3D REAL ESTATE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 3D REAL ESTATE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 554.892.755

Publication

02/07/2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ruimste zin bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- alle nijverheids-, handels- en financile handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in Belgi of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financile tussenkomst of op een ander wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschap in Belgi en in het buitenland oprichten. De vennootschap kan het mandaat van bestuurder/zaakvoerder uitoefenen in andere rechtspersonen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten aangaan en verstrekken.

5. DUUR : onbeperkt.

6. KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt n miljoen euro (1.000.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder n/vierduizendste, van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan drieduizend negenhonderd zestig (3.960) aandelen van categorie A en veertig (40) aandelen van categorie B.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig in geld ingeschreven en volledig volgestort door elkeen van de verschijners.

De vierduizend aandelen worden als volgt verdeeld :

- door de naamloze vennootschap "TRIS", voornoemd sub 1), ten belope van drieduizend negenhonderd zestig (3.960) aandelen van categorie A en tien (10) aandelen van categorie B;

- door de heer CALLEWAERT Steven, voornoemd sub 2), ten belope van vijftien (15) aandelen van categorie B;

- door de heer VERLINDEN Peter, voornoemd sub 3), ten belope van vijftien (15) aandelen van categorie B.

7. BESTUUR  BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS :

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan n of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

8. ALGEMENE VERGADERING  STEMRECHT :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei te 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Ieder aandeel geeft recht op n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding  ja ,  neen of  onthouding . De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

9. BOEKJAAR :

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van

onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden

afgesloten op 31 december 2015.

10. VERDELING VAN DE WINST :

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

11. VERDELING VAN HET VEREFFENINGOVERSCHOT :

De vennootschap mag op eender welk tijdstip, ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering beraad-slagende overeenkomstig de wettelijke bepalingen vereist voor de wijziging van de statuten.

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en, bij gebreke aan zo n benoeming, geschiedt de vereffening door toedoen van de in functie zijnde raad van bestuur.

De vereffenaars of de algemene vergadering beschikken, te dien einde, over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend door de wet.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volstorte en nog niet terugbetaalde bedrag van het kapitaal aan de aandeelhouders terug te betalen.

Vervolgens zal aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun aandelen, een bedrag worden betaald gelijk aan zeven ten honderd (7%) jaarlijks gekapitaliseerd, op het door hen gestorte kapitaal, berekend vanaf de storting van het kapitaal tot op de datum van de toekenning van het netto-actief in het kader van de vereffening van de vennootschap en dit na aftrek van de reeds uitgekeerde interim dividenden gedurende het lopend boekjaar, van betaalde dividenden en kapitaalverminderingen uit het verleden.

In geval het netto-actief een positief saldo vertoont na de terugbetaling aan de aandeelhouders van hun volstort kapitaal en na de betaling van de hiervoor vermelde vergoeding, zal tachtig ten honderd (80%) van het overblijvend saldo van het netto-actief worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van categorie A en zal twintig ten honderd (20%) van het overblijvend saldo van het netto-actief aan de aandeelhouders van de categorie B worden uitgekeerd, waarbij de verdeling tussen de aandeelhouders van categorie A en tussen de aandeelhouders van categorie B telkens in evenredigheid met hun aandelen A of hun aandelen B zal gebeuren.

EERSTE BESTUURDERS :

1/ de heer DONCK Frank Cornelius, geboren te Aalter, op 30 april 1965, wonend te Ukkel, Floridalaan, 62, nationaal nummer : 65.04.30-321.75.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BROECKAERT", met zetel te Berchem, Belpairestraat, 4 bus 2.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0541.786.273 (RPR Antwerpen), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BROECKAERT Rudy Emiel Maria, geboren te Sint-Gillis-Waas, op 15 juli 1946, wonende te 2980 Zoersel, Jachthoornlaan 27, nationaal nummer : 46.07.15-387.81.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERACT", met zetel te Kortrijk, Koning Leopold III laan, 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0832.088.368 (RPR Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VERLINDEN Peter, voornoemd;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Steven Callewaert", met zetel te Sint-Genesius-Rode, Lansrodedreef, 42A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0809.654.248 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer CALLEWAERT Steven, voornoemd;

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

COMMISSARIS :

De burgerlijke vennootschap die de vorm van een coorperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES" met zetel te Zaventem, Da Vincilaan, 9, bus E6, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger Mevrouw CATRY Veerle

aanduidt en dit voor drie jaar vanaf heden.

BIJZONDERE VOLMACHT :

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

De notaris bevestigt de neerlegging van de fondsen betreffende de volstorting van de inbrengen in specin waarvan sprake hiervoor en de storting van gezegde fondsen op een bijzondere rekening nummer BE78 7360 0575 4386 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank  KBC .

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Catherine HATERT,

Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging een uitgifte van de akte.

07/08/2014
Mod Word 11.1

LerL(,".< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

29 JULI 20t4

RECHTBANK VAN

KOOPHANDIU ENT

Ondernemingsnr : 0554892755

Benaming

(voluit) : 3D Real Estate

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9$0, Gent, Rijvisschestraat 188

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rechtzetting aan de bekendmaking van 2 juli 2014 nummer 14305965

Er is een materile fout met betrekking tot het huisnummer van de maatschappelijke zetel opgedoken bij

bovenvermelde bekendmaking : het huisnummer is 118 in plaats van 188.

Het volledige en correcte adres is dus ; 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 118.

Catherine HATERT,

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 22.06.2016 16213-0352-025

Coordonnées
3D REAL ESTATE

Adresse
RIJVISSCHESTRAAT 118 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande