24 UREN VAN OUDENAARDE

Association sans but lucratif


Dénomination : 24 UREN VAN OUDENAARDE
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 837.399.713

Publication

25/06/2013
MOD22

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

111fl In II I III III1II

*13096725*

Orgie. re'rirent 0837.399.713

( ealn:1: 24 uren van Oudenaarde VZW

Oucienaarde

1 4 JUNI 2013

rkeclisir ,ren VZW

Zetel Opperije 69 - 9700 Oudenaarde

+erfdel=en3 akk qntslag / benoeming I toetreding van nieuwe leden op 20/02/2013

1.Ontslag van bestuurder en voorzitter

Met nparigheid van stemmen wordt Mevrouw DE VLEESCHOUWER-POTVIN Anne, 9750 Zingem,

Beertegemstraat 11b ontslagen uit haar functie van bestuurder alsook uit deze van voorzitter.

Zij is vanaf dit moment tevens geen lid meer van de 24urenvanOudenaarde VZW.

2.Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

Met nparigheid van stemmen wordt tot nieuwe voorzitter benoemd : Dhr Michiel Cheyns, 9700

Oudenaarde, Molenstraat 140 bis

Met nparigheid van stemmen wordt tot bestuurder en tot nieuwe ondervoorzitter benoemd : Dhr Hector

Neyt, 9700 Oudenaarde, smissestraat 101

3.Toetreding van twee nieuwe werkende leden

Met nparigheid van stemmen worden toegelaten als lid van de VZW :

Mevr. BOGAERT Franka, Galgestraat 19 te 9700 Oudenaarde

Dhr. TOYE Bruno, Kolenstraat 25 te 9750 Zingem.

ALDUS WORDT DEEL ILOVERGANGSBEPALINGEN als volgt aangpast in de STATUTEN :

Als bestuurders warden aldus benoemd voor onbepaalde duur:

1.Cheyns Michiel, voornoemd

2.Neyt Hector, voornoemd

3.Bettens Steven, voornoemd

4.Christiaens Erline, voornoemd

De bestuurders, hierna in de raad van bestuur verenigd, hebben benoemd:

1. Tot voorzitter : Cheyns Michiel, voornoemd

2. Tot onder-voorzitter : Neyt Hector . voornoemd,

3. Tot secretaris : Christiaens Brim e , voornoemd,

4. Tot penningmeester: Bettens Steven, voornoemd.

Wordt aangesteld voor het dagelijks bestuur van de vereniging :Christiaens Erline en Bettens Steven,

beiden voornoemd.

Aldus opgemaakt in twee exemplaren en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de

oprichtersvergadering, gehouden te Oudenaarde op 25/05/2011.

Statuutwijziging op de Algemene Vergadering te Elsegem op 20102/2013.

Erline Christiaens

secretaris

9 i~'~"~ ~;' t 2 (:LC{e3111 11rp1 V" sl:+{ ir! r iga hLe? Isp~: ~. ~I ,t t f

.J{~ 7; " :' -: f, iJ r Ef: f~" ~ l't.l'Tc!'iC~ __- -s4' a..s.l s? " +t' vi var ~~C. 1 r., C C IIv ?'{ 3e ,~~ y:+i...;D;nit'f',

, L rn... Cic` ,:a,p'113d r,~,P..$..)(-: t[., ., . ci) i, 'sr'~ .

,,Ic: 5G'Gl`tirs4 pt (Ih .~+ea '{i, r(s.;rl ~ ~l; li7' " +ddla" _ .l

1rr'ryo t?arititei.e" lil,g

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2011
MOL) 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

u i Oudenaarde 29iuufi201

GriffieJOndernemingsnr : o 83- 399 P!3

Benaming

(voluit) : 24 uren van Oudenaarde VZW

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk

Zetel : Opperije 69 - 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : Oprichtingsakte - statuten

De ondergetekenden:

1. DE VLEESCHOUWER-POTVIN, Anne, adjunct-directeur, Beertegemstraat 11b, 9750 Zingem

2. CHEYNS, Michiel, leraar, Molenstraat 140bis, 9700 Oudenaarde

3. BETTENS, Steven, ambtenaar, Diependale 27, 9700 Oudenaarde

4. CHRISTIAENS, Erffine, ambtenaar, Opperije 69, 9700 Oudenaarde

5. VAN QUICKELBERGHE, Theodule, gepensioneerde, Blekerijstraat 20,9700 Oudenaarde

6. VAN DE VELDE, Peter, schrijnwerker, Leliestraat 7, 9681 Maarkedal

7. ORBIE, Pieter, bankbediende, Berchemweg 266, 9700 Oudenaarde

8. VAN LANCKER, An, jeugdconsulente, Hoek 13, 9700 Oudenaarde

9. BRUYNOOGHE, Steven, technisch bediende, Lijnwaadmarkt 32, 9700 Oudenaarde

10. COESENS, Stephan, opvoeder, Dijkstraat 22, 9700 Oudenaarde

11. VANTIEGHEM, Mathieu, bediende, Kerkstraat 6, 9770 Kruishouten

12. BLONDEEL, Maarten, jurist, Doornikstraat 15, 9700 Oudenaarde

13. NEYT, Hector, gepensioneerde, Smissestraat 101, 9700 Oudenaarde

14. DE BACKER, Jan, vertegenwoordiger, Mijtestraat 28, 9700 Oudenaarde

15. BASTIAANNET, Karin, Natusdreef 7, 9700 Oudenaarde

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, met de hiernavolgende statuten.

DEEL L STATUTEN

Titel I: Naam Zetel Doel Duur

Artikel 1 Naam

De vereniging draagt de naam: " 24 uren van Oudenaarde VZW".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere.

stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging

" zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2 Zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het adres Opperije 69 te 9700 Oudenaarde !

Ename in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

De Raad van Bestuur kan eveneens administratieve bijzetels oprichten.

Artikel 3 Doel

De vereniging heeft tot doel :

Een bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker en dit met initiatieven die zij organiseert op het grondgebied

van de provincie Oost-Vlaanderen, al dan niet in samenwerking met derden.

Om dit doel te realiseren kan de vereniging onder meer de volgende activiteiten ontplooien:

Sportactiviteiten en sociaal-culturele evenementen organiseren, culinaire activiteiten ontplooien,;

voordrachten en lezingen houden, fondsen werven voor de diverse sociale doelen in de streek, enz.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan alle activiteiten ontplooien, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde idele niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commercile en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen bestemd worden voor de verwezenlijking van de idele niet-winstgevende doelstellingen.

Artikel 4 Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel Il: Leden

Artikel 5 Leden

De VZW telt tenminste drie werkende leden. Zij bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van

het stemrecht op de algemene vergadering. De oprichters zijn de eerste werkende leden.

Artikel 6 -- Toetreding

Als werkend lid kan lot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon, die door de algemene vergadering als zodanig wordt aanvaard. Het verzoek tot toetreding moet schriftelijk worden gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, die op zijn beurt de algemene vergadering van werkende leden op de hoogte brengt. De stemming over de kandidatuur gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De stemming is geheim. De motieven waarom een kandidaat niet werd aanvaard, moeten niet meegedeeld worden aan de kandidaat ln de notulen wordt enkel vermeid dat de betrokken kandidaat al dan niet is aanvaard, en met welke meerderheid van stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur deelt de uitslag mee aan de kandidaat, en dit binnen de veertien dagen na de beslissing.

Artikel 7 Lidgeld aansprakelijkheid

Er mag aan de leden een bijdrage gevraagd worden. Die mag niet meer bedragen dan 250 euro per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden gendexeerd. Het lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt beschouwd als ontslagnemend. Vervallen bijdragen blijven ook na de beindiging van het lidmaatschap opeisbaar.

De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van de bijdragen, door de leden verschuldigd. De leden gaan, in die hoedanigheid, geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid aan inzake de verbintenissen van de vereniging.

Artikel 8 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege bij het overlijden van een lid of de ontbinding van een lidrechtspersoon en wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden waaronder het aanvaard werd, vanaf het ogenblik dat het betrokken lid per aangetekende brief op de hoogte werd gesteld dat het niet meer voldoet aan die voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, of indien de algemene vergadering besluit een lid uit te sluiten op de wijze bepaald in de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Artikel 9 Rechlen van de werkende leden

Onverminderd de bepalingen van de statuten, hebben de werkende leden de volgende rechten: stemrecht op de algemene vergadering; het recht om de algemene vergadering en de Raad van Bestuur bijeen te roepen; het recht om een voorstel op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen; het recht om kennis te nemen van de geschreven stukken van de vereniging zoals bepaald in de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk; het recht om de ontbinding, nietigheid van een handeling van de vereniging of van een besluit van de vereffenaars te vorderen, zonder enig ander belang dan het lidmaatschap te moeten doen blijken.

TITEL III: Raad van bestuur

Artikel 10 Bestuurders benoeming

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te alle tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou besluiten.

Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder worden binnen een maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Artikel 11 Duur mandaat vervanging

De bestuurders warden benoemd voor onbepaalde duur. Wanneer door vrijwillig ontslag of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Artikel 12 Functies -- besluitvorming notulen

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een secretaris. De raad kan tevens nog andere functies toewijzen, als daar zijn n of meer ondervoorzitters, een penningmeester, en zo meer. De functies van secretaris en penningmeester zijn cumuleerbaar.

De Raad kan slechts geldig beslissen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van

de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend. "

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris.

Artikel 13 Taakverdeling onder de functies

De voorzitter roept de vergaderingen van de Raad van Bestuur samen, stelt de agenda op en leidt de vergaderingen, en is woordvoerder naar de buitenwereld. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geldig voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. De secretaris bewaart de notulen van de vergadering in de archieven, en verstrekt op verzoek van de leden hiervan afschriften.

Artikel 14 Bevoegdheid vertegenwoordiging

De raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte

Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De Raad kan alle daden van beschikking stellen

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vereniging in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenstelbaar zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

De bestuurders gaan, door hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn alleen verantwoordelijk voor de uitoefening van hun opdracht

Artikel 16 Volmacht

ledere bestuurder die verhinderd is, kan per brief, fax of e-mail, een ander lid van de Raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor n vergadering. Een bestuurder kan slechts n andere bestuurder vertegenwoordigen.

Titel IV: Het dagelijks bestuur

Artikel 17 Delegatie

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging en de vertegenwoordiging ervan in het

kader van dat bestuur delegeren aan n of meer van zijn leden.

Artikel 18 Begrip dagelijks bestuur

Bij gebrek aan wettelijke beschrijving van wat "dagelijks bestuur" omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend: alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 19 Vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur

Ten aanzien van derden wordt de vereniging voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur geldig

vertegenwoordigd door de bestuurder(s) aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

Titel V: Algemene vergadering

Artikel 20 Samenstelling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 22

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts n ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over n stem op de algemene vergadering.

Artikel 21 Tijdstip

Er zal jaarlijks een gewone algemene vergadering van de leden worden gehouden. De Raad van Bestuur bepaalt de datum ervan. Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen zullen opgeroepen worden telkens ais de Raad van Bestuur dat voor de belangen van de vereniging nuttig oordeelt, of binnen n maand wanneer ten minst 1/5 van de leden er schriftelijk om verzoekt.

Artikel 22 Bijeenroeping agenda

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de voorzitter. De oproepingsbrief wordt tenminste acht dagen vdr de datum van de vergadering met een gewone brief, per fax of e-mail aan ieder lid gezonden. Voor de berekening van deze termijn worden de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel dat door n twintigste van de leden is ondertekend, moet op de agenda worden geplaatst. Het zal tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering bij ter post aangetekende brief aan de Raad van Bestuur toegezonden worden

Artikel 23 Bevoegdheid

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor: de wijziging van de statuten; de benoeming en de afzetting van de leden van de Raad van Bestuur en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; voorkomend, de benoeming en de afzetting van de commissaris(sen) en het bepalen van zijn (hun) bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; de kwijting aan de bestuurders en, voorkomend, de commissaris(sen); de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; de ontbinding van de vereniging; de uitsluiting van een lid; de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; alle andere gevallen waarin de wet of de statuten zulks vereisen.

Behoudens de hiervoor vermelde gevallen kan de algemene vergadering geldig beraadslagen over de punten die niet vermeld zijn op de agenda, mits alle aanwezige leden hiermee instemmen.

Artikel 24 Besluitvorming

Behoudens de uitzonderingen bepaald in de wet of in de statuten, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en worden de beslissingen genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Bij het berekenen van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met de stemmen van de leden die zich bij de stemming onthielden, tenzij in de gevallen waarin een bepaling van de wet de besluitvorming van de iedenvergadering aan een bijzondere quorumvereiste en/of een bijzondere meerderheidsvereiste onderwerpt.

Indien de algemene vergadering moet beslissen over een wijziging van de statuten van de vereniging, zal dit gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de wet op verenigingen zonder winstoogmerk.

Artikel 25 Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door cie voorzitter en de secretaris, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris. Leden, alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

Titel VI: De inkomsten, begrotingen en rekeningen

Artikel 26 Aanwending

Het vermogen van de vereniging mag uitsluitend aangewend worden voor de verwezenlijking van het

maatschappelijk doel.

Artikel 27 Boekjaar cntrole

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar, datum waarop de rekeningen worden afgesloten. De rekeningen worden voor goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar, vergezeld van een verslag over de toestand van de vereniging en van de begroting voor het volgende dienstjaar. indien de algemene vergadering de rekeningen goedkeurt, gaat zij over tot de beraadslaging en de stemming over de kwijting van de bestuurders.

Titel Vil: Ontbindiing Vereffening

Artikel 28 - Ontbinding

MOD 2.2

Reik B Vervolg

Behoudens de gevallen van de gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald is in de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffening svoorwa a rden.

Artikel 29 Bestemming activa

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een

vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft.

Titel VIII: Diverse bepalingen

Artikel 30 Huishoudelijk reglementen en andere reglementen

De Raad van Bestuur mag een huishoudelijk reglement opstellen dat de toepassingsvoorwaarden van deze " statuten vaststelt. Dit reglement en de wijzigingen ervan, moeten goedgekeurd worden door de algemene vergadering.

Artikel 31 Algemene bepaling

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake van toepassing. Indien n of meer bepalingen van deze statuten in strijd zou zijn met de huidige of toekomstige wetgeving betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, worden ze voor niet geschreven gehouden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen.

DEEL Il. OVERGANGSBEPALINGEN

De vereniging vat haar activiteiten aan op 2510512011.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en wordt afgesloten op 31/12/2011.

Als bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur:

1. De Vleeschouwer-Potvin Anne , voornoemd

2. Cheyns Michiel, voornoemd

3. Bettens Steven, voornoemd

4. Christiaens Erline , voornoemd (let op : wettelijk maximum is het aantal leden 1)

De bestuurders, hierna in de raad van bestuur verenigd, hebben benoemd:

1. Tot voorzitter : De Vleeschouwer-Potvin Anne , voornoemd,

2. Tot onder-voorzitter : Cheyns Michiel, voornoemd,

3. Tot secretaris : Christiaens Erline , voornoemd,

4. Tot penningmeester: Bettens Steven, voornoemd.

Wordt aangesteld voor het dagelijks bestuur van beiden voornoemd.

Aldus met eenparigheid van stemmen aanvaard op 25105/2011.

De voorzitter

De Vleeschouwer-Potvin Anne de vereniging :Christiaens Erline en Bettens Steven,

de oprichtersvergadering, gehouden te Oudenaarde op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
24 UREN VAN OUDENAARDE

Adresse
OPPERIJE 69 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande