'T GANSEBORD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T GANSEBORD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.207.250

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 23.04.2014 14097-0466-015
10/01/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~,~ ~,,,:" _rtr~a~r~~.

1}+.4 . ~. a.~Y1" ~/.~1 ~~

"da:SC

: c'iC':c" va?*u)rltsch2,p .ri3 'lepeF zte

r.rs=::reesi:ees:+nieg 228

1" R :BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 20 december 2011 te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd door :

1) De Heer DEKEYSER, Paul, arbeider, geboren te Roeselare op tien september duizend negenhonderdeenenzestig, rijksregister nummer 610910-317-48, identiteitskaartnummer 590-7657665-26, echtgescheiden, wonende te 8660 De Panne, Westhoeklaan 8.

2) Mevrouw VAN HOVE, Claudia Gilberte arbeidster, geboren te Oostende op n november duizend

negenhonderd vijfenzestig, rijksregister nummer 651101-196-52, identiteitskaartnummer 591-1108123-97,

echtgescheiden, wonende te 8400 Oostende, Kleinezwaanstraat 4.

Vorm en benaming :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

onder de naam "'t GANSEBORD".

Zetel :

De zetel is gevestigd te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 228.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel:

1. De uitbating van horecazaken, als daar zijn: caf en cultuurcaf, taverne, brasserie, koffiehuis, tearoom, buffet, restaurant, hotel, pension, dansgelegenheden, en alles wat verband houdt met eet- en drankgelegenheden en met de horeca-sector.

2. De uitbating van snelbuffetten, frituren en dergelijke, namelijk verkoop aan de toog van eetwaren en dranken  die eventueel ter plaatse kunnen worden verbruikt  en die in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in sandwichbars, snackbars, fast-food-zaken, hamburger-restaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crperies, warme-wafel-kramen, ijssalons, pizzeria's, drive-in restaurants enz..

3. De uitbating van een traiteursdienst, namelijk de bereiding, de verkoop, het thuisbezorgen en eventueel het serveren van maaltijden en van bereide schotels en gerechten.

4. Het verzorgen van feesten en recepties, namelijk het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz..

5. De exploitatie van discotheken, dancings en priv-clubs, het organiseren van optredens van alle aard en het componeren en het bespelen van alle muziekgenres.

6. De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de invoer en uitvoer van dranken, likeuren, wijnen, bieren, enz.. en van alle goederen die verband houden met de horeca.

7. In het kader van de dienstverlening bij bovenstaande activiteiten, en steeds aanvullend met deze

activiteiten, heeft de vennootschap nog volgende doelstellingen:

Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide'

betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.

Daarin wordt onder andere begrepen:

* de raadgeving, studie en organisatie inzake handels-, financile en sociale aangelegenheden;

* het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand op technisch, commercieel, administratief en

bedrijfseconomisch vlak;

het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze

organisatie;

8. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van

G:r ci laatste blz. van Luik 3 vcrr:epc'vn . _.zo7_1 : Naam en hoedanigheid van de rnstrurnenterande notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanz en ven derden te vertegenwoordigen

i,` rso : Naam en handtekening

2011

Oe gnff7er

tVeaergsiegd ter griffe r+en dg rechttenk ven koophandel Brugge .. a: op

28l

*12007639*

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belgeBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

9. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen en installaties.

10. Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commercile, industrile of financile aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.

11. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving onder meer de vorm van een naamloze vennootschap en een hoger kapitaal vereist is;

Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert van de commissie voor Bank- en financiewezen.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in Belgi als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financile, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duurte rekenen vanaf 1 januari 2012.

Kapitaal :

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder enftweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze tweehonderd (200) aandelen wordt als volgt a pari in geld ingetekend tegen de prijs van honderd euro ( 100,00) per aandeel:

1) de Heer DEKEYSER, Paul, voornoemd: honderd aandelen;

2) Mevrouw VAN HOVE, Claudia, voornoemd: honderd aandelen;

Samen: tweehonderd aandelen, die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen:

Ieder aandeel, waarop aldus werd ingetekend, werd in geld geheel volgestort, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van twintigduizend euro ( 20.000,00) beschikt. De aandelen zijn steeds op naam. Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een zaakvoerder wordt steeds benoemd en ontslagen met bijzondere meerderheid van stemmen, gelijk aan de meerderheid voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden van een zaakvoerder of bij gerechtelijke vaststelling dat een zaakvoerder niet meer over voldoende wilsgeschiktheid zou beschikken, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de zaakvoerder(s) al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen of huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht (art. 14) :

Op Ge watste blz. van Luik 9 vermeiden : :dMc2a : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Va2m : Nr.am en handtekening

mod 11.1

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door n zaakvoerder, alleen handelend.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand maart om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag of rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een andere vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Schrifteliike procedure (art. 27) :

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boeteaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Winstverdeling :

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ontbinding en vereffening :

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

C~ n iaztste o'2. van Luik varre,c'a,: : Naam an hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

'~ rs~ : Naam en handtekening

mod 11.1

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

AANVULLEND BESLUIT VAN DE OPRICHTERS

1) Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 30 september 2013.

De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in 2014 gehouden worden.

2) Worden aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

1) De Heer DEKEYSER, Paul, zelfstandige, rijksregister nummer 610910-317-48, wonende te 8660 De Panne, Westhoeklaan 8,

2) Mevrouw VAN HOVE, Claudia Gilberte, bediende, rijksregister nummer 651101-196-52, wonende te 8400 Oostende, Kleinezwaanstraat 4.

Hun opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

3) Overname van verbintenissen

De oprichters verklaren dat de vennootschap, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, zuiver en eenvoudig de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 oktober 2011, onder meer het handelshuurcontract inzake het huis te Ichtegem (Eernegem), Oostendsesteenweg 228.

Deze overname van verbintenissen zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft, te worden bekrachtigd.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien

in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde

Gelijktijdig neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte de dato 20 december 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Op za laatste blz. van Luik B vermelden . l ec'.o : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
'T GANSEBORD

Adresse
OOSTENDESTEENWEG 228 8480 ICHTEGEM

Code postal : 8480
Localité : ICHTEGEM
Commune : ICHTEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande