24SEVEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 24SEVEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 888.108.541

Publication

11/09/2013
Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

vf

"11!Ii.n11.10111

U iHEL1-1 1 ANK

VAN KOOPHANDEL

-- 2 SEP, 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr

Benaming (voiuiit):

(verkort):

Rechtsvoren :

BE 0888.108.541 24SEVEN

Naamloze Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : 9140 Temse, Kapelanielaan 8

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :

BESLUIT TOT DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "24SEVEN" DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "PANAMA"

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf augustus tweeduizend en dertien, door Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, stad Gent, ter: registratie neergelegd,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "24SEVEN", met zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 8, BTW BE 0888.108.541 RPR Dendermonde, volgende beslissingen genomen heeft:

A. Vaststellingen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake de opslorping

1/ De onderscheiden bestuursorganen van de overgenomen vennootschap, "24SEVEN" en van de overnemende vennootschap, "PANAMA", hebben het door artikel' 719 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste voorstel van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, houdende de gegevens als vermeld in artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld.

Het voorstel werd door de overnemende vennootschap en door de overgenomen vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde op, 25 juni 2013, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, en, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 juli daarna respectievelijk onder het nummer 13102236 en 13102238.

2/ De stukken bedoeld in artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen lagen uiterlijk n maand v66r de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders/vennoten gelegd, welke er tevens kosteloos een afschrift van konden verkrijgen.

3/ Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden hebben er zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van het' bestuursorgaan van de overgedragen vennootschap dat er zich geen belangrijke wijzigingen'

Op de laatste blz, van Luik S vermelden: Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

in de activa en passiva van het vermogen van de overgedragen vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot fusie door middel van opslorping en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering behoudens hetgeen hierna vermeld.

TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL INZAKE OVERNAME.

De vergadering neemt kennis en bespreekt het fusievoorstel in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, en wenst over te gaan tot de overname door de Vennootschap "PANAMA" van alle activa en passiva, rechten en plichten van de Vennootschap "24SEVEN" zoals het door de bestuursorganen van de bij deze operatie betrokken vennootschappen werd opgesteld op 17 juni 2013.

Het voorstel werd door de overnemende vennootschap en door de overgenomen vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde op 25 juni 2013, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 juli daarna respectievelijk onder het nummer 13102236 en 13102238.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

DERDE BESLUIT : BESLUIT TOT FUSIE

De vergaderingen keuren met eenparigheid van stemmen de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de Vennootschap "PANAMA", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de Vennootschap "24SEVEN", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :

a) De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig gezien retroactief terugwerken en worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2013.

b) Aan de zaakvoerders/bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

De over te nemen vennootschap "24SEVEN" heeft geen aandelen uitgegeven met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen, zodat terzake geen maatregelen dienen te worden voorgesteld.

c) De fusie door overneming zal juridisch uitwerking hebben tussen partijen vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de verrichting betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten zullen genomen hebben met dien verstande dat de verrichting pas tegenstelbaar zal zijn aan derden vanaf de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

d) De bestuursorganen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dan ook dat het de bedoeling is om de fusie belastingneutraal te laten plaatsvinden. Derhalve zal de geplande fusie gerealiseerd worden bij toepassing van artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (1992).

VIERDE BESLUIT: OVERGANG VAN DE VERMOGENS

Ingevolge voormelde besluiten gaat het gehele vermogen van de vennootschap "24SEVEN" ten algemene titel over op de overnemende vennootschap "PANAMA", zonder uitgifte van nieuwe aandelen, aangezien de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap tevens de overnemende vennootschap is.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerders/bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten, voor zoveel als nodig.

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan RYCKAERT Vronique, VEREECKEN Roeland, WAILLY Catherine of enige andere medewerker van "MAZARS LEGAL SERVICES", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/b 1001, en afzonderlijk bevoegd en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van bovenvermelde beslissingen nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en, onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle hoegenaamde documenten stukken en akten te ondertekenen

VI. SLOTVERKLARINGEN

1. Eenparigheid van stemmen

De voorzitter van de vergadering, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen de algemene vergadering,

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Vennootschap "24SEVEN" door de Vennootschap "PANAMA" verwezenlijkt is, en dat de Vennootschap "24SEVEN" ophoudt te bestaan.

2. Wettigheidsverklaring.

Ondergetekende notaris verklaart vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Alex DE WULF

Geassocieerd notaris.

Tegeliik hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV de dato 12 augustus 2013.

04/07/2013
lied Word 11.1

11:11P ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I III II 11111 IKII1 II

*isiozz3e*

iu

1111

GRIFFIE ~n+._3{ls~_5.~!ea i

r~H,~l~,t ~`r,.-~._ VAN KOi7~

2 5 !l}11 203

Ondememingsnr : 0888.108.541

Benaming

(voluit) : 24Seven

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Kapelanielaan 8, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

De raad van bestuur en de zaakvoerders van de hiervoor genoemde vennootschappen hebben op 17 juni 2013 beslist het onderhavige fusievoorstel op te maken overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen aan de algemene vergaderingen van:

-de overnemende vennootschap, PANAMA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 8, 9140 Temse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0461,175.711;

-de over te nemen vennootschap, 24SEVEN, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 8, 9140 Temse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0888!108.541.

De raad van bestuur en de zaakvoerders van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft.

Voornoemde raad van bestuur en de zaakvoerders verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij dezen het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievefijke algemene vergaderingen.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719, 10 W. Venn.)

1.1.1. Identificatie van de ovememende vennootschap: PANAMA

Oprichting

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "PANAMA" opgericht bij akte verleden voor notaris Annick Dehaene, op vijf augustus 1997, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1997, onder het nummer 970823-1.

Statutenwijziging

De statuten werden reeds eenmaal gewijzigd bij de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Annick Dehaene te Gent (Sint-Amandsberg) op 4 juli 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2002 onder het nummer 20020724-646.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Kapelanielaan 8.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.592,01 EUR. Het is vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde en dewelke ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd volledig volstort.

Doel

"De vennootschap heeft tot doel

- De ontwikkeling, productie, aan- en verkoop, import en export van voeding, dranken, al dan niet alcoholisch en alle handelingen daarvoor nodig. Met betrekking tot de verkoop betreft het een groothandelsactiviteit;

Zij heeft tevens tot doel het beheren van vennootschappen, marktstudies en het verlenen van managementsadvies en consultancy, evenals het beheer van roerende onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruime zin van het woord.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, ais tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de

verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commercile, roerende,

onroerende, industrile of financile aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in

verband staan met het doel."

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door;

 Nikolas Andries, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21;

 Michal Van Den Brandt, wonende te 2540 Hove, Mechelsesteenweg 27.

Rechtspersonenreg ister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde onder het nummer

0461.175.711.

Vennoten

De vennoten van de vennootschap zijn op heden;

-Nikolas Andries, voornoemd, eigenaar van 375 aandelen;

-Michael Van Den Brandt, voornoemd, eigenaar van 375 aandelen,

1.1.2. Identificatie van de over te nemen vennootschap: 24SEVEN

Oprichting

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de benaming "24SEVEN" bij akte verleden

voor notaris Fevery Fabienne, te Gent, op 15 maart 2007 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad van 28 maart 2007, onder het nummer 0047008,

Statutenwijziging

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Kapelanielaan 8.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 100.000 EUR, Het is verdeeld in 1.000 aandelen op naam

zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal werd volledig volstort.

Doel

"De vennootschap heeft, zowel in Belgi ais in het buitenland, vor eigen rekening of voor rekening van

derden, ais vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel de organisatie van en advies over

evenementen.

Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke

verrichten en aile handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in

huur of in leasing.

De vennootschap mag, in Belgi en in het buitenland, alle industrile, handels-, financile, roerende en

onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in vertand staan met haar doel, of

die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen

verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen,

hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of

groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk

doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar

producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan optreden ais bestuurder of vereffenaar in andere

vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens

leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake,

Dit alles in de meest ruime zin."

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

-PANAMA BVBA, voornoemd, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Nikolas Andries;

-De heer Nikolas Andries, voornoemd, bestuurder, gedelegeerd bestuurder.

Rechtspersonenregister

De vennootschap Is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde onder het nummer

0888.108.541.

Aandeelhouders

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PANAMA, voornoemd, is eigenaar van alle 1.000

aandelen van de vennootschap.

1.2. Boekhoudkundige datum (art. 719, 2 W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor

rekening van de overnemende vennootschap te rekenen vanaf 01/01/2013.

1.3. Bijzondere rechten (art. 719, 3 W. Venn.)Br zijn bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geen specifieke transacties waaraan

bijzondere rechten worden toegekend. Aan de aandeelhouder en de vennoten van de over te nemen

vennootschap en van de overnemende vennootschap worden geen bijzondere rechten toegekend.

1.4. Bijzondere voordelen (art. 719, 4 W. Venn.)

Aan de bestuurders en de zaakvoerders van beide vennootschappen worden geen bijzondere voordelen

toegekend.

2. Bijkomende vermeldingen

2.1, Ruilverhouding

Aangezien de ovememende vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen

vennootschap, zullen er naar aanleiding van de met fusie gelijkgestelde verrichting geen aandelen worden

uitgegeven. Bijgevolg moet het fusievoorstel geen melding maken van de ruilverhouding van de aandelen, noch

van de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt en noch van de datum

vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit

recht.

2.2.Bijzondere bezoldigingen

Vermits de verrichting een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is, dient overeenkomstig

artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen geen bedrijfsrevisor aangesteld te worden om een verslag

op te maken omtrent de voorgenomen transactie en dienen de respectievelijke raad van bestuur en de

zaakvoerders evenmin een bijzonder verslag op te maken.

2.3.Kosten van de fusieverrichting

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting

gedragen door de overnemende vennootschap.

2.4.Verbintenissen

Teneinde de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting conform de wettelijke en

statutaire bepalingen door te voeren zullen de leden van de raad van bestuur en de zaakvoerders van de aan

de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders en vennoten

alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van

Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle uitgewisselde documenten en inlichtingen aan

de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte

bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

2.5.Algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden voor notaris Alex De

Wulf met standplaats te Gent (Oostakker).

Aan de aandeelhouders zal uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift van het

fusievoorstel toegezonden worden.

Daarenboven zullen aile aandeelhouders, uiterlijk' een maandl voor de algemene vergadering het recht

hebben om op de zetel van de vennootschap inzag te nemh van: "

- Het fusievoorstel;

- De jaarrekeningen over de laatste drie jaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen;

- De jaarverslagen van de raad van bestuur en van de zaakvoerders der respectievelijke vennootschappen

over de laatste drie boekjaren;

- Cijfers omtrent de stand van het vermogen afgesloten op 31/12/2012.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Nikolas Andries

Gedelegeerd bestuurder.an Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/09/2012
" j

INI l 111111 UlUl Hill 1111111111

*12157 583*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N

rv

Ondernemingsnr : 0888.108.541 Benaming

(voluit) : (verkort):

24SEVEN

NEERGELEGD

1:1 SEP, 2012

RECHTBANK VAN _KOOPHANDerE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HAENHOUTSTRAAT 181, 9070 DESTELBERGEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 31 augustus 2012,

Met nparigheid van stemmen heeft de bijzondere algemene vergadering beslist om volgende bestuurders

te ontslaan, met ingang van 31 augustus 2012:

- B.V.B.A. DAYDREAMER, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno SCHAUBROECK;

- B.V.B.A. THE COMPLEMENTARY COMPANY, vast vertegenwoordigd door de heer Erwin JANSEN;

- Mevrouw Isabelle DIERCKXSENS;

- De heer Bruno SCHAUBROECK;

- B.V.B.A. ARF EN YES, vast vertegenwoordigd door de heer Giovanni DE SCHAMPHELEIRE.

Over de te verlenen kwijting van de ontslagen bestuurders zal worden gestemd op de algemene vergadering van aandeelhouders die over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2012 dient te beslissen.

De bijzondere algemene vergadering beslist met nparigheid van stemmen om volgende bestuurders te

benoemen:

- de heer Nikolas ANDRIES;

- B.V.B.A. PANAMA, vast vertegenwoordigd door de heer Nikolas ANDRIES.

De nieuwe bestuurders zullen de functies uitoefenen voor een periode van 6 jaar.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 31 augustus 2012.

De raad van bestuur heeft beslist om de heer Nikolas ANDRIES, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder. Daarnaast beslist de raad van bestuur om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9140 TEMSE, Kapelanielaan 8.

De raad van bestuur verleent bij beslissing van 3 september 2012 tevens volmacht aan Mr. Didier VAN LAERE en Mr. Joris PEETERS om de formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad te voldoen. Beiden zijn afzonderlijk gemachtigd.

Joris Peeters,

Gevolmachtigd

rte.03.4

Gevolmachtigd n 3.ec3c1.. v tax . -SNruur dd. 319 A9..

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 30.08.2012 12482-0231-014
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.09.2011 11560-0436-014
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.02.2010, NGL 31.08.2010 10465-0118-012
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 31.08.2009 09671-0153-012

Coordonnées
24SEVEN

Adresse
KAPELANIELAAN 8 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande