3K

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3K
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.696.845

Publication

29/01/2014
Mod Word 11.1

~ f'.r f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteONlTEUR

2 2 -at- ` ~jscj-1 sTA/.

111111

*1902 799* BEL

;Et ci Mai NEERGELEGD

10 JAN, 2014

RECHTfMEE GE VAN

KOOPHAN NT

Ondernemingsnr : 0471.696.845

Benaming

(voluit) : 3K

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Meulesteedsesteenweg, 469 bus 101

(volledig adres)

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB - KAPITAALVERHOGING - JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 20 december 2013, geregistreerd 4 bladen, 1 verzending te Deinze op 23 december 2013, boek 511, blad 69, vak 18. Ontvangen: vijftig euro ( 50,00). Voor de ea. Inspecteur (getekend) De Meulemeester Elke, Administratief assistent, blijkt dat:

1, de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in natura, luiden als volgt:

"8. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de Burg. BVBA Van Kerkhove & Co, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Driesmeers 20, vertegenwoordigd door Paul Van Kerkhove, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3K, met maatschappelijke zetel te Meulesteedsesteenweg 469 bus 101, op 12/11/2013 om overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3K in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat het verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden

a) de algemene vergadering d.d, 20.12.2013 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging beschreven in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van een netto-dividend ten belope van EUR 150.300 in toepassing van de in artikel 537 WIB bedoelde procedure.

b) de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder die ontstaat uit het besluit tot winstuitkering,

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, dat naar mijn mening

'de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3K verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

'de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden niet overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het is de uitdrukkelijke Wil van de betrokken partijen, om geen nieuwe aandelen uit te geven n.a.v. voornoemde kapitaalverhoging. Evenwel zullen aile aandeelhouders in evenredige mate participeren in de kapitaalverhoging. De inbreng in natura is niet overgewaardeerd.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

.~ -j

t

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

betrekkiDg`tbt de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Rit verslag mag danook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

" Tenslotte wit ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Sint-Martens-Latem op 13 december 2013

Burg. BVBA Van Kerkhove & Co

Vertegenwoordigd door

Paul Van Kerkhove";

2. onder de voorwaarden van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met 150 300 euro om het te brengen van 18 600 euro op 168 900 euro, door inbreng in natura van n of meerdere rekening-couranten gecreerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van 167 000 euro, onder aftrek van 10 % roerende voorheffing ten bedrage van 16 700 euro, hetzij aldus netto 150 300 euro.

De kapitaalverhoging geschiedde zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

3. de jaarvergadering voortaan za! gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur;

4. artikelen 2, 16, 22 en 23 van de statuten werden gewijzigd.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift

- gecordineerde statuten

- verslag bedrijfsrevisor

- verslag van de zaakvoerder

Pierre Van Moffaert

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 1 Naam en handtekening

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.07.2012 12304-0228-013
14/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.12.2011, NGL 09.12.2011 11633-0359-013
14/09/2011 : GE196584
02/08/2011 : GE196584
09/11/2009 : GE196584
12/06/2008 : GE196584
19/02/2008 : GE196584
07/07/2006 : GE196584
12/07/2005 : GE196584
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 03.07.2015 15278-0186-014
20/07/2004 : GE196584
11/07/2003 : GE196584
05/07/2002 : GE196584
26/04/2000 : GEA023624

Coordonnées
3K

Adresse
MEULESTEEDSESTEENWEG 469, BUS 101 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande