2BRIDGZ SOLUTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 2BRIDGZ SOLUTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 892.656.851

Publication

01/04/2014
1P mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

...." " ......u. ;

xf

19 1,1MU 2914

RECt~~,ii, ~_r~;" :_ ..

KOOpH~ ~*~ ,~" ,

'~~ ~:=~.:r,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ktILIkIk(IL(t11~WV~I~~NN~W

1 ,x,82

Ondernenlingsnr : 0892.656.851

Benaming (voluit) : 2Bridgz Solutions

(verkort) ;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 39 bus 2

9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in geld - Benoeming bestuurders

Uit het proces-verbaal verseden op 10 maart 2014 voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de : burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN B RMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE,;

:: NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 2 legd ter registratie, blijkt da de buitengewone;;

algemene vergadering van de aandeelhouders van _,,.oze vennootschap "2Bridgz Solutions", met;;

maat__,..,..Pelti e _eter te noen Sint naa_._, i r` wete--..... 39 bus e

, ondernemingsnummer:

:; BE0892.656.851, RPR Gent, is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen: j

KAPITAALVERHOGING IN SPECIN ,:

:: De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging In geld ten belope van vijftigduizend euro ( 50.000,00);: om het kapitaal te brengen van driehonderdzevenentwintigduizend tweehonderdvijftig euro ( 327.250,00) naar;, : driehonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( 377.250,00), tegen totale een uitgifteprijs van:: vijftigduizend euro ( 50.000,00), hetzij nul euro tien cent ( 0,10) per aandeel.

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van vijfhonderdduizend euro ( 500.000,00) nieuwe aandelensi categorie A zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten als deii : bestaande aandelen.

De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze;; kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.

De inteKenaars op deze kapitaalverhoging, te weten:

a. De heer Dolinskjl, Jan, gedomicilieerd en verblijvende te Bystr 499 (Slowakije), verklaart op de;i kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro ( 25.000,00), waarvoor hem:; i tweehonderdvijftigduizend (250.000) nieuwe aandelen categorie A worden toegekend, volstort voor een bedrag,;

van zesduizend tweehonderdzestig euro ( 6.260,00); ;,

b. De heer Garbiar, Milan, gedomicilieerd en verblijvende te Stupava, Na Aleji 2575/37 (Slowakije), verklaart op; de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro ( 25.000,00), waarvoor hem,. tweehonderdvijftigduizend (250.000) nieuwe aandelen categorie A worden toegekend, volstort voor een bedrag;,

van zesduizend tweehonderdzestig euro ( 6.260,00); ,,

:, Zij verklaren de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening op naam van;:

:i de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen. ;:

,' Het attest van deze storting werd afgeleverd op 7 maart 2014 en wordt aan de ondergetekende notaris;,

:: voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven. ,.

, WIJZIGING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET:;

's HIERVOOR GENOMEN BESLUIT

De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf, eerste alinea van de statuten als volgt te wijzigen om het in;,

overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit. ,

'FM geplaatst kapitaal bedraagt driehonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( 377.250,00), i; vertegenwoordigd door drie miljoen zevenhonderdtweenzeventigduizend vijfhonderd (3.772.500);,

3: kapitaalaandelen, zonder vermelding van nominale waarde, te weten drie mi joen:;

driehonderzfeenentwintigduizend vijfhonderd (3.321.500) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met;, , 3.321.500, tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen categorie 8, genummerd van 3.321.501 tot en met:: :; 3.571.500 en tweehonderdeneenduizend (201,000) aandelen categorie C, genummerd van 3.571.501 tot en:: k met 3.772.500."

BENOEMING

Op de laatste blz. van mik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

wbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, op voordracht van de houders van' de aandelen categorie A, voor een termijn die zal verstrijken op 26 maart 2019:

 de heer Dolinskj', an;

 de heer Garbiar, Milan;

Beiden voornoemd, die hun mandaat aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd.

CORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de cordinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;

- gecoordineerde statuten,

mod 11.1

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ' na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 2 JULI 2014

RECHTBAMerM1

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr 0892.656.851

Benaming (voluit) 2Bridgz Solutions

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Kortrijksesteenweg 39 bus 2

9830 Sint-Martens-Latem

; Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering -Kapitaalverhoging door inbreng in geld

' Uit het proces-verbaal verleden voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke ' vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTJER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 15 juli 2014, te registreren, blijkt dat de algemene buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "2Bridgz Solutions", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 39 bus 2, ondernemingsnummer BE0892.656.851, RPR Gent is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN

Openstelling kapitaalverhoging

De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van honderdvijfentwintigduizend euro ( 125.000,00) om het kapitaal te brengen van driehonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro (E 377.250,00) naar vijfhonderd entweeduizend vijfhonderdvijftig euro (E 602.660,00), tegen een totale uitgifteprijs van honderdvijfentwintigduizend euro (E 126.000,00) , hetzij een euro ( 1,00) per aandeel.

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van honderdvijfentwintigduizend (125.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Verzaking voorkeurrecht

1 De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.

Inschrijving - Volstorting - Bankattest

De intekenaars op deze kapitaalverhoging verklaren de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening bij ING BELGI op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het attest van deze storting werd afgeleverd door ING BELGI op 14 juli 2014 en wordt aan de ondergetekende i! notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn. WIJZIGING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE HIERVOOR GENOMEN BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen als volgt om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderdentweeduizend vijfhonderclvifflig cura ( 502.550,00), vertegenwoordigd door drie miljoen achthonderdzevenennegentigduizend vijfhonderd (3.897.500) kapitaalaandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk n / drie miljoen achthonderd zevenennegentigduizend vijfhonderdste (1/3897.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten drie miljoen driehonderd een en twintigduizend vijfhonderd (3.321.500) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 3.321.500, iweehonclertivetigduizend (250.000) aandelen categorie B, genummerd van 3.321.501 tot en met 3.571.500 en driehonderdzesentwintigduizend (326.000) aandelen categorie C, genummerd van 3.571.501 tot en met 3.897.500."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Eg: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I UI

*14147407*

11M

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belg isch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gea$socieerd notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

-de expeditie van het proces-verbaal

-de gecordineerde statuten

mod 11,1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

24/01/2014
mod 11.1

t--71_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

`3ELGE1 NEERGELEGD

2014 ATSB

D - 7 1A11, 2014

RECHT~CC VAN

KOOPHAN CfiE GENT

IMMUN

 11110N1TBUR

1 7 -01-BELGISCH ST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892.656.851

Benaming (voluit) : 2Bridgz Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 39 bus 2

9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging door inbreng in geld - Wijziging aanduiding bestuurders - Wijziging aanwending toegestaan kapitaal - Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal verleden op 16 december 2013 voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE! ;; NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone; ;; algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "2Bridgz: Solutions", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 39 bus 2, ondernemingsnummer BE0892.656.851, RPR Gent, is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

KAPITAALVERHOGING IN SPECIN

- Openstelling kapitaalverhoging

De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van honderdvijftigduizend euro ( ! 150.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( 177.250,00) naar driehonderdzevenentwintigduizend tweehonderdvijftig euro ( 327.250,00), tegen een! uitgifteprijs van nul euro tien cent ( 0,10) per aandeel.

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van een miljoen vijfhonderdduizend euro ( 1.500.000,00) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten ais de bestaande aandelen.

- Verzaking voorkeurrecht

De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze; kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.

:; Inschrijving - Volstorting - Bankattest

De Intekenaar op deze kapitaalverhoging, te weten, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"2Bridgz Europe", verklaart integraal op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een totaal bedrag van; ;! honderdvijftigduizend euro ( 150.000,00), volstort voor een bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro ( ; ;; 125.000,00), waarvoor haar een miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) nieuwe aandelen worden toegekend! ; welke zullen behoren tot de categorie A,

Zij verklaart de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening op naam van; de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het attest van deze storting werd afgeleverd op 17 december 2013 en wordt aan de ondergetekende notaris; voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn.

WIJZIGING AANDUIDING BESTUURDERS De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur en de wijze van aanduiding van de; bestuurders te wijzigen als volgt.

; De houders van de aandelen categorie A dragen minimum twee/derden van de bestuurders voor." De houders van de aandelen categorie B hebben steeds het recht om minimum n bestuurder voor te dragen,, !; indien het aantal aandelen categorie B minstens vijf procent (5 %) bedraagt van het totaal aantal aandelen. De houders van de aandelen categorie C hebben steeds het recht om minimum n bestuurder voor te dragen, indien het aantal aandelen categorie C minstens vijf procent (5 %) bedraagt van het totaal aantal aandelen.! Indien de aandelen van de categorie C toebehoren aan dezelfde aandeelhouders als de aandelen van categorie; A, is de voordracht van de bestuurder voor te dragen door de aandeelhouders van de categorie C !outer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-Indien het aantal aandelen categorie B, respectievelijk categorie C minder dan vijf procent (5 %) bedraagt van'

het totaal aantal aandelen, vervalt het recht op aanduiding van een bestuurder door deze categorien.

De

voorzitter en de ondervoorzitter wordt steeds gekozen onder de leden van de raad van bestuur

voorgedragen door de houders van aandeelhouders categorie A.

WIJZIGING AANWENDING TOEGESTAAN KAPITAAL,

De vergadering beslist de meerderheid vereist voor de aanwending van het toegestaan kapitaal te wijzigen.

De vergadering beslist meerbepaald dat de besluiten van de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal

dienen te worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen in de raad van bestuur.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen

met de hiervoor genomen besluiten.

de eerste alinea van artikel vijf wordt vervangen als volgt:

Artikel 5: Kapitaal

"Net geplaatst kapitaal bedraagt driehonderdzevenentwintigduizend tweehonderdvijftig euro ( 327.250,00),

vertegenwoordigd door drie miljoen tweehonderdtweenzeventigduizend vijfhonderd (3.272.500) aandelen,

zonder vermelding van nominale waarde, te weten twee miljoen achthonderdeenentwtntigduizend vijfhonderd

(2.821.500) aandelen categorie A, genummerd van 1 lot en met 2,821.500, tweehonderdvijftigduizend (250.000)

aandelen categorie B, genummerd van 2.821.500 tot en met 3.071,500 en tweehonderdeneenduizend

(201.000) aandelen categorie C, genummerd van 3.071.500 tot en met 3272500."

de tweede alinea van artikel 14 van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt

"De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit:

minimum twee/derden van de bestuurders voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A;

minimum n bestuurder voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B hebben, indien het

santal aandelen categorie B minstens vijf procent (5 %) bedraagt van het totaal aantal aandelen.

minimum n bestuurder voorgedragen door de houders van de aandelen categorie C, indien het aantal

aandelen categorie C minstens vijf procent (5 %) bedraagt van het totaal aantal aandelen,

Indien het aantal aandelen categorie B, respectievelijk categorie C minder dan vef procent (5 %) bedraagt van

het totaal aantal aandelen, vervalt het recht op aanduiding van een bestuurder door deze categorien.

Indien de aandelen van de categorie C toebehoren aan dezelfde aandeelhouders als de aandelen van categorie

A, is de voordracht van de bestuurder voor te dragen door de aandeelhouders van de categorie C louter

facultatief in hun hoofde."

de laatste alinea van artikel 14 van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt.

`De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en n of meer ondervoorzitters verkiezen,

voorgedragen door de houders van aandeelhouders categorie A."

- de twaalfde alinea van artikel 20 van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt:

"De besluiten van de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal dienen met een gewone meerderheid in

de raad van bestuur genomen te worden."

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de coordinatie van de statuten toe te vertrouwen aan geassocieerd notaris Christian Van

E3elle,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

expeditie van de akte;

- gecordineerde statuten;

- een onderhandse volmacht de dato 16 december 2013

~tt

'

* Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbladOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/12/2014
..A

Ondernemingsnr : 0892.656.851

Benaming (voluit) : 2Bridgz Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 39 bus 2

9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging-toegestaan kapitaal

Uit het proces-verbaal verleden op 5 november 2014 voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de' burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE', NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone: algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "2Bridgz Solutions", met: maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 39 bus 2, ondernemingsnummer; BE^0892.656.851, RPR Gent, is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen met: eenparigheid van stemmen

Bij buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt: door geassocieerd notaris Christian Van Belle op 17 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het; Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna onder nummer 140249933, heeft de buitengewone algemene: vergadering van de aandeelhouders beslist tot de wijziging van de aanwending van het toegestaan kapitaal. Deze vergadering had immers beslist tot wijziging van de meerderheid vereist voor de aanwending van het; toegestaan kapitaal door te voorzien dat de besluiten van de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal; voortaan dienden te worden aangenomen met gewone meerderheid van de stemmen in de raad van bestuur en: dus niet meer mits unanimiteit van stemmen.

Artikel 14 van de statuten werd vervolgens gewijzigd om dit in overeenstemming te brengen met dit besluit.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 18, derde alinea van de statuten te wijzigen door schrapping van de zin "In afwijking van het voorgaande dienen de besluiten van de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal steeds met unanimiteit worden aangenomen."

WIJZIGING toegestaan kapitaal

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur dat werd opgesteld in toepassing van; artikel 604, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, bevattende het verzoek aan de aandeelhouders cm de machtiging betreffende het toegestaan kapitaal, welke werd verleend door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 17; december 2013, bekendgemaakt als voormeld, te verhogen tot zeven miljoen vijfhonderdduizend euro ( ; 7.500.000,00) en dit voor een periode van vijf jaar, alsook de bijzondere omstandigheden waarin de raad van' bestuur gebruik kan maken van het toegestane kapitaal,

De vergadering beslist vervolgens de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur de dato 17 december 2013 te vervangen door een nieuwe machtiging om het kapitaal in n of meerdere malen te verhogen met zeven miljoen vijfhonderdduizend euro ( 7.500,000,00) en dit onder de voorwaarden en omstandigheden; bepaald in voormeld verslag.

De vergadering beslist deze bevoegdheid te vervangen door voormelde machtiging voor een nieuwe periode: van vijf jaar, te rekenen vanaf bekendmaking van huidige statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch, Staatsblad.

KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN

De vergadering beslist over te gaan tot kapitaalverhoging in geld ten belope van honderdvijfenzeventigduizend euro ( 175.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdentweeduizend tweehonderdvijftig euro ( e 502.250,00) naar zeshonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( 677.250,00), tegen een totale uitgifteprijs van honderdvijfenzeventigduizend euro ( 175.000,00) (hetzij een euro ( 1,00) per aandeel).

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van honderdvijfenzeventigduizend (175.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen zodat na de verwezenlijking van de kapitaalverhoging elk aandeel voortaan n / vier miljoen] tweenzeventigduizend vijfhonderd (1/4.072.500) van het kapitaal zal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

-

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

26 NOV. 2014

REC17130 riTtr$Ard

KC}CIPHANI1rf TF rFniT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 19.9

~

-'De'vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde-kapitaalverhoging in specin daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( 677.250,00), vertegenwoordigd door vier miljoen tweenzeventigduizend vijfhonderd (4.072.500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde die elke een 4.072.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

WIJZIGING ARTIKEL 5, 18 EN 20 VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

- De tekst van artikel vijf wordt vervangen ais volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( 677.250,00), vertegenwoordigd door vier miljoen tweenzeventigduizend vijfhonderd (4.072.500) kapitaalaandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk n / vier miljoen tweenzeventigduizend vijfhonderd (1/4.072.500) van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten drie miljoen driehonderd een en twintigduizend vijfhonderd (3.321.500) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 3.321.500, tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen categorie B, genummerd van 3.321.501 tot en met 3.571.500 en vijfhonderdeneenduizend (501.000) aandelen categorie C, genummerd van 3.571.501 tot en met 4.072.500.

Indien een aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat,

De vennootschap ken soorten van aandelen uitgeven,"

- De tekst van artikel achttien, derde lid wordt vervangen als volgt:

"De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen."

- De tekst van artikel twintig, onder de titel "Toegestaan kapitaal" wordt vervangen als volgt:

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in n of meerdere malen met zeven miljoen vijfhonderdduizend euro ( 7.500.000,00) te verhogen.

De besluiten van de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal dienen met een gewone meerderheid in de raad van bestuur genomen te worden.

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 5 november 2014 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en volgens de doelstellingen van het bijzonder verslag dienaangaande opgemaakt,

Deze bevoegdheid mag n of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.

Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal omvat de bevoegdheid van de raad van bestuur de mogelijkheid tot het stellen van volgende verrichtingen:

1. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;

2. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van n of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen en

3. de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

Het toegestane kapitaal mag tot stand worden gebracht, zowel met inbreng in geld als in natura.

Iedere kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, geschiedt bij authentieke akte met inachtneming

van de aanwezigheid5- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten.

Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur beslist binnen het kader van het toegestane

kapitaal, een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies"

die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover,

behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt in overeenstemming met de

voorwaarden gesteld door de wet voor de statutenwijziging.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestane bedrag te

verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht zelf tot een kapitaalverhoging te besluiten.

De raad van bestuur is bevoegd om na toepassing van het toegestane kapitaal, de tekst van de statuten aan te

passen."

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de cordinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

-expeditie van het proces-verbaal

-verslag van de raad van bestuur dd 27 oktober 2014 toegestaan kapitaal

-gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

behouden aqn het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 29.08.2013 13485-0557-011
12/04/2013
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

130 OS*

4 3 APR. 2013

Ondernemingsnr 0892.656.851

Benaming (voluit) : CYRMES

ll : Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent, op zesentwintig maart; tweeduizend dertien, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is i! bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen: ;, WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

: De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te; wijzigen in "2BRIDGZ solutions".

BEVESTIGING VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist om het besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 19; januari 2013, waarbij de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van zelfde datum werd :: verplaatst van 1300 Waver, 6 avenue Einstein naar 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 39 bus 2, tel bevestigen.

VERVANGING VAN AANDELEN CATEGORIE B DOOR AANDELEN CATEGORIE A "

De vergadering beslist vervolgens om 4.333 aandelen die behoren tot categorie B in te delen bij categorie A.

,; Dientengevolge zal het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zijn door 43.333 aandelen categorie A en 21.667; ,; aandelen categcrie B, hetzij in totaal 65.000 aandelen.

WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering beslist het aantal aandelen van vijfenzestigduizend (65.000) naar eenenzeventigduizend; vijfhonderd (71.500) te brengen, waarbij de participatie van iedere vennoot met dezelfde verhouding wordt; vermeerderd.

CREATIE VAN DRIE SOORTEN AANDELEN EN BEPALING VAN HUN RECHTEN

De vergadering beslist vervolgens, onder de opschortende voorwaarde van het realiseren van de' kapitaalverhoging zoals vermeld in agendapunt 7, 8 en 9, om een bijkomende categorie van aandelen te creren, hetzij de aandelen categorie C en dit naast de reeds bestaande aandelen categorie A en categorie B. In het kader van de geplande kapitaalverhoging kan de vergadering beslissen om aandelen categorie C uit te,

geven. c

De rechten verbonden aan de bestaande categorien van aandelen A en B worden gewijzigd en de rechten: verbonden aan de nieuwe categorie van aandelen C worden vastgesteld zoals hierna weergegeven in de. nieuwe versie van de statuten. FORMELE KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van het realiseren van de kapitaalverhoging zoals vermeld in agendapunt 7, 8 en 9, het kapitaal te verminderen met zevenenvijftigduizend achthonderdvijftig euro: ( 57.850,00) om het kapitaal te brengen van vijfenzestigduizend euro ( 65.000,00) op zevenduizend: honderdvijftig euro ( 7,150,00) en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het: overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

KAPITAALVERHOGING IN GELD "

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderdzeventigduizend honderd euro ( ; 170.100,00) om het te brengen van zevenduizend honderdvijftig euro ( 7,150,00) naar; honderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( 177.250,00), door inbreng in geld als onmiddellijke; kapitaalstorting, gedeeltelijk volgestort ten bedrage van honderdvijfenvijftigduizend vijfentwintig euro ( ,; 155.025,00), met creatie van een miljoen zevenhonderdeneenduizend (1.701.000,00) nieuwe aandelen, hetzij; een miljoen (1.000.000) A-aandelen, vijfhonderdduizend (500.000) B-aandelen en tweehonderdeneenduizend; (201.000) C-aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 39 bus 2 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging - Raad van Bestuur

mod 11.1

3 ~r Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De nieuw uitgegeven aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.

VOORKEURRECHT - PLAATSING  VOLSTORTING

De C-aandeelhouders verklaren in te schrijven als volgt:

- de naamloze vennootschap "KENEOS voor zevenenzestigduizend (67.000) C-aandelen en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap "2BRIDGZ Europe" voor honderdvierendertigduizend (134.000) C-aandelen.

De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven gedeeltelijk volgestort is door een storting in geld ten bedrage van honderdvijfenvijftigduizend vijfentwintig euro ( 155.025,00), waarbij de aandelen A en B volledig werden volgestort en de aandelen categorie C werden volgestort ten belope van 25 procent door storting op een bijzonder rekeningnummer op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij BNP PARIBAS FORTIS. Bijgevolg dient nog een bedrag van vijftienduizend vijfenzeventig euro ( 15.075,00) volgestort te worden, hetzij 0,075 euro per nieuw uitgegeven aandeel categorie C.

Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 25 maart 2013 en wordt aan de ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

TOEKENNING TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur dat werd opgesteld in toepassing van artikel 604, lid 2, van het Wetboek van Vennootschappen, bevattende de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruik gemaakt worden evenals de hierbij nagestreefde doeleinden.

De vergadering besluit vervolgens de bevoegdheid toe te kennen aan de raad van bestuur om het kapitaal in n of meerdere malen te verhogen met vijf miljoen euro (E 5.000.000,00) en dit onder de voorwaarden bepaald in voormeld verslag.

De besluiten van de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal dienen steeds met unanimiteit worden aangenomen.

MOGELIJKHEID TOT INVOERING VAN HET ELEKTRONISCH REGISTER VAN AANDELEN

De vergadering beslist dat de raad van bestuur bevoegd is om, vanaf heden, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, bevoegd is om het bestaande aandelenregister te vervangen door een register in elektronische vorm.

WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist am de jaarvergadering voortaan te houden op de derde maandag van de maand mei om achttien uur.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en het vigerend vennootschapsrecht. De tekst van deze statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

Art kel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "2BRIDGZ solutions", Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2: Maatschappeliike zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 39 bus 2.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van Belgi.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in Belgi of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden;

alle activiteiten met betrekking tot informatica, elektronica, domotica, bureautica, computergraphics, zoals de productie, fabricatie en verdeling van de producten met betrekking tot voornoemde domeinen en meer bepaald: * Alle producten, programma's, materiaal en roerende goederen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met deze domeinen aankopen, verkopen, verdelen, importeren en exporteren,

* standaardprogramma's maken en, op vraag van klanten, programma's op maat maken,

* Advies- en opleidingsactiviteiten uitoefenen,

* De apparatuur waarop de door de vennootschap geproduceerde of verdeelde software ontwikkeld of verkocht zal kunnen worden deels of volledig vervaardigen.

het bedenken en verwezenlijken van evenementen, seminaries, concerten, gala's, reclamecampagnes;

alle verrichtingen met betrekking tot advies in strategie en organisatorische ontwikkeling en meer algemeen met betrekking tot de activiteit ais bedrijfsadviseur en technisch deskundige, alsook marktconsultatie en marktonderzoek voor ondernemingen, onderzoek en informatieverlening voor ondernemingen. Dit wil zeggen management consulting in de meest ruime zin, met inbegrip van aile diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals de uitbating van een studiebureau, organisatiebureau, adviesbureau, bureau voor financieel, commercieel, sociaal of informaticabeheer in de meest ruime zin, het nemen van belangen in ondernemingen enfof de uitoefening van een beheersmandaat;

binnenhuis- en buitenhuisdecoratie, het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, openbare ruimtes en andere ruimtes, alscok alles wat hierbij hoort (terrassen, parkings, wegen, waterpartijen, enz.);

- algemene bouwondernemingswerken, ontwikkelen en plaatsen van elektrische installaties, renovatiewerken, voltooiings- en afwerkingwerken voor gebouwen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e 0 5

-1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de aankoop en verkoop van aile soorten foto-, video-, audio- en multimediaproducten, alsook van alle producten met betrekking tot de productie, uitzending, reproductie, verwerking of overdracht van beeld en geluid;

- het maken van opnames, reportages, audiovisuele films, alsook de commercialisering ervan;

- de import, export, aankoop, verkoop, groothandel of kleinhandel van allerlei soorten artikels of producten;

- de aankoop, verkoop, verhuur in de meest ruime zin van alle transportmiddelen voor luchtvervoer en vervoer op het land, zonder terbeschikkingstelling van personeel;

- het verlenen van allerlei soorten advies met betrekking tot luchtvaarttransport;

- opslag van allerlei soorten luchtvaartmaterieel;

- het leveren van stukken en het onderhoud van vliegend of rollend materieel;

- optimalisatie van de luchtvervoerverplaatsingskosten voor rekening van derden;

- voor eigen rekening alle verrichtingen stellen met betrekking tot vastgoedpromotie, goederenbeheer, de overname en overdracht van handelsfondsen, de aankoop, verkoop, ruil, constructie, reconstructie, verhuur van gebouwde onroerende goederen alsook de aankoop, verkoop, ruil, waardering, verkaveling, exploitatie, verhuur, verpachting van ongebouwde onroerende goederen.

Zij mag alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag, door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financile tussenkomst of andere, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of bedrijven, zowel in Belgi als in het buitenland, die een gelijkaardig of analoog doel hebben of een doel dat haar maatschappelijk doel zou kunnen bevorderen.

Ingeval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande beroepstoegangsvoorwaarden, zal de vennootschap het stellen van deze handelingen onderwerpen aan de naleving van deze voorwaarden. Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapt aal

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( 177.250,00), vertegenwoordigd door een miljoen zevenhonderdtweenzeventigduizend vijfhonderd (1.772.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, te weten een miljoen zevenenveertigduizend zeshonderdzesenzestig (1.047.666) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 1.047.666, vijfhonderddrientwintigduizend achthonderdvierendertig (523.834) aandelen categorie B, genummerd van 1.047.667 tot en met 1,571.500 en tweehonderdeneenduizend (201.000) aandelen categorie C, genummerd van 1.571.501 tot en met 1.772.500, Indien een aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat,

De vennootschap kan soorten van aandelen uitgeven.

Artikel 8: Aard van de effecten

De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden,

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven,

Artikel 14: Sa enstellin+ van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden of een veelvoud daarvan, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit: enerzijds, twee derde bestuurders, voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A en, anderzijds, n derde bestuurder(s), voorgedragen docr de houders van de aandelen categorie B,

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd docr de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten, De bestuurders zijn herbenoembaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en n of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 20: Bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die ncdig of nuttig zijn voer de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvioeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

Adviescomit - directiecomit

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comits oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomit samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomit, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur,

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheld.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan n of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in n of meerdere malen met vijf miljoen euro ( 5.000.000,00) te verhogen,

De besluiten van de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal dienen steeds met unanimiteit worden aangenomen.

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 27 maart 2013 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en volgens de doelstellingen van het bijzonder verslag dienaangaande opgemaakt.

Deze bevoegdheid mag n of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn,

Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal omvat de bevoegdheid van de raad van bestuur de mogelijkheid tot het stellen van volgende verrichtingen:

1. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;

2. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van n of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

3. de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

Het toegestane kapitaal mag tot stand worden gebracht, zowel met inbreng in geld als in natura.

ledere kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, geschiedt bij authentieke akte met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten.

Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur beslist binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt in overeenstemming met de voorwaarden gesteld door de wet voor de statutenwijziging.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestane bedrag te verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht zelf tot een kapitaalverhoging te besluiten. De raad van bestuur is bevoegd om na toepassing van het toegestane kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsbladhetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is' opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit, door de leden van dit directiecomit, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 26: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand mei om achttien uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan. Artikel 30: Toelating - Depot

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 35: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Artikel 39: Boeklaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van elk jaar,

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de l epalingen van het Wetboek van Vennootschappen, De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Tenminste n maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen, Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vernielde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40: Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoal$ blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1Artikel 44: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 45: Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars,

Artikel 46: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering beslist ontslag te verlenen aan de heer Guy Carpentier en aan de heer Alain Prick, in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden:

Op voordracht van de A-aandeelhouders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "QUIRINO", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze (Astene), Emiel Clauslaan 132, ondernemingsnummer 0864.246.442, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LONGUEVILLE, Christophe Georges Leo, gedomicileerd en verblijvende te 9800 Deinze (Astene), Emiel Clauslaan 132 en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RE-INNOVATE", met maatschappelijke zetel te 9850 Nevele (Poesele), Beentjesstraat 39, ondernemingsnummer 0893.564.097, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE METSENAERE, Henk Andr Celina, gedomicileerd en verblijvende te 9850 Nevele (Poesele), Beentjesstraat 39.

Op voordracht van de B-aandeelhouders:

De heer Prick, Alain Jean Joseph, gedomicilieerd en verblijvende te 1390 Grez Doiceau, Clos de Bettinval 5. Hun mandaat is onbezoldigd.

MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan heer Guy Carpentier, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap "2BRIDGZ solutions", zich en houden zij een raad van bestuur, waarbij met unanimiteit het volgende wordt beslist:

Benoeming gedelegeerd bestuurders

Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "QUIRINO", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LONGUEVILLE, Christophe;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RE-INNOVATE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE METSENAERE, Henk.

Aanstelling bijzonder gevolmachtigde

In toepassing van artikel 20 van de statuten, worden aan de heer Guy Carpentier, de nodige bevoegdheden toegekend om het financieel beleid van de vennootschap te kunnen waarnemen en in het bijzonder de bevoegdheid om betalingen te verrichten, sommen in ontvangst te nemen, overeenkomsten af te sluiten met leveranciers, het behartigen van de personeelszaken, inclusief de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van sociale secretariaten, doch met uitzondering van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden. In het kader van deze bevoegdheden zal hij de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van BelleOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mal 11.7

Samen hiermee neergelegd:

De expeditie van het proces-verbaal inbegrepen twee onderhandse volmachten;

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van

vennootschappen;

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van

vennootschappen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/03/2013
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernire page du Volet B _ Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale a l'gard des tiers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

stops

Rse at. Monit bel

TRIBElNA1.. DE COMMERCE

1 ti1A113 2013

NIVEf.drafe

N d'entreprise : 0892656851

Dnomination

(en entier) : CYRMES

(en abrg) :

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Avenue Einstein, 6 -1300 WAVRE

(adresse complte)

QDiet(s) de l'acte : Transfert du sige social

Assemble Gnrale Extraordinaire du 19 janvier 2013

L'assemble dcide l'unanimit le changement du sige social au Kortrijksesteenweg, 39 bus 2 9830 SINT-MARTENS-LATEM dater de ce 19 janvier 2013.

PRICK Alain Administrateur-dlg

08/01/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

1111

*13004427*

artikELLES

Greffe 2 6 DEL 201

~

N d'entreprise : 0892656851

Dnomination

(en entier) : CYRMES

(en abrg) :

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Avenue Louise, 149/24 -1 050 BRUXELLES

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Dmission - nomination et transfert du sige social

Assemble Gnrale Extraordinaire du 4 dcembre 2012

A l'unanimit, l'assemble entrine la dmission de Monsieur Jacques PAPELOER (domicili Clos Ma Campagne, 28 1410 Waterloo) de son mandat d'administrateur et, par consquent de son mandat d'administrateur-dlgu.

L'assemble, l'unanimit, donne dcharge Monsieur Jacques PAPELOER pour l'excution de son, mandat assum au cours de l'exercice 2012.

L'assemble, l'unanimit, nomme Monsieur Alain PRICK (domicili Clos de Bettinval, 5 1390 Grez-Doiceau) prsident du conseil d'administration. Monsieur Alain PRICK accepte cette charge et remercie l'assemble de la confiance qu'elle lui tmoigne.

L'assemble, l'unanimit, nomme Monsieur Alain PRICK (domicili Clos de Bettinval, 5 1390 Grez-Doiceau) administrateur-dlgu. Monsieur Alain PRICK accepte cette charge et remercie l'assemble de la confiance qu'elle lui tmoigne.

L'assemble dcide l'unanimit le changement de sige social au 6 avenue Einstein 1300 WAVRE.

PRICK Alain

Administrateur-dlgu

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 09.08.2012 12393-0156-017
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 30.08.2011 11511-0302-017
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 16.07.2010 10305-0246-013
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 03.06.2009 09190-0123-013
03/06/2015
E-7 ^.1:'

-06

~ ~

i~;~~~:t ~s3 ;

-~_. _-~_-

5 ~~987

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

FiEEiMGEl_Lg'_in+ ~

2 2 MEI 2015

. ...1

EECk-ITG~t~fl~- `1M

Kc~OPs-IA?,~~ : . r;-R}r

Ondernemingsnr 0892.656.851

Benaming (voluit) : 2Bridgz Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 39 bus 2

9830 Sint-Martens-Laten

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal verleden voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke; vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST,; GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 18 mei 2015, eerstdaags; ter registratie aan te bieden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "2Bridgz Solutions", met maatschappelijke zetel! te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 39 bus 2, ondernemingsnummer BE0892.656.851, RPR Gent, is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van! stemmen heeft genomen:

UITGIFTE WARRANTS

De vergadering besluit tot uitgifte van vijfhonderdduizend (500.000) warrants op naam, welke ieder' recht geven aan de titularis op intekening op n aandeel categorie A tegen een uitoefenprijs van; een euro ( 1,00) per warrant.

De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van warrants! vast te stellen, zoals hierna bepaald en welke, zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad; van bestuur, dat in het dossier wordt bewaard:

KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele; of gedeeltelijke uitoefening van de warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de! vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, hetzij; maximaal vijfhonderdduizend (500.000) met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en; :modaliteiten van de uitgifte van de warrants, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de uitoefening van de warrants en het creren van ten hoogste vijfhonderdduizend (500.000) met! aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou; worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf hun creatie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

;1 1

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal.

Op de laatste blz. van t ui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2015
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

(verkort)

uu

Voor-

behoude aan het Belgiscl'

5taatsbla

*151 82*

Ondernemingsnr : 0892.656.851 Benaming (voluit) : 2Bridgz Solutions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 39 bus 2

9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Uit het proces-verbaal verleden op 9 juli 2015 voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de: ;: burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte' ;: aansprakelijkheid "NOTAS", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dal de: ;i buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap:

"2Bridgz Solutions", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 39 bus 2,:

ondernemingsnummer BE0892.656.851, RPR Gent, met volgende te publiceren gegevens

KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN

::Openstelling kapitaalverhoging

:; De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van zeventienduizend euro ( ; :; 17.000,00) om het Kapitaal te brengen van zeshonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( ; :; 677,250,00) naar zeshonderdvierennegentigduizend tweehonderdvijftig euro ( 694.250,00), tegen een;

ultgifteprijs van n euro ( 1,00) per aandeel, waarvan nul euro drientachtig cent ( 0,83) als uitgiftepremie,; ;: Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen zonder

vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Volstorting - Bankattest

:; De inbreng in geld werd verricht door overschrijving op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap: "ING Bank Belgi" op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van; :; Vennootschappen.

;: Het attest van deze storting werd afgeleverd door ING bank op 7 juli 2015 en wordt aan de ondergetekende: : notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

;: De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn.

- De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging; !i in specin daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op; zeshonderdvierennegentigduizend tweehonderdvijftig euro ( 694.250,00), vertegenwoordigd door vier miljoen; honderdtweenzeventigduizend vijfhonderd (4.972.500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde,

: Boeking uitgiftepremie

:1 De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij drientachtigduizend euro ( 83.000,00) tel

plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de: ,; balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de; :; waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van;

de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van;

Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

Kapitaalverhoging door incorporatie van voormelde uitgiftepremie

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal andermaal te verhogen door incorporatie van de: uitgiftepremie ten bedrage van drientachtigduizend euro ( 83.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen,: ;; derwijze dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht wordt op zevenhonderdzevenenzeventigduizend: tweehonderdvijftig euro ( 777.250,00) vertegenwoordigd door vier miljoen honderdtweenzeventigduizend' ;; vijfhonderd (4.172.500) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

WIJZIGING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET; HIERVOOR GENOMEN BESLUIT

: De vergadering beslist om de tekst van de eerste alinea van artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt om 1: het in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

"Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro ( 777.250,00), vertegenwoordigd door vier miljoen honderdtweenzeventigduizend vijfhonderd (4.172.500) kapitaalaandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk n / vier miljoen honderdtweenzeventigduizend vijfhonderd (1/4J 72.500) van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten drie miljoen zevenhonderdtweenzeventigduizend vijfhonderd (3.772.500) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 3.772.500 en vierhonderdduizend (400.000) aandelen categorie C, genummerd van 3.772.500 tot en met 4.172.500."

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de cordinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

-expeditie van het proces-verbaal

-de gecoordineerde statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

5/~ ' Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Coordonnées
2BRIDGZ SOLUTIONS

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 39, BUS 2 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande