2SIDES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2SIDES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 875.114.303

Publication

25/04/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

 " Gent

Afdeling Oudenaarde

14 APR. 2014

Griffie

II I11

jjil!.11111111

11

bel

a

BE Sta

Onclernemingsnr : 0875.114.303

Benaming

(voluit) : 2SIDES

(verkort):

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: 9690 KLUISBERGEN, OUDENAARDEBAAN 16

(volledig adres)

Onderwerp akte: VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BVBA "2SIDES" DOOR DE BVBA "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL"

Uit het voorstel tot fusie door overneming van de BVBA "2SIDES" door de BVBA "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL" dcL 10(042014 blijkt:

11, dat de bestuursorganen van de BVBA "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL" en de BVBA "2S1DES" aan hun respectieve vennoten voorstellen om, ln toepassing van de artikelen 693 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tot fusie over te gaan door overneming van de BVBA "2SIDES" door de BVBA "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL", waarbij alle rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschap overgaan op de overnemende vennootschap;

2), dat de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL", met zetel te 9690 Kluisbergen, Oudenaardebaan 16 en met ondernemingsnummer 0450.103.160, volgend doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel:

Ontwerp, fabricatie, verkoop en verhuur van stand- en etalagemateriaal.

- Werkzaamheden ais etalagist, decorateur, reclameontwerpen, reclameadviseur, standenbouw.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen aile industrile, commercile, financile, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan,";

31, dat de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2SIDES", met zetel te 9690 Kluisbergen, Oudenaardebaan 16 en met ondernemingsnummer 0875,114.303, volgend doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen inzonderheid:

-Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen;

-Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks o onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

-Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

en financile operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa;

-Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.

Zij mag haar doel verwezenlijken in de meest uitgebreide zin ; zij kan alle hoegenaamde handels-, financile, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen ; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel al of niet gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi ais in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt ache;

4/. dat de over te nemen vennootschap "2SIDES" 749 van de 750 aandelen van de overnemende vennootschap "FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL" bezit;

5/, dat aan de enige vennoot van de over te nemen vennootschap 565 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden en dat geen opleg is verschuldigd;

6/. dat deze 565 nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, het kapitaal aldus verhoogd wordt met 15.066,67 en een

uitgiftepremie van 19.933,33 wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", welke

onmiddellijk daarna in het kapitaal zal worden ingelijfd;

7/. dat de overnemende vennootschap door de fusie 749 van haar eigen aandelen zal verwerven, en dat hiervoor in toepassing van artikel 623 W. Venn. een onbeschikbare reserve wordt gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven, welke onbeschikbare reserve volledig wordt gevormd vanuit de beschikbare reserves;

8/, dat vervolgens de 749 eigen aandelen vernietigd zullen worden en de onbeschikbare rekening "eigen aandelen" zal worden afgeboekt;

9/. dat de 565 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, die aan de vennoot van de over te nemen vennootschap worden toegekend in ruil voor de 2.850 aandelen van de over te nemen vennootschap, onmiddellijk na de fusie ingeschreven zullen worden in het aandelenregister van de overnemende vennootschap;

10/. dat de 565 nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst van de overnemende vennootschap vanaf 01/01/2014;

11/. dat aile verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap vanaf 0110112014 zullen geacht worden te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap;

12/, dat er in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen zijn of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend;

13/. dat er op verzoek van aile vennoten van de overnemende en over te nemen vennootschap toepassing wordt gemaakt van artikel 695 1, laatste lid W Venn. dat in een vrijstelling voorziet van het opmaken van het verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant m.b.t de fusie indien aile vennoten hiermee instemmen, en dat aan de BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT', Henri Dewaelestraat 11, 8870 Izegem, vertegenwoordigd door de heer Jacky GODEFROIDT, bedrijfsrevisor, opdracht is gegeven om voor de overnemende vennootschap het verslag inzake inbreng in natura op te stellen conform artikel 313 W. Venn., waarvoor de bezoldiging is vastgesteld op E 2.500,00;

14/. dat aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geen bijzondere voordelen worden toegekend;

15/. dat de over te nemen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen, noch titularis van zakelijke rechten;

16/. dat de zaakvoerder van de overnemende vennootschap voorstelt om in de statuten van de overnemende vennootschap een aantal wijzigingen aan te brengen, o.m. met betrekking tot de aanpassing van

>t.

Voor-behoudet

, aan het Belgisch Staatsblad

kapitaal en aantal aandelen aan de fusieverrichting, en m.b.t het doel om dit in overeenstemming te brengen met de activiteiten van de over te nemen vennootschap

Frank NACHTERGAELE

zaakvoerderBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd: origineel exemplaar van het fusievoorstel dd. 10/04/2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/07/2014
e'D Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

1111E1J!!101j1111111

Vc bei-u

aar

Be4 Staal

Gent

Afdeling Oudenaarde

O 4 Mill 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0875.114.303

Benaming (voluit) : 2SIDES

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) Oudenaardebaan 16- 9690 Kluisbergen

Onderwerp(en) akte FUSIE ONTBINDING

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 26 juni 2014 neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2SIDES' met zetel te 9690 Kluisbergen, Oudenaardebaan 16, BTW BE 0875.114.303 RPR OUDENAARDE voltallig is bijeen gekomen e met eenparigheid van stemmen de fusie heeft goedgekeurd, waarbij haar gehele vermogen, werd overgedragen en is overgenomen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL' met zetel te 9690 Kluisbergen, Oudenaardebaan 16 B.T.W. BE 0450.103,160 RPR OUDENAARD, hierna genoemd "de overnemende vennootschap". Aan de vennoot van de overgenomen vennootschap worden in ruil voor zijn 2850 aandelen i 2SIDES, overeenkomstig het fusievoorstel vijfhonderd vijfenzestig (565) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap FRANKEN STANDBOUW 1NTERNATIONAAL toegekend, zonde opleg in geld.

Daartoe worden binnen de vennootschap FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL eerst he bestaand aantal aandelen van 750 aandelen gebracht op 1315.

Daartoe zal binnen de vennootschap FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL besloten worden dat het kapitaal van de overnemende vennootschap  ten gevolge ven de fusie en inbrengen - wordt vermeerderd met een bedrag van vijfendertigduizend euro (E 35.000,00) en dat deze kapitaalverhoging is samengesteld uit kapitaal van de overgenomen vennootschap.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt bijgevolg gebracht van twintigduizend euro (e 20.000,00) op vijfenvijftigduizend euro ( 55.000,00).

De kapitaalverhoging zal gebeuren ais volgt

if kapitaalverhoging ten belope vijftienduizend zesenzestig euro en zevenenzestig cent ( 15.066,67) tegen vijfhonderd vijfenzestig (565) nieuwe aandelen, en mits betaling van een globale uitgiftepremie van negentienduizend negenhonderd driendertig euro en driendertig cent (E 19.933,33); onmiddellijk gevolgd door een tweede kapitaalverhoging:

ii/ door incorporatie van de uitgiftepremie van negentienduizend negenhonderd driendertig euro en driendertig cent (E 19.933,33) in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden 565 volledig volgestorte aandelen, met een fractiewaarde van E 26,67 per aandeel uitgegeven in de overnemende vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering van de overnemende vennootschap zal de kapitaalverhoging vervolgens vaststellen en dat bijgevolg het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op vijfenvijftigduizend euro 55.000,00) vertegenwoordigd door 1315 aandelen zonder nominale waarde.

Door de fusie door overneming van de BVBA 2SIDES zal de overnemende vennootschap BVBA, FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL 749 eigen aandelen verwerven.

Overeenkomstig artikel 325 van het Wetboek van vennootschappen, moet zolang de eigen aandelen zijn opgenomen onder de activa van de balans, er een onbeschikbare reserve dient gevormd worden, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn ingeschreven;

a. Bijgevolg zal de vergadering van de overnemende vennootschap beslissen om een onbeschikbare reserve aan te leggen voor een bedrag van 471.121,00 E, aangelegd vanuit de beschikbare reserves;

b. de vergadering zal daaropvolgend beslissen om de 749 eigen aandelen onmiddelliik te vernietigen, waardoor overeenkomstig artikel 325, 1 van het Wetboek van Vennootschappenbij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervnin

intrekking van aandelen, de onbeschikbare reserve opgeheven zal worden en de onbeschikbare reserve bijgevolg afgeboekt zal worden.

Bijgevolg zal het kapitaal van de overnemende vennootschap, bedragende vijfenvijftigduizend euro ( 55.000,00), vertegenwoordigd zijn door 666 aandelen zonder nominale waarde.

In de onderhavige overgenomen vennootschap 2 SIDES bestaan 2850 aandelen, waarvoor in ruil de voormelde 565 nieuwe volstorte aandelen worden toegekend, aan de bestaande vennoot van 2SIDES, zonder opleg noch in plus, noch in min, en met dezelfde rechten en plichten ais de bestaande aandelen, als volgt:

- aan de heer Nachtergaele Frank, houder van 2850 aandelen in 2S1DES, worden 565 aandelen FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL toegekend;

Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat aile aandelen 2SIDES vergoed worden door aandelen FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL zonder geldelijke opleg.

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen aan de vennoot van de overgenomen vennootschap worden uitgereikt als volgt:

binnen de 3 maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nodigt de zaakvoerder van de overnemende vennootschap (of een daartoe door haar aangestelde) de betrokken vennoot van de overgenomen vennootschap uit om binnen een termijn van twee weken na de kennisgeving de omruiling te materialiseren.

Zij vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap 2S1DES door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van de vermelding "omgeruild tegen ( ) aandelen van de overnemende vennootschap FRANKEN STANDBOUW INTERNATIONAAL ingevolge fusie door overneming de dato 26 juni 2014".

Vervolgens wordt het hiermee overeenstemmend aantal aandelen van elke betrokken vennoot ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, met het verzoek dit aandelenregister te willen ondertekenen.

e) De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd zoals de (bestaande) aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf 1 januari 2014.

f) Vanaf 1 januari 2014 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

De vergadering beslist de vennootschap 2S1DES te ontbinden, zonder vereffening,

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig het artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen, onder de voormelde opschortende voorwaarde, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1/de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan; 2/de vennoot van de overgenomen vennootschap wordt vennoot van de overnemende vennootschap,

3/de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, als voormeld.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap.

Door het ophouden van de vennootschap, eindigt van rechtswege de opdracht van zaakvoerder in hoofde van de heer Nachtergaele Frank, met ingang van heden

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

07/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.12.2013, NGL 06.01.2014 14001-0441-014
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.12.2012, NGL 08.01.2013 13005-0516-014
12/07/2012
Mod Word 11.1

4 i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

0 3 Jl1L120i2

Griffie

" saiaa9os"

1

vt behl aai Bell Staa

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0876.114.303

Benaming

(voluit) : 2SIDES

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9690 Kluisbergen, Oudenaardebaan 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor Fioris GHYS, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 28 juni 2012, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2SIDES" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro ( 165.000,00), om het te brengen van tweehonderdduizend euro ( 200.000,00) naar vijfendertigduizend euro ( 35.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specin van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, aan de enige vennoot, de heer Frank NACHTERGAELE voornoemd, zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van aile aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdvijfenzestigduizend euro ( 165.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfendertigduizend euro ( 35.000,00).

De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake rele kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen 'haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Derde besluit

De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, en tevens de historiek van het kapitaal aan te passen, door vervanging van de eerste drie alinea's van artikel vijf door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfendertigduizend euro ( 35.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal werd bij de oprichting volledig volstort,

Bij proces-verbaal van acht juli tweeduizend en negen werd het kapitaal verminderd met vijfentachtigduizend euro ( 85.000,00) door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen.

Bij proces-verbaal van achtentwintig juni tweeduizend en twaalf werd het kapitaal verminderd met honderdvijfenzestigduizend euro ( 165.000,00) door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

.Floris GHYS, geassocieerdnataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 28 juni 2012:

-

gecordineerde statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 05.01.2012 12007-0595-014
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 06.01.2011 11004-0062-014
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 26.12.2009, NGL 08.01.2010 10007-0025-015
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 27.12.2008, NGL 31.12.2008 08876-0135-014
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 29.12.2007, NGL 15.01.2008 08016-0213-014

Coordonnées
2SIDES

Adresse
OUDENAARDEBAAN 16 9690 KLUISBERGEN

Code postal : 9690
Localité : Berchem
Commune : KLUISBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande