3D OPTIX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3D OPTIX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 831.329.887

Publication

29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 27.11.2013 13668-0075-012
16/10/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wmd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteV~N K4fl H~ND~1 III~IIIIIII~VIIIIIN llI 0 7 OKT, 2013

*13157160*DENDERMONDEOndernemingsnr : 0831.329.887

Benaming

(voluit) : 3D OPTIX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Baensiandstraat 14

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTBINDING - VEREFFENING

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe VERLINDEN, notaris met standplaats te Sint-Niklaas, Casinostraat 10, op dertig september tweeduizend dertien, dat een buitengewone algemene vergadering van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3D OPTIX" werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

11 Na voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato twintig september tweeduizend. dertien, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken, met aangehechte staat van activa en passiva de dato twintig september tweeduizend dertien en het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS - BEDRIJFSREVISOREN", met. zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, BTW BE 0475.994, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Kris. MEULDERMANS, bedrijfsrevisor, de dato vierentwintig september tweeduizend dertien, werd met eenparigheid van stemmen van alle vennoten die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en gezien geen passiva (lees: openstaande schulden ten aanzien van derden, behoudens kosten of provisies verbonden aan de vereffening zelf , dewelke geen beletsel vormen) meer waren en het resterend actief door alle vennoten werd teruggenomen, besloten tot ontbinding van de vennootschap zonder aanduiding van een vereffenaar.

2/ Als gevolg daarvan werd vastgesteld dat de vereffening is afgesloten en dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, dat de boeken en bescheiden der vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende de door de wet vereiste termijn zullen worden bewaard op volgend adres: 9100 Sint-Niklaas, Baenslandstraat 14.

3/ Vaststelling van de beindiging van het mandaat van de zaakvoerder ingevolge de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening en het verlenen van algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat en dit zonder enig voorbehoud.

4/ Volmacht

Werd aangesteld tot bijzonder gevolmachtigde, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en eventuele andere administraties, aile formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de doorhaling van inschrijving, aangifte van stopzetting en neerlegging en neerlegging van stukken:

-de heer Chris D'HAESE, wonende te 9112 Sinaai, Wapenaarteinde 4.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte en uittreksel van de akte, verslag van het bestuursorgaan en verstag van de bedrijfsrevisor, met staat van activa en passiva.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 24.10.2012 12614-0254-012

Coordonnées
3D OPTIX

Adresse
BAENSLANDSTRAAT 14 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande