19PM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 19PM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.446.143

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14214-0077-013
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 11.07.2013 13299-0499-013
06/09/2012
"

Ondernemingsnr : 0836.446.143

Benaming

(voluit) : 19PM

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vicus Pontrave 46 te 9250 Waasmunster

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 09/08/2012, blijkt dat met nparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf 09108/2012 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar "Bosstraat 9 te 9250 Waasmunster".

Aldus opgesteld te Waasmunster op 09108/2012.

Paelinck Peter,

zaakvoerder

2 8 AUG. 2012

DENDERMONDE

had Worg 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l GRIFFIF RFC:i-iTRANLK VAN KOOPHANDEL

Griffie

1

11111111111111111111111

*12151190*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/06/2011
; k B

MW 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

V. beh. aal Bel Staa

VAN KOOPHANDEL

2 3. 05, 2011

ER MOND E

I1111IN IVIIBI I~VI I~VVAInI

*11083392*

Ondernemingsnr : 4 y 6 '1%43

Benaming :

(voluit) : 19PM

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vicus Pontrave 46 - 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Oprichting"

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede),

op 18 mei 2011, aangeboden ter registatie, dat de volgende vennootschap werd opgericht:

- oprichter: 1/. De heer PAELINCK Peter Georges geboren te Aalst op 16 augustus 1969, echtgenoot van mevrouw Sabine De Coster, wonende te Waasmunster, Vicus Pontrave 46.

2/ mevrouw GOVAERT Martine, geboren te Dendermonde op 27 mei 1972, ongehuwd, wonende te 9250; Waasmunster, Vicus Pontrave 46.

- naam: 19PM -

- vorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

- De zetel: 9250 Waasmunster, Vicus Pontrave 46

- kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen

zonder nominale waarde, ingebracht in specin, volstort ten belope, van zesduizend tweehonderd euro (

6.200,00)

De instrumenterende notaris bevestigt dat voormelde storting is gebeurd overeenkomstig artikel 69, 14 van het

Wetboek van vennootschappen, op een bijzondere rekening nummer 363-0882314-42 bij de ING Bank, zoals

blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de voomoemde instelling op 17 mei 2011.

doel:

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van'

derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR, administratieve "

prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke dienstverlening en dit in de'

meest ruime betekenis;

- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

ontwerpen van publiciteitsartikelen;

- markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de

ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en

ontwikkeling van nieuwe producten;

- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

- consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan -en verkoop (zowel groot-als!

kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren,

onderhouden, bedienen en herstellen van electronicamaterieel, computers en standaardprogrammatuur,'.

computermaterieel (hardware en software, randapparatuur), kantoormachines en  materieel

muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties en alle bijhorende materialen en/of installaties;

- overige activiteiten in verband met computers;

- computeradviesbureaus;

- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van;

bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en hete

aanbieden;

- het verstrekken van adviezen en begeleiding (mentaal en fysiek) aan kinderen, addlescenten en volwassenen.:,

Dit onder andere ook aan (top)sporters, sportteams, enzovoort;

- het uitbaten en organiseren van (sport)trainingen, vormingen, voordrachten, seminaries, cursussen,;

manifestaties en evenementen, verblijven, opleidingen en workshops;

- het geven van lessen (met betrekking tot sport, cultuur, enzovoort);

- de aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van;

algemene goederen of specifieke goederen en materialen:

roerende goederen;

hout- en bouwmaterialen;

rollend materieel;

sanitaire artikelen;

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : ?laan, en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

textiel en kleding;

" verf en vernis;

sportartikelen.

- de aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het

even welke goederen en materialen;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en

vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cordinatie, de ontwikkeling van, en de investering in,

rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

immaterile duurzame activa; "

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere;

- het beheer van financile activa;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan -en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in Belgi ais in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financile.en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in Belgi als in het buitenland.

- de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, en verkrijgt rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

- het boekjaar: n januari tot eenendertig december van ieder jaar.

- de jaarvergadering wordt gehouden ieder jaar, de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Elk aandeel geeft recht op n stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken. Elke vennoot kan schriftelijk, per fax of per e-mail volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolg door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd

en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. "

- de vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Er zullen geen andere zaakvoerders benoemd mogen worden, tenzij met toestemming van de zaakvoerder. De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn; vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

- Van de netto-winst wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders. Behoudens uitdrukkelijke beslissing

indien opde datum van afsluitingvan het laatste boekjaar het

van de algemene vergadering wordt er geen) vergoeding -toegekend aan het kapitaal. Geen uitkering mag

geschieden, j netto-actief, zoals dat blijkt uit de

jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van ht" gestorte,. of i indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves;di. volgns-,.de et of de , statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voarshrifi .van'artirtkel`3?D van het

Wetboek van vennootschappen. = / , " k

I j

Voor-behoudt:n aap het 6 Belgisch Staatsblad

Overgangsbepalingen: ,.: ; f.. 1 7

1. Hel eerste boekjaar vangt aan op 18 mei 2011 en eindigt op 31 december 20(12.\ :,,.j .;" 1

2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

o.

"

"

benoemingen: ' --._

En onmiddellijk na voorgaande oprichting werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "19PM", waaraan alle vennoten deelnemen, en die bij nparigheid van stemmen besliste:

dat als zaakvoerder de heer Peter Paelinck wordt aangesteld, die dit mandaat, dat onbezoldigd is tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, aanvaardt;

Deze benoeming heeft echter slechts uitwerking n de neerlegging van de stukken conform de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

"

VOLMACHT FORMALITEITEN.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan LeadService Comm. Venn. Te Olsene, Grote Steenweg 50, individueel bevoegd, evenals aan zijn zaakvoerders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en desgevallend, bij de Administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde, te verzekeren.

"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Benjamin Van Hauwermeiren

Notaris

Grote Steenweg 77

9340 Oordegem - Lede

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem (Lede) op 19 mei 2011

Bijlage: expeditie akte dd. 18 mei 2011

Op de laatste blz van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
19PM

Adresse
BOSSTRAAT 9 9250 WAASMUNSTER

Code postal : 9250
Localité : WAASMUNSTER
Commune : WAASMUNSTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande