14

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : 14
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 818.943.680

Publication

17/04/2014
Mod Word 11.1

ILfje ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0818943680 Benaming

(voluit) : 14

(verkort):

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel: C Van der Cruyssenstraat 14 Sj \Lk.e.19 _ (volledig adres)

Onderwerp akte: kapitaalverhoging

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 24 maart 2014 blijkt het volgende:

Agendapunten:

-Verhoging kapitaal naar aanleiding van de geplande investeringen

-Volmacht Tudors Accountancy BVBA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Nico Verhamme teneinde

aile administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot deze kapitaalsverhoging (publicatie Belgisch

Staatsblad, ondernemingstoket, en andere)

Hierop neemt de vergadering een aanvang met de behandeling van de dagorde:

-Gezien belangrijke investeringen gepland zijn in het boekjaar 2014 wordt beslist het kapitaal te verhogen met 25.000,00 euro om het te brengen van 1.000,00 euro, verdeeld over 10 aandelen, op 26.000,00 euro. De kapitaalsverhoging zal geschieden door uitgifte van 250 nieuwe aandelen, op naam en tegen de fractiewaarde van 10,00 euro per aandeel

Aldus zal het kapitaal na de verhoging 26.000,00 bedragen vertegenwoordigd door 260 aandelen, Beide aandeelhouders tekenen evenredig in op de kapitaalverhoging

-Er wordt volmacht verleend aan Tudors Accountancy BVBA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Nico Verhamme teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot deze kapitaalsverhoging (publicatie Belgisch Staatsblad, ondememingsloket, en andere)

Verhamme Nico

lasthebber

1A U16

Vo(

behoi

aan

Belg

Staate.

lll1 0

RAN

ECHTB

-GENT "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

etiA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

13/11/2014
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

AD

AATSBL

Mod Word i }.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

 Arrt; t Ct` G-

MONITEU

04 -11 ELGISCH S

h BELGE

- 2014

Grutte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

-7 OKT, 2014

920 71

Ondernemingsnr : 0818.943.680

Benaming

(voluit) : 14

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : C Van der Cruyssenstrat 14 - 9850 Nevele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder +wijziging maatschappelijke zetel

Uit het veslag van de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2014 blijkt het volgende:

Er wordt beslist om de volgende personen te ontslaan als zaakvoerder van de vennooschap;

- D'Hoge Rigobert

- Verheust Jolien

Er wordt tevens beslist om het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het voglende aders: Oude Brugse Poort 44 - 9600 Deinze

Van Steenkiste Lien zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/09/2012
w1

i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste bfz. van Lulk-13 vermeiden : Recto : t'laam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111511F1

05 -09- 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDtrifeGENT

NEERGELEGD

Ondernemingsnr : 0818.943.680

F3enaming

(voluit) : 14

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : C Vert der Cruyssenstraat 14 - 9850 Nevele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uit het verlag van de buitengewone algemene vergadering van vrijdag 20 juli 2012 blijkt het volgende:

Er wordt beslist om de volgende personen te benemen als zaakvoerder van de vennootschap:

- Mevrouw Verheust Jolien;

- De heer De Vos ege.

De volgende persoon neemt ontslag ais zaakvoerder met ingang van 20 juli 2012: Mevrouw Tina Decoster

Stefaan Staelens

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/03/2011
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0818.943.680

Benaming

(voluit) : 14

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : C Van der Cruyssenstraat 14 - 9850 Nevele

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 4 februarit 2011 blijkt het volgende:

De volgende personen nemen hun ontslag als zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang van 4

februari 2011:

Mevrouw Nele Van Steenkiste

- Mevrouw Sara Van Steenkiste

- de heer Lee Vergeylen

Van Steenkiste Filip

zaakvoerder

NEERGELEGD

~ 7 -03- 2011

RECHTBANKVAN

KOOPHAND rt le GENT

Inm~imiwiA.~M~

" 11 ~., 51"

b+

E

s,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
14

Adresse
AC VANDERCRUYSSENSTRAAT 14 9850 NEVELE

Code postal : 9850
Localité : NEVELE
Commune : NEVELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande