'T GILDEKE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T GILDEKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.335.886

Publication

05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.12.2013, NGL 29.01.2014 14022-0473-013
06/06/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12303047*

Neergelegd

04-06-2012Griffie

Ondernemingsnr :

0846335886

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): 't Gildeke

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8810 Lichtervelde, Statiestraat 9

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte opgemaakt door Notaris Stefaan Buylaert te Torhout op 31 mei 2012, neergelegd op de

Rechtbank van Koophandel vr registratie.

Dat:

1) Er door:

1. De heer VAN ZIELEGHEM, Herbert Frank Gabriel, geboren te Roeselare op 5 april 1990, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd te hebben, wonende te 8810 Lichtervelde, Groenstraat 1/B.

2. Mejuffrouw VAN CAMP, Elise, geboren te Diest op 3 september 1981, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd te hebben, samen wonende te 8810 Lichtervelde, Groenstraat 1/B.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2) Naam:  t Gildeke

3) Zetel: 8810 Lichtervelde, Statiestraat 9

4) Doel:

De vennootschap heeft tot doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met

derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafs, tavernes, clubs, bars,loungebars, tearooms, hotels, catering/traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding, thuisbezorging en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

b. De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv. het inrichten van culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoke en allerlei klank-, geluid- en lichtspelen, alsmede de verkoop via automaten en verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin.

c. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

d. Het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,

f. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,

g. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financile operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

h. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

i. Het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

j. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden , alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan of die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

k. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa ;

l. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

m. Alle verrichtingen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen ;

n. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.

5) Duur: onbeperkt

6) Kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) vertegenwoordigd door duizend achthonderd

zestig (1860) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op het kapitaal werd volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:

1) De heer Herbert Van Zieleghem, voornoemd, schrijft in op duizend zeshonderdvierenzeventig (1674) aandelen, dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van vijfduizend vijfhonderd tachtig euro ( 5.580,00)

2) Mejuffrouw Elise Van Camp, voornoemd, schrijft in op honderdzesentachtig (186) aandelen, dewelke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van zeshonderdtwintig euro ( 620,00)

7) Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

8) Boekjaar:

Het boekjaar der vennootschap gaat in op n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. De

eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2013.

9) De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van december om twintig uur en voor het eerst in 2013.

10) Winstverdeling:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal

aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

11) Vereffening:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

12) Aanstelling zaakvoerder:

Worden aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerders:

De heer Herbert Van Zieleghem en mevrouw Van Camp Elise, beiden voornoemd, die aanvaarden.

13) Deponering van het gestorte kapitaal: ondergetekende notaris bevestigt dat de som van zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij Dexia bank NV.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie oprichtingsakte de dato 31 mei 2012

Stefaan Buylaert Notaris te Torhout

Coordonnées
'T GILDEKE

Adresse
STATIESTRAAT 9 8810 LICHTERVELDE

Code postal : 8810
Localité : LICHTERVELDE
Commune : LICHTERVELDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande