'T HANGAARTJE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T HANGAARTJE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.463.069

Publication

28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 26.02.2014 14050-0164-013
26/06/2013
Mac! Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

i

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13097059*

17 iLI,u1 2013

Griffie

Ondernemingsnis" 0879.463.069

Benaming

(voluit) : T' HANGAARTJE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8680 Koekelare, Dorpsstraat 7A

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 13 juni 2013, ter registratie op het registratiekantoor te Torhout aangeboden

-- dat het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met dertigduizend euro (30.000,00 EUR) om het te, brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op achtenveertigduizend zeshonderd euro (48.600,00 EUR) door inbreng In geld ten bedrage van dertigduizend euro (30.000,00 EUR), en dit zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de factiewaarde van de aandelen.

-- dat de ondergetekende geassocieerd notaris akte heeft genomen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van dertigduizend euro (30.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat: het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenveertigduizend zeshonderd euro (48.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk; n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Als gevolg hiervan besluit de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten sari te passen zodat dit zal luiden als volgt

"Artikel 5. Geplaatst Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal is vastgesteld op achtenveertigduizend zeshonderd euro (48.600,00 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk n/honderdste (9/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

- dat er machtiging wordt verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren en om de

statuten te coordineren.

Voor analytlek uittreksel

geassocieerd notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 173 punt 1 bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en de gecordineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.11.2012, NGL 05.02.2013 13028-0115-016
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.11.2011, NGL 27.02.2012 12050-0466-016
06/02/2012
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte~ ..

~ ~ M C. 201

2

C74#(ir`

111111A11j1,1110119 uiiiiu3*

bet ai ee Sta

Ondememingsnr : 0879.463.069

Benaming

(vo;urt) 'T HANGAARTJE

(verkort) "

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Noordomstraat 1 A te 8680 Koekelare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aanstelling zaakvoerder, verplaatsen maatschappelijke zetel

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 29.12.2011 werd de aanstelling van de Heer Lynneel Francis

met algemeenheid van stemmen aanvaard. Zijn mandaat begint op 01/01/2012

Tevens werd de maatschappelijke zetel verplaatst naar: Dorpsstraat 7A te 8680 Koekelare

Volmacht wordt verleend aan Kantoor Vandenabeele BVBA om de wijzigingen bekend te maken in de

bijlagen van het belgisch Staatsblad en kenbaar te maken aan het KBO en het BTW controlekantoor.

Getekend

Vandenabeele Willy lasthebber

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naarn en handtekening.

31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.11.2010, NGL 25.01.2011 11016-0152-015
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.03.2010, NGL 10.03.2010 10065-0455-016
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.12.2008, NGL 29.01.2009 09027-0315-016
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 23.11.2007, NGL 21.12.2007 07843-0357-018

Coordonnées
'T HANGAARTJE

Adresse
DORPSSTRAAT 7A 8680 KOEKELARE

Code postal : 8680
Localité : KOEKELARE
Commune : KOEKELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande