22FOCUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 22FOCUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.565.491

Publication

10/05/2013
ri .

raad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

Un!'

u

~

Ondernemingsnr : 0849565491

Benaming

(voluit) : 22 Focus

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maenhoutstraat 73, 9830 Sint Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

Uit een uittreksel van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 Focus bvba dd. 26 april 2013 blijkt het ontslag als zaakvoerder van de heer Dietmar Vanbergen met onmiddellijke ingang.

26 april 2013, Sint-Martens-Latem

Namens 22 Focus bvba

BE + Line bvba, zaakvoerder,

vast vertegenwoordigd door de heer Philip Derbaix

Iffeagen bij het $eTgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/10/2012
mod 11,1

~ %;,fi I iC In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

--NEERGELEGD

12 OKT. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHA6,h ire TE GENT

I II II II II III I II4

Vo beha

aan

Belg Staat

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : Qel .5"6

Benaming (voluit) :22Focus

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maenhoutstraat 73

9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

Er blijkt uit de akte, verleden voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare) op 10 oktober 2012 (nog te registreren) dat:

1. De heer VANBERGEN, Dietmar, ongehuwd, geboren te Deinze op n maart negentienhonderd tweentachtig (NN: 82.03.01-045.19), wonend te 9000 Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 36 B.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid "BE+LINE", met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1121, rechtspersonenregister Gent en ondernemingsnummer 0473.477.190, BTW BE0473.477.190.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op dertig november tweeduizend, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna onder nummer 20001220-346, De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Anne Pede te Merelbeke op dertien oktober tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober daarna onder nummer 05155103. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer DERBAIX, Philip Jozef Georges, gehuwd, geboren te Brugge op zes november negentienhonderd drienzestig (NN: 63.11.06-009.47), wonend te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1121. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met als naam "22Focus", voor het eerst gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 73 en met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.

Op de honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde wordt volledig tegen pari hetzij; aan honderd (100) euro per aandeel, mits inbreng in geld, ingeschreven als volgt

- De heer Dietmar Vanbergen: vierentachtig (84) aandelen, hetzij achtduizend vierhonderd

(8.400) euro

- De BVBA "BE+LIVE": honderd en twee (102) aandelen, hetzij tienduizend tweehonderd:

(10.200) euro

Aldus is het kapitaal van de vennootschap, dat achttienduizend zeshonderd (18.600) euro bedraagt

en vertegenwoordigd wordt door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde,

volledig onderschreven.

Voornoemde comparanten verklaren ieder door hen onderschreven aandeel voor nlderde te

volstorten in geld, hetzij ten belope van zesduizend tweehonderd (6.200) euro.

Er moet dus nog twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro worden volstort.

STATUTEN

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

De vennootschap heeft als naam: "22Focus".

Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen- als buitenland:

Het uitbaten van een bakkerij en banketbakkerij.

mod 11.1

"

"

Voor-

be,bpudenb

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De kleinhandel in alle producten van de bakkerij, banketbakkerij, ijsbereidingen en chocoladeproducten evenals in de producten van de suikerbakkerij alsook allerhande voedingswaren.

Het maken en verkopen van belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse. Onderneming voor het verrichten van klein- en groothandel in brood- en banketbakkerswerk, suikerwerk en confiserie, ambachtelijke chocoladebewerking en chocoladekunst, zuivelproducten en eieren, droogwaren, koffie, thee en frisdranken, vlees en vleeswaren, choco en chocoladeproducten, conserven, confituren, ijs, kazen, allerhande verswaren.

Het uitbaten van een verbruikssalon en onderneming voor de begeleiding van feestelijkheden, tentoonstellingen en andere events.

Onderneming voor het aankopen, plaatsen en uitbaten van automaten door vullen en verkoop van brood- en banketproducten en andere producten, hoger vermeld.

Bovendien heeft de vennootschap ook als doel het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen. Ook bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur, Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, dus tussenpersoon in handel. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Bovendien het beheer van roerend en onroerend vermogen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, pro specteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het go ede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelstelling.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, de vennootschap mag alle handelingen stellen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-belaoudep,

aan het

Belgisch Staatsblad

"

De vennootschap mag in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit doel, zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar zaakvoerders, aandeelhouders en vereffenaars.

Artikel 3

De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 9830 Sint-Martens-E_atem, Maenhoutstraat 73.

Hij mag in elk ander gedeelte vn het land dat Nederlandstalig is overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders of van de algemene vergadering. Deze beslissing zal worden bekendgemaakt, na neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van haar oprichtingsdatum.

Artikel 5

Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (18.600) EURO. Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen zonder nominale waarde die elk n honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts n vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding die wordt toegekend aan de zaakvoerder.

Een zaakvoerder mag zich niet inlaten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, met een onderneming die zou kunnen concurrentie doen aan de vennootschap.

Artikel 11

ledere zaakvoerder, alleen handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door n zaakvoerder, alleen optredend, behoudens wat hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen. Dit alles onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake,

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen. Kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen

Echter voor aankopen van goederen met een totale waarde van meer dan vijfduizend (5.000) euro (te indexeren aan de hand van de index der consumptieprijzen) en voor investeringen met een eenheidswaarde van meer dan vijfduizend (5.000) euro (te indexeren aan de hand van de index der consumptieprijzen), voor het ontslaan en aanwerven van personeel alsook voor alle rechtshandelingen waarvoor de over- of inschrijving op het hypotheekkantoor vereist is voor de tegenwerpelijkheid aan derden, is de handtekening vereist van beide zaakvoerders.

Deze beperking van bevoegdheid is niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet als ze openbaar is gemaakt.

Artikel 13

De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op 20 april om 20 uur. Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De vennoten kunnen eveneens nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen als bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 14

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.t

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering. Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 15

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder, Elk aandeel geeft recht op n stem. Behoudens de uitzonderingen voorzien bij artikel 16 van de statuten, worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking wordt het voorstel verworpen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, dan worden de er aan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker moet bij het uitoefenen van deze rechten ook de belangen van de blote eigenaar en uiteraard de vennootschap in het oog houden.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst, totdat n enkel persoon is aangewezen om ten opzichte van de vennootschap de aan het aandeel verbonden rechten uit te oefenen.

Artikel 18

Het boekjaar loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar, Op het einde van het boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Voor het opmaken van deze stukken zullen de zaakvoerders zich gedragen naar de wettelijke voorschriften terzake. Op voorstel van het bestuurorgaan beslist de algemene vergadering over de resultaatverwerking.

Artikel 19

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht, die door de algemene vergadering worden benoemd en voor zoveel als wettelijk voorgeschreven bevestigd/gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering stelt de vergoeding en de bevoegdheden van de vereffenaars vast. Artikel 20

Na betaling van aile schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de aandeelhouders, a rato van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met de door hen gedane stortingen en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 21

Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van de huidige statuten, is ieder vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die niet in Belgi woonachtig is, gehouden woonst te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle betekeningen, aanmaningen en berichten rechtsgeldig mogen gedaan of verzonden worden,

Artikel 22

Wat betreft de in deze statuten niet uitdrukkelijk geregelde punten, wordt verwezen naar de vennootschapswetgeving,

De beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet wettelijk wordt afgeweken, worden geacht in onderhavige statuten vervat te zijn. De bepalingen van deze statuten die tegenstrijdig zouden zijn met gebiedende wetsbepalingen, zullen voor niet geschreven worden gehouden. BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Met nparigheid van stemmen worden als zaakvoerder benoemd:

- De heer Dietmar Vanbergen, wonend te 9000 Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 36 B; en - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BE+LINE", met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweq 1121, RPR Gent en ondernemingsnummer 0473.477.190, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, de heer Philip Jozef Georges Derbaix, wonend te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1121.

De heer Dietmart Vanbergen en de heer Philip Derbaix aanvaarden deze aanstelling, na bevestigd te hebben niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot de uitoefening van een dergelijke opdracht, en op de hoogte te zijn van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid die deze opdracht met zich meebrengt.

De heer Philip Derbaix verklaart eerstdaags het nodige te zullen doen voor de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zijn aanstelling als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BE+LINE" voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "22Focus".

De opdracht als zaakvoerder geldt voor onbepaalde duur, zonder echter statutair te zijn.

De zaakvoerders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, onverminderd latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Krachtens artikel 11 der statuten is aan elke zaakvoerder alleen handelend volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, evenwel onder voorbehoud van de kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen opgenomen in artikel 11 der statuten,

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

R

mod 11.1

OVE=RGANGS- en SLOTBEPALINGEN

Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar begint op de dag dat de vennootschap bestaat en eindigt op 31 december 2013. Alle verrichtingen gesteld door de oprichters vanaf 1 januari 2012 zullen boekhoudkundig voor rekening zijn van de vennootschap,

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2014.

Overname van verbintenissen

Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd,

Volmacht

Teneinde al het nodige of nuttige'fe doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Onder-nemingen, al dan niet via de ondernemingsloketten, en andere fiscale of sociale instanties, en met het dog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, wordt volmacht verleend aan de heer Jacques De Groote, accountant, Droqenbrood-straat 23, 9940 Everqem, met recht van indeolaatsstellinq.

Voor beJ oudertaan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lutgard HERTECANT met standplaats te Overmere (Berlare)

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte oprichting

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/04/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
22FOCUS

Adresse
MAENHOUTSTRAAT 73 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande