, geregistreerd, blijkt dat de: enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BOLLAARD, met zetel te: 8953 Heuvelland (VVijtschate), Bollaardstraat 3 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1/De enige vennoot besluit het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met 37.700,00 om het kapitaal te brengen van 18.600,00 op E 56.300,00 door inbreng in geld en mits creatie en uitgifte van 377 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van 391.500,00 inbegrepen een globale uitgiftepremie van E 353.800,00, die zal geboekt worden op een: bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze 377 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Inschrijving door de enige vennoot op de volledige kapitaalverhoging en de volledige volstorting.

Voorlegging bankattest.

, 2/De enige vennoot besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen met E 353.800,00 om het kapitaal te

brengen van 56.300,00 op 410.100,00 door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening

"uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen..

3/ De enige vennoot stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het

" kapitaal van de vennootschap thans E 410.100,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 563 aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde.

4/ De enige vennoot besluit de modaliteiten betreffende de overdracht van aandelen onder levenden en bij:

overlijden te herformuleren.

5/De enige vennoot besluit de modaliteiten betreffende de bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en'

toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te herformuleren.

6/ De enige vennoot besluit de modaliteiten betreffende de winstverdeling, ontbinding en vereffening te;

herformuleren.

71 De enige vennoot besluit de modaliteiten betreffende geschillenbeslechting te herformuleren.

8/ Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om de statuten van de

vennootschap als volgt aan te passen:

-de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt

"Het kapitaal bedraagt vierhonderd en tienduizend en honderd euro (E 410.100,00) en wordt,

vertegenwoordigd door vijfhonderd drienzestig (563) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale,

waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigee

-artikel negentien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste donderdag van de maand augustus om: veertien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal` vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij zullen geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste van Lu lk S lermalden : Re'eto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende n Caris, hetzij van de perso(o)n(en tsvoegd de echtspersoon ten aenzlen van derden " Jertagermoordlgen

%/7.-.;" so Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, niet uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

-artikel 21 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op n stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber die op zijn beurt al dan niet

een vennoot is. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of

vertegenwoordigd deel van de het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een

aanwezigheidsquorum vereist.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meer-derheid van stemmen, tenzij de wet

of onderhavige statuten een bijzondere meerderheid voorzien

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de

berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle

aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt, oefent bij de be-voegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen?

-artikel vierentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van bet gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van bet opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden."

-artikel vijfentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt,

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffe-naars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van ge-lijKheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten leste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten?

9/ De enige vennoot geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten, evenals tot hernummering van de artikelen van de statuten ingevolge de schrapping van oude artikelen en toevoeging van nieuwe artikelen.

De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de BV ovve BVBA DECUPERE & PARTNERS, met zetel te 8900 leper, Ter Waarde 68,

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

een afschrift van de akte dd. 18 mei 2014

- de gecordineerde tekst van de statuten

Notaris Michal Mertens

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 17.07.2014, NGL 22.09.2014 14599-0580-014
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 29.08.2013, NGL 30.08.2013 13550-0437-014
11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.08.2012, NGL 03.09.2012 12557-0547-014
16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 25.08.2011, NGL 07.09.2011 11541-0214-014
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 26.08.2010, NGL 31.08.2010 10534-0036-014
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 27.08.2009, NGL 28.08.2009 09667-0046-014
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 28.08.2008, NGL 01.10.2008 08763-0350-012
20/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.08.2007, NGL 13.09.2007 07722-0026-013
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 31.08.2006, NGL 01.09.2006 06774-1209-012
23/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 12.08.2005, NGL 17.08.2005 05648-0375-012

Coordonnées
DE BOLLAARD

Adresse
BOLLAARDSTRAAT 3 8953 WIJTSCHATE

Code postal : 8953
Localité : Wijtschate
Commune : HEUVELLAND
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande