3 SQUARE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 3 SQUARE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.421.375

Publication

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 02.06.2014 14149-0320-030
19/06/2014
Voor. behoud aan he Belgise Staatsbt

Itad KIF 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

OELEGD

I e JUNI 2014

KOOFHANDRECHTE3ArafiqffMN

111111111I11.11.1101111111

Ondernemingsnr : 0472.421.375

Benaming votuity. 3 Square

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Rijvisschestraat 124 - 9052 Gent

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Ontslag bestuurder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 23/05/2014

De vergadering keurt unaniem het ontslag goed van BK Consult B sprl, Rue Des Frres Poefs Dion-V. 50 - 1325 Chaumont-Gistoux, vast vertegenwoordigd door Brigitte Annet, Rue Des Frres Poels 50 - 1325 Chaumont-Gistoux, als bestuurder met onmiddellijke ingang.

Everard van der Straten Ponthoz

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik vermelden : Recto :Naam en hoedanigheid.van de instrumenterende ---- (6(nY-

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

02/07/2014
'tee Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.42i .375

Benaming (voluit): 3 SQUARE

(verkort) :

Rechtsvorm: yQo .e.v,noD6uPetp

Zetel : 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 124

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door ons, Meester Johan VAN CAENEGEM, notaris te Kruishoutem, op 5 juni 2014, ter registratie neergelegd, ,blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van NV 3 SQUARE met zetel te Zwijnaarde (Gent), Rijvisschestraat 124 is bijeengekomen, en dat volgende besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

1.1. Voorgaande verslagen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de ver-slage bedoeld onder punt 1.1. op de agenda.

De aandeelhouders, aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaren kennis te hebbe genomen van de inhoud van deze verslagen, met name:

1.1.1. het verslag opgesteld door VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN, afgekort VRC BEDRIJFSREVISOREN, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, kantoor houdend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A Bus 42, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, op 3 juni 2014 2014, overeenkomstig artikel 602 1 eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen;

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"BESLUITEN:

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "3 SQUARE", door een inbreng in natura bestaande uit een schuldvordering aangehouden in de vennootschap door de inbrenger zoals in het verslag beschreven, voor een waarde van 4.200.000,00 EUR kan ik besluiten, dat:

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut de bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepalin van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

dat de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methode van waarderin bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waarderin: leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de actiewaarde van de te en de

j II 1111,1.111,1,1.111 11 611211111111111 1

NEERGELEGD

23 JUNI 20111

" " 1.!

RECHT: VAN KOOPHANDEIr IPE GENT

Luik B - vervolg

inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 630 aandelen van de NV "3 SQUARE", zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de NV "3 SQUARE", te Gent en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend Aldus opgemaakt te Roeselare op 3 juni 2014 door "Vander Donckt - Roobrouck Christiaens Bedrijfsrevisoren ", afgekort "V. R. C. Bedrijfsrevisoren ", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, Vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, commissaris van de vennootschap."

1.1.2. Verslag opgesteld door de raad van bestuur op 4 juni 2014 2014, overeenkomstig artikel 602 1 derde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

1.2. Kapitaalverhoging.

Op basis van voormelde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vier miljoen tweehonderdduizend euro (4.200.000,00 6) te verhogen om het van n miljoen tweehonderd zesenzestigduizend euro (1.266.000,00 e) op vijf miljoen vierhonderd zesenzestigduizend euro (5.466.000,00 e), door inbreng in natura van een rekening-courantvordering ten belope van dit bedrag, en dit in twee fasen:

EERSTE FASE

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met n miljoen driehonderd negenentwintigduizend driehonderd euro (1.329.300,00 ) om het kapitaal te brengen van n miljoen tweehonderd zesenzestigduizend euro (1.266.000,00 6) op twee miljoen vijfhonderd vijfennegentigduizend driehonderd euro (2.595.300 6), door inbreng in natura van een rekening-courantvordering van de NV ALTRO REAL ESTATE, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 124, ondernemingsnummer 0846.024.102, ten belope van, voormeld bedrag van n miljoen driehonderd negenentwintigduizend driehonderd euro (1.329.300,00 f).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van zeshonderddertig (630) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

.0p deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van zesduizend. zeshonderd zesenzestig komma zesduizend zeshonderd zesenzestig euro (6666,6666 6) per aandeel, waarvan:

- de fractiewaarde van tweeduizend honderd en tien euro (2.110,00 f) per aandeel, hetzij globaal n miljoen driehonderd negenentwintigduizend driehonderd euro (1.329.300,00 e), zal geboekt worden als kapitaal;

- het verschil tussen de inschrijvingsprijs en de fractiewaarde, hetzij vierduizend vijfhonderd zesenvijftig komma zesduizend zeshonderd zesenzestig (4.556,6666 6) per aandeel of globaal twee miljoen achthonderd zeventigduizend zevenhonderd euro (2.870.700,00 6) zal geboekt worden als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

Verwezenlijking van de Inbreng en toewijzing van zeshonderd dertig (630) nieuwe aandelen. De aandeelhouder NV ALTRO REAL ESTATE, alhier vertegenwoordigd door de heer Jo Castelain, voornoemd komt alhier tussen en verklaart volkomen cip de' hoogte te zijn zowel

Voor-

'behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ir

Voor- Luik B vervolg

behouden van de statuten als van de financile toestand van de vennootschap en van de voorstellen -dre op de agenda -van deze vergadering zijn ingeschreven, en verklaart vervolgens integraal te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, met uitgiftepremie, hetzij:

aan het * ten belope van n miljoen driehonderd negenentwintigduizend driehonderd euro (1.329.300,00 e), als kapitaal;

 73-eiTiFeff- * ten belope van twee miljoen achthonderd zeventigduizend zevenhonderd euro (2.870.700,00 e) als uitgiftepremie;

Staatsblad De NV ALTRO REAL ESTATE verklaart met name in de vennootschap NV 3 SQUARE in te brengen: een deel van de credit rekening-courant vordering op haar eigen naam, lastens NV 3 SQUARE, ten belope van een bedrag van in totaal vier miljoen tweehonderdduizend euro (4.200.000,00 e) in totaal, zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en die op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag, aldus verklaard.

Zij verklaart te aanvaarden als vergoeding voor de inbreng: zeshonderddertig (630) aandelen van de NV 3 SQUARE. Deze nieuwe .aandelen zijn volledig gelijk an de bestaande aandelen, wat de eraan verbonden rechten betreft, en ze delen vanaf heden in de winst van het lopende boekjaar (pro rata temporis).

Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormeld besluit en tussenkomst, de eerste kapitaalverhoging met n miljoen driehonderd negenentwintigduizend driehonderd euro (1.329.300,00 e) definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen vijfhonderd vijfennegentigduizend driehonderd euro (2.595.300,00 e) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweehonderd en vijftien identieke aandelen, zonder nominale waarde.

De voorzitter laat vaststellen en akteren dat de inbreng in natura van voormelde rekening-courantvordering heden volledig volstort is.

Uitgiftepremie

De algemene vergadering beslist om voormelde uitgiftepremie ten bedrage van twee miljoen achthonderd zeventigduizend zevenhonderd euro (2.870.700,00 e) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- TWEEDE FASE

Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist vervolgens om het kapitaal te verhogen met twee miljoen achthonderd zeventigduizend zevenhonderd eur (2.870.700,00 e) om het te brengen van twee miljoen vijfhonderd vijfennegentigduizend driehonderd euro (2.595.300,00 e) op vijf miljoen vierhonderd zesenzestigduizend euro (5.466.000,000 e), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging met twee miljoen achthonderd zeventigduizend zevenhonderd euro (2.870.000,00 e). verwezenlijkt is en dat het kapitaal =werkelijk werd verhoogd tot vijf miljoen vierhonderd zesenzestig-duizend euro (5.466.000,00 ).

TWEEDE BESLISSING

De vergadering besluit om in overeenstemming met de hiervoor geakteerde besluiten de eerste zin van artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijf miljoen .vierhonderd zesenzestigduizend euro (5.466.000,00 ), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

DERDE BESLUIT  VOLMACHTEN..Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belgeBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" .. "

Luik B - vervolg

-

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Johan VAN CAENEGEM.

Samen hiermee neergelegd:

Expeditie van het proces-verbaal van 5 juni 2014

Verslag van de raad van bestuur

- Verslag van de commissaris

Gecordineerde statuten

ol Voor-

'behouden

aan het

---giier

staalsblad03/07/2014
NoclWord 11,1

rT ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud( aan he Belgisc Staatsbh

megmw

NEERGELEGD

24 JUNI 211111

RECHUtiffti6 VAN KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0472.421.375

Benaming

(voluit) : 3 Square

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 124

(volledig adres)

Onderwerp akte PARTILE SPLITSING - NEERLEGGING SPLITSINGSVOORSTEL

Needegging en bekendmaking bij uittreksel van het (af)splitsingsvoorstel in toepassing van het artikel 743

van het Wetboek van vennootschappen in het kader van een verrichting gelijkgesteld met een splitsing door oprichting (partile splitsing), waarbij waarbij de NV 3 SQUARE een deel van haar vermogen aan een nieuw op te richten vennootschap overdraagt, zonder dat de overdragende vennootschap evenwel ophoudt te bestaan (artikel 677 juncto 674 W. Venn.).

Uit het (af)splitsingsvoorstel opgemaakt door de bestuursorgaan van de NV 3 SQUARE van 16 juni 2014 blijkt het volgende.

RECHTSVORM - NAAM - DOEL - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE MN DE PARTIELE

SPLITSING DEELNEMEN

I.DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

Naam: 3 SQUARE

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 124

Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en met benaming "Reijvissche lnvesr bij akte verleden voor notaris Jean Bernard Maeterlinck te Gent op zeven juli tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli tweeduizend onder nummer 20000728  40.

De statuten werden gewijzigd bij akte voor notaris Christophe Blindernan te Gent op acht juli tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli tweeduizend en elf onder nummer 11117362 en verbeterd bij akte van dertig september tweeduizend dertien voor notaris Christophe Biindernan, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig oktober tweeduizend dertien.

De statuten werden gewijzigd bij akte voor notaris Christophe Blindeman te Gent op zeventien juni tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien juli tweeduizend dertien onder nummer '13105947.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0472.421.375, rechtbank Gent.

De vennootschap heeft als doel:

De vennootschap heeft tot doel, zo in Belgi als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon alla activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, makelaar, handelaar, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

' inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financile instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

1.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op hel oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals: onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in aile roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

2.Aile handelsfondsen, met inbegrip van serviceflats, winkels, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

3.0nderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin; aile bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in aile roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

4.1-let nemen van participaties onder eender welke vorm, in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruimte zin.

6.Advies, bijstand en know how verlenen in aile domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, beddifs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

6.0e aankoop, verkoop, huur, verhuur, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie financiering en leasing, evenals aile industrile, handels-, financile, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, Installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens: bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industrile inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omirent het voorgaande en alle aanverwante goederen en dlenste, evenals de uitvoering van aile gegevensverwerking en gegevensanalysen.

7.De vennootschap heeft eveneens tot doel in Belgi en in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden:

01-let begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie

01-let verrichten van secretariaatswerkzaamheden;

Oleet domicilfren van bedrijven;

nHet uitbaten van bedrijvencentra en in dat kader het ter beschikking steilen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten:

:Met verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import;

:Met drukken en uitgeven van studies en rapporten;

Flet verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting;

Oliet zenden en ontvangen van post

En in het algemeen alles doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industrile, commercile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgi als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verdet aile hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, aile onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar ln andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap ultleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake..

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.

En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap zal In het algemeen aile burgerlijke, commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan aile bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in Belgi als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan warden in de meest brede zin.

II.DE VERKRIJGENDE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

Naam : 3 SQUARE EVENTS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9052 Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124

De vennootschap zal worden opgericht naar aanleiding van de partile splitsing van de Nv 3 Square. De vennootschap zal tot doel hebben:

VOOR EIGEN REKENING

1,Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobilin; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3.1-let toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financile operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

ILVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1.1-tet uitbaten van een restaurant, caf en andere horeca-gelegenheid.

2.1-tet organiseren van evenementen, conferenties, debatten, vergaderingen en gelijkaardige activiteiten. 3.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

4.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en c,oerdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

5.1-let waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

6.1-1e1 onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologien en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile vaste activa;

7.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

111.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen aile commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN BEDRAG VAN DE OPLEG

Gezien op het ogenblik van de afsplitsing de aandelen van de af te splitsen vennootschap in handen zijn van twee aandeelhouders en de aandelen van de naar aanleiding van de afsplitsing nieuw opgerichte vennootschap eveneens zullen worden toegekend aan diezelfde aandeelhouders, heeft de waardering van de betrokken vennootschappen, die aan de basis van de ruilverhouding ligt, enkel belang voor het vaststellen van het aantal nieuw uit geven aandelen naar aanleiding van de afsplitsing naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.

De ruilverhouding heeft verder evenmin gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak. Tevens wordt nog vernield dat gezien de specificiteit van de partile splitsing er strikt genomen geen berekening van de ruilverhouding is, maar enkel een toekenning aan de aandeelhouders van de NV 3 SQUARE van n aandeel in de NV 3 SQUARE EVENTS voor n aandeel in de NV 3 SQUARE.

De elementen zoals vereist in het artikel 746 W.Venn. waarin het gebruik van verschillende evaluatiemethoden wordt aangehaald zijn bij de concrete uitwerking van de partile splitsing zonder voorwerp.

De uit de partile splitsing ontstane nieuwe vennootschap zal 1.230 aandelen uitreiken naar aanleiding van de partile splitsing aan de bestaande aandeelhouders van de NV 3 SQUARE in verhouding tot hun

aandelenbezit. .

Het kapitaal van de NV 3 SQUARE EVENTS na partire splitsing zal bijgevolg vertegenwoordigd warden door 1.230 aandelen,

111.0PLEG IN GELD

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN WORDEN UlTGEREIKT

De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap die zullen worden uitgereikt naar aanleiding van de partile splitsing, zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de NV 3 SQUARE, In verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap. Deze aandelen zullen op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen van de NV 3 SQUARE EVENTS door toedoen van het bestuursorgaan.

DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst van de NV 3 SQUARE EVENTS is vastgesteld op de datum van oprichting van deze vennootschap,

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN EEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN

De datum vanaf welke de handelingen van de NV 3 SQUARE met betrekking tot het af te splitsen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van NV 3 SQUARE EVENTS is vastgesteld op 7 juni 2014.

DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN TOEKENNEN MN DE VENNOTEN VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

In de NV 3 SQUARE zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan aandeelhouders, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen.

Er worden geen bijzondere rechten toegekend naar aanleiding van de partile splitsing.

BEZOLDIGING MN DE COMMISSARIS OF BEDRIJFSREVISOR VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 746 BEDOELDE VERSLAG

Rekening houdende met het feit dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomstig het artikel 734 W. Venn. kan afgezien warden van het opstellen van een bijzonder verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 730 W. Venn. waarbij overeenkomstig die bepalingen zal worden afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving en in de agenda van de algemene vergadering zal worden vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepalingen toe te passen en het eerste en het tweede lid van dit artikel zullen worden opgenomen;

- gezien alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen hiermee hebben ingestemd, is paragraaf 1 van artikel 731 niet van toepassing;

- gezien de bepalingen van artikel 731 1 W. Venn, niet van toepassing zijn, de laatste alinea van artikel 731 W. Venn. evenmin van toepassing is;

zef, in overeenstemming niet de voormelde bepalingen, geen verslag van de commissaris over het (af)splitsingsvoorstel worden opgesteld, zal het bestuursorgaan geen omstandig schriftelijk verslag opmaken en zal bijgevolg enkel een inbrengversiag van de bedrijfsrevisor en een oprichtersverslag van het bestuursorgaan voor de verkrijgende vennootschap warden opgemaakt zoals voorzien in artikel 444 W. Venn.

De bijzondere bezoldiging voor het inbrengversiag zal worden toegekend aan de gebruikelijke tarieven van de commissaris of bedrijfsrevisor voor dergelijke opdracht,

BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partile splitsing deelnemen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE MN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN

Het naar de verkrijgende vennootschap af te splitsen vermogen, dat een bedrijfstak vormt, wordt als volgt beschreven.

A. ACTIVA

1.Materile vaste activa

De materile vaste activa die betrekking hebben op de bedrijfstak restaurant en evenementen. Dit betreft

allemaal wegneembare activa (keukeninrichting, parasols,

2. Voorraden

De voorraad dranken,

3. Vorderingen

De handelsvorderingen, nog op te maken facturen en waarborg leeggoed.

4.0verlopende rekeningen

Een debetsaldo van over te dragen kosten en verkregen opbrengsten met betrekking tot de uitbating van het

restaurant en evenemtengedeelte.

B. PASSIEF

1.Eigen vermogen

De elementen van het eigen vermogen bestaande uit gestort kapitaal, uitgiftepremie, belaste reserves in Kapitaal, wettelijke reserve, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves, beschikbare reserves, resultaat per 616/2014 worden, conform artikel 213 W.I.B., afgesplitst in verhouding tot het evenredig aandeel van het netto-actief van het afgesplitst vermogen in het totaal netto-actief var de verrichting. De nodige uitgiftepremie en of reserves zullen, indien nodig, warden gencorporeerd in kapitaal teneinde aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

2. Schulden

De schulden aan leveranciers en te ontvangen facturen met betrekking tot de bedrijfstak restaurant en

evenementen.

De schulden met betrekking tot personeel dat wordt overgedragen (vakantiegeld en eindejaarspremfes).

3.E3elastbare afsplitsing

In het geval de fiscale administratie de onderhavige afsplitsing taxeert dan zullen de fiscale schulden

(vennootschapsbelasting, die hieruit voortvloeien volledig ten teste zijn van deze verkrijgende vennootschap in verhouding met het haar toebedeelde deel van het vermogen.

4. Personeel

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De NV 3 SQUARE EVENTS zal optreden als overnemer conform de collectieve arbeidsovereenkomst tweendertig bis (CAO nr. 32bis) betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen.

De arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de personeelsleden die behoren tot de af te spitsen bedrijfstak worden eveneens overgedragen,

C.NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN

Aile activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe op te richten vennootschap of binnen de af te splitsen vennootschap zijn gebleven, worden toegewezen aan de af te splitsen vennootschap tenzij deze specifiek betrekking hebben op de door de af te splitsen vennootschap aan de nieuwe op te richten vennootschap overgedragen bedrijfstak.

DE VERDELING ONDER DE VENNOTEN VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD

Gelet op de voormelde elementen zullen voor het afgesplitst vermogen 1.230 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap NV 3 SQUARE EVENTS warden toegekend aan de aandeelhouders van de NV 3 SQUARE.

Samen hiermee neergelegd: (af)spfitsingsvoorstel

Dijiggen kij_het_Behis.S.taatsblad,-.03101/2.014:Alulexes_du_Moniteur helge

De heer Everard van de Straten Ponthoz

Gedelegeerd bestuurder

VOF Dominique Dejean

Voorzitter van de reed van bestuur

vast vertegenwoordigd door

De heer Dominique Dejean

Nv Valminvest

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door

De heer Stefaan Vallaeys

Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso. Naam en handtekening

22/09/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte11 11911110

, NEERGELEGD

I I SEP. 2014

RECIffl- InelK VAN

KOOPHAINMEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0472.421.375

Benaming

(voluit) : 3 SQUARE

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte: Partile splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan Van Caenegem te Kruishoutem op 10 september 2014, ter registratie, dat volgende besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV 3 SQUARE:

EERSTE BESLUIT

1/ De raad van bestuur van de overdragende vennootschap heeft het door artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen het vereiste voorstel tot partile splitsing opgesteld.

Dit voorstel tot partile splitsing werd door de overdragende vennootschap neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent, op 24 juni 2014, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 3 juli 2014 onder nummer 14128655.

2/ Volgende documenten en stukken werden, overeenkomstig artikel 748 2 van het Wetboek van Vennootschappen, uiterlijk n maand vr de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders gelegd, welke er tevens kosteloos een afschrift van konden verkrijgen:

-ht voorstel lot partile splitsing

-de jaarrekening en, de verslagen van de bestuurders en verslagen van de commissaris, over de laatste drie boekjaren van de bij de splitsing betrokken vennootschap.

De vergadering neemt kennis en bespreekt het voormeld voorstel tot partile splitsing, door inbreng door de naamloze vennootschap "3 SQUARE" van de hierna vermelde activa en passiva-bestanddelen (bedrijfstak restaurant) in de op te richten naamloze vennootschap '13 SQUARE EVENTS"

3/ De vergadering neemt akte van de mededeling van de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap dat vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passive van het vermogen van de vennootschap.

4! Artikel 749 Wetboek van Vennootschappen luidt als volgt "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien aile vennoten en aile houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

De vergadering beslist uitdrukkelijk afstand te doen van het recht van de verslagen waarvan sprake in deze artikelen.

De vergadering neemt er akte van dat er overeenkomstig de actuele bepalingen van artikelen 745, 746 en 749 Wetboek van Vennootschappen vrijstelling is van de verplichting tot het opstellen van de verslagen door het bestuursorgaan en de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant, zoals vereist door artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen, en van de verplichtingen voorzien door artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen gezien de aandelen van de nieuwe vennootschap, blijkens het splitsingsvoorstel, worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

5/ Ingevolge de toepassing van artikel 749 Wetboek van Vennootschappen met verzaking aan voormelde verslagen omtrent de voorgestelde splitsing, is een verslag opgemaakt op $ 2014 voor de op te richten vennootschap met betrekking tot de inbrengen in nature, door de commissaris, VANDER DONCKT

ROOBROUCK CHRISTIAENS BEDR1JFSREVISOREN CVBA kantoor houdend te 8800 Roeselare,

Kwadestraat 151 A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt als vaste vertegenwoordiger, alsook een bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten vennootschap, NV "3 SQUARE EVENTS", over de inbreng in nature en het belang van de inbreng voor de vennootschap, opgemaakt op $,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

zoals voorzien in artikel 444 Wetboek van Vennootschappen. De vergadering neemt kennis van deze

verslagen, welke samen met een afschrift van onderhavig proces-verbaal op de bevoegde rechtbank van

koophandel zullen worden neergelegd,

TWEEDE BESLUIT

Na onderzoek, neemt de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

I. De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel.

Il. Zij besluit aldus dat de hierna nader omschreven bedrijfstak uit het vermogen van de partieel te splitsen

vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de oprichting van de naamloze

vennootschap "3 SQUARE EVENTS" met inbreng van deze activa en passive, overgaat overeenkomstig het

voormelde splitsingsvoorstel op de op te richten vennootschap.

Deze partile splitsing geschiedt met voortbestaan van" de huidige vennootschap in toepassing van

artikelen 677, 743 en 744 van het Wetboek van Vennootschappen

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a) De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald ais volgt: aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap worden in vergoeding voor de vermogensovergang in zijn geheel duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen uitgereikt door de uit de partile splitsing ontstane nieuwe vennootschap "3 SQUARE EVENTS", die zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "3 SQUARE", De verdeling van deze aandelen tussen de aandeelhouders geschiedt in evenredigheid tot hun aandelenbezit In de te splitsen vennootschap, verhoudingsgewijs het daarmee overeenstemmende aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap.

Deze duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen worden rechtstreeks toebedeeld aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "3 SQUARE" in verhouding van n aandeel van de partieel te splitsen vennootschap voor n aandeel van de op te richten vennootschap

Er zal geen opleg in geld betaald worden.

De aandelen van de nieuw opgerichte vennootschap zullen door toedoen van het bestuursorgaan op naam van de aandeelhouders worden ingeschreven in het register van aandelen, dat zef gehouden worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen,

b) De datum vanaf welke de aandelen van de op te richten vennootschappen recht geven te delen in de resultaten is bepaald op datum van de oprichting van de NV 3 SQUARE EVENTS", te weten heden 10 september 2014.

c) De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap, wordt bepaald op 7 juni 2014.

d) De overgang van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat hef in het splitsingsvoorstel en in het voormeld verslag opgemaakt door de commissaris uitvoerig beschreven vermogen NV "3 SQUARE" overgaat op de nieuw opgerichte NV "3 SQUARE EVENTS" die thans wordt opgericht.

Het betreft de bedrijfstak bevattende volgende activiteiten: "uitbating van een restaurant, het beheren van een business society (netwerk-club) en het organiseren van evenementen", omvattende de activa en passive, zoals nader bepaald in het neergelegde voorstel van partile splitsing weergegeven uftsplitsing.

Het netto-actief van de te splitsen vennootschap dat wordt toebedeeld aan de op te richten vennootschap bedraagt vierhonderd vijfentachtigduizend vierhonderd achtenveertig euro zevenendertig cent (485.448,37 E), samengesteld uit zeshonderd en vijfduizend tweehonderd zesenvijftig euro tweenzeventig cent (605.256,72 ) geplaatst kapitaal, honderd en twaalfduizend achthonderd vijfentachtig euro tweenvijftig cent (-112.885,52 ) overgedragen verlies, en zesduizend negenhonderd tweentwintig euro drientachtig cent (- 6.922,83 E) resultaat van het boekjaar.

Het netto-actief dat in de te splitsen vennootschap blijft, bedraagt drie miljoen achthonderd achtennegentigduizend vijihonderd zesenzeventig euro negenennegentig cent (3.898.576,99 E).

De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris ervan om in deze akte verdere toelichting te geven van de beschrijving van het overgedragen vermogen.

De overgang van de bedrijfstak, zijnde een deel van het vermogen van de vennootschap op de nieuw opgerichte vennootschap, geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel.

Overeenkomstig het splitsingsvoorstel worden naar aanleiding van de partile splitsing geen onroerende goederen overgedragen. ln het kader van de afsplitsing van de bedrijfstak, zal NV 3 SQUARE wel een vruchtgebruik vestigen ten voordele van NV 3 SQUARE EVENTS, zodat de verkrijgende vennootschap haar activiteit in de gebouwen van NV 3 SQUARE kan uitoefenen. Het vruchtgebruik op het onroerend goed dat door deze bedrijfstak wordt gebruikt, zal bij afzonderlijke akte worden overgedragen.

Het is de uitdrukkelijke wil van de vergadering van aile aandeelhouders van 3 SQUARE NV en tevens de oprichters van de ingevolge splitsing nieuw op te richten vennootschap 3 SQUARE EVENTS dat beide akten (de akte houdende vaststelling van de partile splitsing en de akte houdende vestiging van het vruchtgebruik) van elkaar alhankelijk zijn, zodat zij niet los van elkaar kunnen bestaan. Er wordt ervoor geopteerd om het vruchtgebruik te vestigen onder het stelsel van BTW.

De partile splitsing heeft boekhoudkundig uitwerking op 7 juni 2014; Partijen zijn reeds eerder mondeling overeengekomen dat het vruchtgebruik overgedragen wordt en het gebniik van onroerend goed bijgevolg toekomt aan de vruchtgebruiker op dito datum.

Teneinde de betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen, ingeval de in het splitsingsvoorstel weergegeven uitsplitsing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave, dat aile activa en passive, rechten en verplichtingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe op te richten vennootschap of binnen de af te splitsen vennootschap zijn gebleven, worden toegewezen aan de af te splitsen vennootschap NV 3 SQUARE, tenzij deze specifiek betrekking hebben op de door de af te splitsen vennootschap aan de nieuwe op te richten vennootschap overgedragen bedrijfstak.

Ill. Kapitaalvermindering ten gevolge van de beslissing tot partile splitsing

De vergadering aanvaardt, ingevolge de voorgaande beslissing tot partile splitsing, de vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de uit te splitsen vennootschap 3 SQUARE met zeshonderd en vijfduizend tweehonderd zesenvijftig euro tweenzeventig cent (605.256,72 ), zodat het geplaatst maatschappelijk kapitaal van vijf miljoen vierhonderd zesenzestigduizend euro (5.466.000,00 E) op vier miljoen achthonderd zestigduizend zevenhonderd drienveertig euro achtentwintig cent (4.860.743,28 ) wordt gebracht.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt. De eerste zin van artikel 5 wordt vervangen door: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderd zestigduizend zevenhonderd drienveertig euro achtentwintig cent (4.860.743,28 ) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd dertig (1.230) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

DERDE BESLUIT

Onlosmakelijk verbonden met het besluit tot partile splitsing wordt aldus bij deze een naamloze vennootschap opgericht, waarin het voormeld afgesplitst vermogen wordt ingebracht.

I. Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 742 van het Wetboek van Vennootschappen overhandigt de raad van bestuur van de gesplitste vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld, volgende documenten aan ondergetekende notaris:

-financieel plan waarbij zij optreedt als oprichter en in dewelke zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partile splitsing rechtvaardigt

-verslag van de oprichters betrekkeik de inbreng in natura, de dato $

-verslag van de commissaris VANDER DONCKT  ROOBROUCK CHRISTIAENS

BEDRIJFSREVISOREN CVBA kantoor houdend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A, waarvoor de heer Hedwig Vander Donckt als vaste vertegenwoordiger is aangeduid voor de uitoefening van dit mandaat, aangesteld om verslag uit te brengen zoals voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen over de beschrijving van de inbreng in nature, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Het besluit van dit verslag van commissaris VANDER DONCKT ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN CVBA, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, luidt ais volgt:

"Ter gelegenheid van de oprichting van de naamloze vennootschap "3 SQUARE EVENTS", met maatschappelijke zetel te Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 124, door een inbreng in nature bestaande uit een aantal activabestanddelen voortkomende van de partile splitsing van de NV '3 SQUARE", voor een totale inbrengwaarde van 485.448,37 EUR, ben*, bij het beindigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat onder volgende voorbehouden;

1.van de fysische controle van de voorraad, waarbij ondergetekende, gezien de laattijdigheid niet kon aanwezig zijn;

2.van de onzekerheid naar betaling van een aantal vervallen handeisvorderingen voor een bedrag van 23.887,90 EUR die aanleiding zou kunnen geven tot een aanvullende boekhoudkundige waardevermindering.

3.van de bevestiging van de financile instelling, gezien het hypothecair mandaat, waarvan ondergetekende zich nog niet heeft van kunnen vergewissen.

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

-de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nettoboekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is in het kader van de hiervoor beschreven verrichting en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat in de toekenning enerzijds van 1.230 aandelen zonder nominale waarde die een kapitaal van 605.256,72 EUR vertegenwoordigen, anderzijds door inboeking van het saldo, rato van -119.808,35 EUR, op het overgedragen verlies voor een bedrag van -112.885,53 EUR, en op het verlies van het boekjaar voor -6.922,82 an,.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Tevens wensen wij er de oprichter van de vennootschap uitdrukkelijk aan te herinneren dat door het feit van het ontbreken van fiscale en social attesten, de overdracht niet tegensteibaar is aan de ontvangers van de directe belastingen en de BTW, alsmede aan de RSZ. De ovememer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden verschuldigd door de overdrager, tot beloop Van het bedrag dat al door hem is gestort of verstrekt.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen niet de oprichtingsakte van de NV "3 SQUARE EVENTS" Gent (Zwijnaarde) en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Voorbehouden aah het Belgisch Staatsblad

Aldus opgemaakt te Roeselare op 8 september 2014 door "Vander Donckt Roobrouck Christiaens Bedrijfsrevisoren', afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor

(getekend) Hedwig VANDER DONCKT

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van de verslagen zal samen met een afschrift en uittreksel van deze akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. Het financieel plan wordt door ondergetekende notaris bewaard in het dossier.

II, Oprichting - Plaatsing van en storting van het kapitaal

De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld verklaren mij notaris dat hij deze vennootschap opricht met een kapitaal van zeshonderd en vijfduizend tweehonderd zesenvijftig euro tweenzeventig cent (605.256,72 E) hetwelk is samengesteld door een inbreng in natura. Het eigen vermogen door de inbreng zal vierhonderd vijfentachtigduizend vierhonderd achtenveertig euro achtendertig cent (485.448,37 E) bedragen en is samengesteld als volgt:

"kapitaal: zeshonderd en vijfduizend tweehonderd zesenvijftig euro tweenzeventig cent (605.256,72 E) "overgedragen verlies: - honderd en twaalfduizend achthonderd vijfentachtig euro tweenvijftig cent (112.885,52 )

"resultaat van het boekjaar: - zesduizend negenhonderd tweentwintig euro drientachtig cent (- 6.922,83 E) De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van zeshonderd en vijfduizend tweehonderd zesenvijftig euro tweenzeventig cent (605.256,72 E) volledig geplaatst en volstort is.

Wordt overgedragen en ingebracht in de NV "3 SQUARE EVENTS": de hiervoor beschreven bedrijfstak/activiteit "restaurant", die afhing van de NV 3 SQUARE" welke nader is omschreven en gewaardeerd in voormeld voorstel van partile splitsing.

De overdracht door partile splitsing voltrekt zich mits toekenning door de raad van bestuur van de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap van duizend tweehonderd dertig aandelen (1.230) van de bij deze opgerichte vennootschap "3 SQUARE EVENTS ", pro rata parte het aandelenbezit van elk van de aandeelhouders van de NV 3 SQUARE, te weten:

1)1.229 aandelen aan NV ALTRO REAL ESTATE

2) 1 aandeel aan de heer Everard van der Straten Ponthoz.

Er zijn gn onroerende goederen begrepen in het naar de nieuw op te richten over te dragen vermogen.

lu. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering:

De algemene vergadering van de gesplitste vennootschap "3 SQUARE" beslist de oprichting van de vennootschap "3 SQUARE EVENTS" te aanvaarden, met de statuten zoals deze hierna worden vastgesteld: STATUTEN VAN DE NIEUW OPGERICHTE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "3 SQUARE EVENTS"

VIERDE BESLUIT

De vergadering van aandeelhouders van de NV 3 SQUARE besluit om de regeling inzake de samenstelling van het bestuur in NV 3 SQUARE aan te passen, en inzonderheid te bepalen dat de raad van bestuur dient te bestaan uit minstens 3 leden in plaats van 4. De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 14 van de statuten derhalve aan te passen in die zin. De eerste zin van artikel 14 zal voortaan luiden:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap."

Verder beslist deze vergadering ook om de in de statuten aangewende term "dagelijks bestuurder" te vervangen door de term "gedelegeerd bestuurder". In artikel 20 van de statuten wordt met name onder de rubriek "Dagelijks bestuur" de laatste zin vervangen door volgende tekst: "De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de :titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, dd titel van "gedelegeerd bestuurder",

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de overdragende vennootschap te verrichten, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten. (...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Johan Van Caenegem

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd. 10 september 2014

- oprichtersverslag (inbreng in natura)

bedrijfsrevisoraal verslag (inbreng in natura)

- gecordineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

25/11/2014
Ondernemingsnr : 0472.421.375

Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijvisschestraat 124 - 9052 Gent

(volledig adres)

Onderwerpen] akte : Ontslag en benoeming

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 24/09/2014

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door VOF Dominique Dejean, Montagne d'Aisemont 11 -1300 Wavre, vast vertegenwoordigd door Dhr. Dominique Dejean, Avenue Bois Becquet 25 -1300 Wavre, De vergadering aanvaardt het ontslag en verleent kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot op heden...

.!, - .y, 1. i K $ f_ T

De vergadering keurt vervolgens unaniem de benoeming goed van GEMA' NV, als bestuurder van de vennootschap, GERA nv is gevestigd te 8430 Middelkerke - Kerkstraat 2B en is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0447.657.473. De vennootschap wordt vast vertegenwoordigd door Dhr. Jo Castelain, wonende te 8790 Waregem - Wilgendreef 25. Het mandaat neemt een einde na de jaarvergadering van 2016.

Everard van der Straten

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ntaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening.

Mod FOF 71.7

Le, a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONITEUR BELGE

~ 8 -11- 2014 NEERGELEGD

ELGISCN STAATSBLAD 1 7 OKT. 2014

rejffi e RECHTBANK V -.- ~ iCooi~HlltlOtL TE GENT

3 Square

25/10/2013
mod 11.1ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*131627 7*

~~%R GELEGD

---~-

16 OKT. 2013

RECHTBANK VAN :qdPHANDf['aTMENT

Ondernemingsnr: 0472.421.375 Benaming (voluit) : 3 Square

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Rijvisschestraat 124

9052 Gent (Zwijnaarde)

Onderwerp akte :Verbeterende akte

Uit de akte verleden voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de: rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter; 27, op dertig september tweeduizend dertien, te registreren, blijkt dat:

in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "3: Square", voorheen gekend onder de benaming "Reijvissche Invest", met maatschappelijke zetel te 9052 Gent; (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 124, ondememingsnummer 0472.421.375, RPR Gent, door zijn ambt verleden op: 8 juli 2011, inhoudende, onder meer, de wijziging van het maatschappelijk doel, met aanneming van een; nieuwe versie van de statuten,

k; - door een materile vergissing in het vierde besluit de volgende zinssnede liet uitbaten van bedrijvencentra en in dat kader" niet werd opgenomen in artikel 3 van de nieuwe versie van de statuten betreffende het; maatschappelijk doel, meer specifiek onder punt 6, vierde gedachtenstreepje.

Ingevolge het voorgaande zal artikel 3 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 3: Maatschappelijk doel

,; De vennootschap heeft tot doel, zo in Belgi als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap,; makelaar, handelaar, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij; actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten; inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december; negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en Inschrijvingsregime; onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van; ;; alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financile instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en; betreffen ondermeer:

1, Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,; uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals: onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen: met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in alle roerende1 goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en: verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

2. Alle handelsfondsen, met inbegrip van serviceflats, winkels, vergunningen, octrooien, licenties en: fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen,; commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen,

i 3. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de: meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende; aard; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven; of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle; ;: onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes,; gronden, wouden, waters en domeinen. 4. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten;

vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen;

"

van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren enlof; besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

5. Advies, bijstand en know how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

6, De aankoop, verkoop, huur, verhuur, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industrile, handels-, financile, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens: bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industrile inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en aile aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van aile gegevensverwerking en gegevensanalysen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel in Belgi en in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden:

het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie;

het verrichten van secretariaatswerkzaamheden;

het domiciliren van bedrijven;

het uitbaten van bedrijvencentra en in dat kader het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen

en fabricageruimten;

het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import;

het drukken en uitgeven van studies en rapporten;

het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting;

het zenden en ontvangen van post

en in het algemeen alles doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn. De vennootschap zal alle burgerlijke, industrile, commercile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgi als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Deze opsomming is Verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.

En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan aile bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in Belgi als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van de akte de dato 30 september 2013

- De gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013 : GE199580
21/06/2013 : GE199580
12/06/2013 : GE199580
26/07/2012 : GE199580
29/06/2012 : GE199580
29/06/2012 : GE199580
17/08/2011 : GE199580
29/07/2011 : GE199580
05/08/2010 : GE199580
25/06/2010 : GE199580
27/07/2009 : GE199580
18/08/2008 : GE199580
29/10/2007 : GE199580
10/07/2007 : GE199580
14/02/2007 : GE199580
24/06/2015
Mod PDF 11.1

f-rjfil" In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

III 11 III 1118119141111111 N

Ondernemingsnr : 0472,421.375

Benaming (voluit) : 3 Square

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijvisschestraat 124 - 9052 Gent

(volledig adres)

Onderwerrn(en) akte : Herbenoeming Commissaris

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 04/05/2015

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het mandaat van de commissaris BV o.v.v.e. CVBA "VANDER DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN" afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer VANDER DONCKT Frederik, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, te verlengen voor een periode van drie jaar, dit tot de algemene vergadering in 2018. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 3.500 EUR. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Everard van der Straten

Afgevaardigd-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik t3 vermelde : F3ect0 : Naam en hdiighei van de 'instrtlmenternde notaris, h+lzijvan de persn()n(n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

https:llbay180.mail.Ilve.com/mlmessages.m>?mid=mb12ci84c-093a-lye...0683e" 0a27-i1e5-bd1-c3be5a7fac7&pmts=2015-06-03T19:34:12,8272 0410611513:45

Page 2of2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/11/2005 : GE199580
03/08/2005 : GE199580
08/07/2004 : GE199580
02/06/2003 : GE199580
10/07/2001 : GE199580

Coordonnées
3 SQUARE

Adresse
RIJVISSCHESTRAAT 124 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande