2BS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2BS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.995.972

Publication

18/09/2014
Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouder

zan het

ta5,16S111,111

NEERGELEGD

09 -09- 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDSUTE GENT

Onmfflingsnr 0847995972

(voluit) 2BS

(lied; c-y1

Rechtsvorrn BVBA

Ze Kerkstraat 108, 9050 Gent

(volledi dreij

Zetelverplaatsing

Uit het besluit van de zaakvoerder de dato 08/09/2014 blijkt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel

van de vennootschap van 9050 Gent, Kerkstraat 108 naar 9000 Gent, Gaston Crommeniaan 4 bus 0501 en dit

met ingang van 12 augustus 2014.

De Zaakvoerder

De heer Pieter VAN DE VYVER

111111111.1111.11.111011111IIII

Op de laarste blz van Lui1 Bvetrnelnlen Naam en hoedanigilid van da instrumeniercnde netzt} van r,te par;m(o)n(eil)

bevozed da reci-li.apersoon ten aanzien van derden Lavedegenvioordigen

Vss;: N.!aarnen handieninp

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.09.2014, NGL 19.09.2014 14599-0508-012
28/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/08/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12304278*

Neergelegd

13-08-2012Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0847995972

Benaming (voluit): 2BS

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9050 Gent, Kerkstraat 108

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op tien augustus tweeduizend twaalf.

IS OPGERICHT DOOR:

De Heer VAN DE VYVER Pieter Gustaaf Andr, geboren te Gent op eenendertig oktober duizend

negenhonderdeenentachtig, wonende te 8000 Brugge, Moerstraat 78,

* Een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij hebben opgericht onder de naam "2BS",

met zetel te 9050 Gent, Kerkstraat 108.

* De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van dezen:

- Dienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder alle consultancyactiviteiten aangaande security management bij zowel particulieren als bedrijven.

- Managementadvies en opleidingscentrum inzake begeleiding, opleiding en training van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van security management.

- Voor eigen rekening als voor rekening van derden de hierna vermelde activiteiten zoals deze bepaald zijn in de wet van tien april negentienhonderd negentig op de bewakingsondernemingen en hun uitvoeringsbesluiten, namelijk: de activiteit van een beveiligingsonderneming bestaande uit de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales.

- Voor eigen rekening als voor rekening van derden de hierna vermelde activiteiten zoals deze bepaald zijn in de wet van tien april negentienhonderd negentig op de bewakingsondernemingen en hun uitvoeringsbesluiten, namelijk: activiteit van een bewakingsonderneming bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van:

" Het toezicht op en bescherming van onroerende goederen;

" Bescherming van personen;

" Beheer van alarmcentrales;

" Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen.

Al deze activiteiten zijn vergunningsplichtig.

- De groot-, klein- en tussenhandel, het leveren, plaatsen en herstellen van navolgende apparatuur: inbraakbeveiliging, branddetectie, brandblussers, automatische brandblussystemen, winkeldiefstal-beveiliging, gesloten televisie circuitbeveiliging, videoparlofonie, binnenhuistelefonie, automatische garagepoorten, hekkendeuren, openers, automatisatie met zenders, noodverlichting, personenzoeksystemen, brandkasten met cijfersloten, brandkasten al dan niet met ingebouwd alarm, brandveilige ladekasten, meubels al dan niet met beveiligingssystemen, zware brandkasten, kluizen, inbouwmuurkluizen, geldkisten, documentatie-kasten al dan niet beveiligd, sleutelkasten, automatische nummervervormers, automatische telefoon-beantwoorder en -registreerders, telefoonverstrekkers.

- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export, tussenhandel in, het leveren, plaatsen en herstellen van:

" Algemene elektronische uitrustingen, voor zowel gelijkstroom als industrile en hoge frequenties voor allerlei toepassingen en signaaltoestellen;

" Algemene elektrische installaties zoals stroomaggregaten, brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en omgeving en gemengde telefonie.

" Elektrische en elektromechanische installaties en buiteninstallaties;

" Boven- en ondergrondse elektriciteitsleidingen;

" Algemene communicatie, telecommunicatie en databeheersinstallaties, zoals openbare telefoon en telegraafinstallaties;

" Afstandsbediening, afstandscontrole en afstands-meting;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Installaties voor radio- en televisie-uitzendingen, radar- en antenne-installaties. Installaties voor informatieverwerking en procesregeling.

" Bliksemafleiders en aardingsinstallaties;

" Elektrische en niet-elektrische signalisatieapparatuur langs land- en waterwegen. Allerhande elektrisch en niet-elektrische veiligheidsinrichtingen en toegangscontrolesystemen, afsluitingen en schermen ter voorkoming van brand- en diefstalschade.

" Camera s, monitoren, registratieapparatuur en industrile video-installaties alsook alles wat met domotica te maken heeft;

" Het installeren van geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd;

" Het opzetten van omroep en P.A., installaties, klank- en muziekdistributie systemen alsmede taallabo s en simultaan vertaalinstallaties;

" Het inrichten van diensten voor communicatie- en bewakingsopdrachten, al dan niet gewapend, in de breedste zin van het woord en met of zonder gebruik van bovenvermelde installaties;

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht en de organisatie van security-infrastructuur in de meeste ruime zin van het woord;

- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en

verenigingen van materialen, materieel en van installaties;

- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande; - Alle financile en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot

onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen

roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de

ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commercile activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financile en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

* De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparant verklaart en erkent:

1) dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is; het is verdeeld in honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal en aldus voor de huidige inschrijving neerkomt op honderdzesentachtig euro ( 186,00) per aandeel.

2) dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld is tenminste n vijfde gestort.

3) dat het maatschappelijk kapitaal op heden door hem is gestort tot beloop van TWAALFDUIZEND

VIERHONDERD EURO ( 12.400,00) waarvoor hem honderd (100) aandelen toegekend worden.

Bankattest

Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening.

* De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de

algemene vergadering, die eveneens de duur van hun mandaat bepaalt.

De zaakvoerder(s) krijgt (krijgen) de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en

om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die met het doel der vennootschap overeenkomen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten voorbehouden zijn aan de alge-

mene vergadering vallen onder zijn bevoegdheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) het dagelijks bestuur aan n of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepelijke volmacht.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan ieder zaakvoerder of werkend vennoot kan als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een vaste bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.

* Overeenkomstig artikel 61, 2 van het Wetboek van vennootschappen, moet de zaakvoerder, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

* De vennootschap is niet verplicht n of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald.

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft de enige vennoot of indien er meerdere vennoten zijn ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen.

* Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

* Het maatschappelijk boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

* Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi. De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen. Is er een commissaris, dan zal de zaakvoerder de inventaris en jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede het jaarverslag ten minste een maand voor de jaarvergadering aan de commissaris overhandigen met het oog op het opmaken van zijn controleverslag.

De jaarvergadering zal over de goedkeuring van de jaarrekening beslissen en daarna, bij bijzondere stemming, ontlasting verlenen aan de zaakvoerder(s) en, indien er n is, aan de commissaris.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na haar goedkeuring op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank neergelegd door de zorgen van de zaakvoerder(s). Tegelijk daarmee wordt het verslag van de commissaris neergelegd.

* Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financile, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de jaarvergadering. De jaarvergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden.

* Ingeval van ontbinding zal de vereffening geschieden in de tijd en op de manier vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering die tevens n of meer vereffenaars zal aanduiden, en die hun macht en bezoldiging zal vaststellen.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Ingeval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De vennootschap zal in toepassing van artikel twee paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel achtenzestig van het Wetboek van vennootschappen.

Luik B - Vervolg

De comparant verklaart dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening

en in naam van de vennootschap in oprichting sedert n juli tweeduizend en twaalf onder opschortende

voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat voormelde verbintenissen door de vennootschap dienen

bekrachtigd te worden binnen de twee maanden na de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte ter

griffie van de rechtbank van koophandel.

BENOEMING VAN DE EERSTE GEWONE ZAAKVOERDER

Vervolgens heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor

onbepaalde duur:

De Heer VAN DE VYVER Pieter, wonende te 8000 Brugge, Moerstraat 78;

voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaren dat hij niet getroffen is door enige

verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDER

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de

neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de oprichter en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging

zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf tien augustus tweeduizend twaalf tot eenendertig december tweeduizend

dertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar

tweeduizend en veertien om achttien uur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Afschrift van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

12/03/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
23/06/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/09/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
01/10/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
2BS

Adresse
GASTON CROMMENLAAN 4 BUS 0501 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande