'T RIETVELD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T RIETVELD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.699.689

Publication

12/05/2014
Mad Word 11.1

L

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie e

II 11111 IlJUIIIUhIi fl11

*14097539*

lI

Ondernemingsnr : 0463699689

Benaming

(voluit): 't RIETVELD

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8450 Bredene, Zandstraat 111

(volledig adres)

Onderwerp akte: verplaatsing zetel - Bestuur - Aanpassing, herziening en cordinatie statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Marc Coudeville, te Oostende op 4 april 2014, geregistreerd te Oostende 1 op 14 april 2014 vijf bladen geen verzendingen boek 764 blad 65 vak 2 Ontvangen : vijftig euro (50 EUR) De Adviseur (get.) H. Gryson, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "t RIETVELD, met zetel te 8450 Bredene, Zandstraat 111, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. de vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar: 8420 De Haan, Driftweg 210.

2. de vergadering beslist achtereenvolgens wat volgt:

a. het ontslag van mevrouw Greta Minne, wonende te 8450 Bredene, Zuid-Oostwijk 13 als statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 4 april 2014 te aanvaarden;

b. de uitgetreden statutaire zaakvoerder, binnen de perken van het artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen, kwijting te verlenen omtrent de uitoefening van dat mandaat tot en met 4 april 2014 er aan toevoegend dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen kwijting voor de uitoefening van dat mandaat zal inhouden.

3. de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ze te wijzigen en te cordineren,

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie akte-statutenwijziging,

Gecordineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 23.06.2014 14214-0128-010
20/06/2013 : OO055830
05/11/2012 : OO055830
05/11/2012 : OO055830
26/05/2010 : OO055830
18/06/2009 : OO055830
24/06/2008 : OO055830
02/07/2007 : OO055830
10/06/2005 : OO055830
19/04/2005 : OO055830
26/05/2004 : OO055830
10/07/2003 : OO055830
31/07/2002 : OO055830
11/07/1998 : OO55830

Coordonnées
'T RIETVELD

Adresse
DRIFTWEG 210 8420 DE HAAN

Code postal : 8420
Localité : DE HAAN
Commune : DE HAAN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande