'T SNACKHUISJE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T SNACKHUISJE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.438.755

Publication

17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.08.2014, NGL 11.09.2014 14584-0073-013
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.11.2012, NGL 27.12.2012 12679-0491-014
05/12/2011
mod 11.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0886.438.755 Benaming (voluit) :'T SNACKHUISJE

1111111 I

*11182539*

VR behc

aar

Belt Staa

II

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Brugseweg 19

8920 LANGEMARK-POELKAPELLE

i;

Onderwerp akte : Rectificatie - kapitaalverhoging - cordinatie van de statuten

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 7 november 2011, Geboekt zes blad geen ;; verzending te IEPER de 14 NOV 2011 Boek 176 blad 82 vak 3 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) De Ontvanger a.i.; (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met nparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt: 1.-De vergadering besluit over te gaan tot de rectificatie van de materile vergissing, minstens de onduidelijkheid, in de akte! kapitaalverhoging, verleden voor notaris Philippe Stockman te Moorslede op 14 oktober 2008.

2.-De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van een bedrijfsrevisor te weten, de besloten! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12,: vertegenwoordigd door de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Piet Dujardin", vertegenwoordigd door de; Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, betreffende de hierna vermelde inbreng in! ;; natura. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt: 'Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig del controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA 'T; <1 SNACKHUISJE kan ik besluiten dat: 1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door! ;: het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap: ;: is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie; verstrekte vergoeding. 2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid: ?; voldoet. Gezien het onroerend goed belast wordt overgedragen dien ik een voorbehoud te formuleren nopens het bestaan; ;1 van een uitwinningsrisico op de vennootschap t.b.v. 357.500,00 EUR. 3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura; ;: door de partijen weerhouden methoden van waardering bednjfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen; waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde; van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is. 4. De als tegenprestatie verstrekte! ; vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen t.b.v :; 130.000,00 EUR, overeenstemt met de inbrengwaarde. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Wevelgem, 14 oktober 2011 (volgt de handtekening) BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin; vertegenwoordigd door BVBA Piet Dujardin;: vertegenwoordigd door Dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor. De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste! bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

:; 3.-De vergadering beslist een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd dertigduizend euro (130.000,00; EUR) om het kapitaal te brengen van honderd tweendertigduizend vierhonderd vijftig euro (132.450,00 EUR) op; tweehonderd tweenzestigduizend vierhonderd vijftig euro (262.450,00 EUR), dit door inbreng van het onroerend goed te: Langemark-Poelkapelle (Langemark), Brugseweg +19, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits dienovereenkomstige; stijging van de fractiewaarde van aile bestaande aandelen. Deze kapitaalverhoging wordt terstond volledig onderschreven! door De Heer DEPREZ Ivo Maurits, en zijn echtgenote Mevrouw VERWAERDE Sandra Linda, samenwonende te 8920: Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 19. 4.-De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is. De vergadering besluit artikel 5. : van de statuten dienvolgens te wijzigen, als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweenzestigduizend; vierhonderd vijftig. euro (262.450,00 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achthonderd tweentachtig (882)1 ;: aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van n/achthonderd: ,: tweentachtigste van het maatschappelijk kapitaal. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de; producten van de liquidatie."

5.-Opdracht tot coordinatie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoordineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag van de: zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 23.11.2011 11615-0277-013
22/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.10.2010, NGL 15.11.2010 10606-0467-015
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 28.12.2009 09910-0378-013

Coordonnées
'T SNACKHUISJE

Adresse
BRUGSEWEG 19 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE

Code postal : 8920
Localité : Langemark
Commune : LANGEMARK-POELKAPELLE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande