48 UUR LEKDETECTIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 48 UUR LEKDETECTIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.274.592

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0032-009
12/08/2011
L1ou 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1H11111NN25~IIII.!11J11,11.1191111009" IIII

"

V

beh

aa

Bel Staf

io

0 2 -OB- 2011

~F:r:'~,Griffi~ " ," 4

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : 48 uur lekdetectie

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gegelaarsdreef 17 9880 AALTER

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benedikt DEBERDT te Tielt op twintig juli tweeduizend en elf, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, acht bladen, geen verwijzingen, op 27juli 2011, Reg.: 5 Boek: 133 blad: 35 vak: 15, ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR), getekend de EA inspecteur ai, Chantal VANKE1RSBILCK, fiscaal deskundige

dat

1) De heer VANLANDUYT Hans Jozef Nol, geboren te Brugge op vierentwintig november negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8750 Wsngene, Guido Gezellestraat 14;

2) De heer VAN DIERDONCK Niek Bert, geboren te Gent op nendertig januari negentienhonderd

tweenzeventig, wonende te 9880 Aalter, Gegelaarsdreef 17;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam 48 uur

lekdetectie.

-De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9880 Aalter, Gegelaarsdreef 17.

- De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

Het bekleden van verschillende bestuursmandaten.

Detecteren van lekkages inzake levering van water en gas.

Aile werkzaamheden in de bouw uitvoeren.

Tussenpersoon in de handel.

Verkoop op commissie.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandata ris of vereffenaar in

andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder

nhonderdste (11100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld

ingeschreven:

 door de heer VANLANDUYT Hans, voornoemd sub 1), ten belope van vijftig (50) aandelen;

 door de heer VAN DIERDONCK Niek, voornoemd sub 2), ten belope van vijftig (50) aandelen.

totaal: honderd (100) aandelen, ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, is volgestort ten belope

van n/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).

- De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 18.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

- Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te

ondertekenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

p839" 114.s9.e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

-De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders warden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

-ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

-Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. In afwijking is de handtekening van twee zaakvoerders evenwel noodzakelijk voor alle rechtshandelingen (waarin begrepen bankoverschrijvingen) die de vennootschap verbinden voor" een bedrag van meer dan duizend vijfhonderd euro (1.500,00 EUR); deelverrichtingen van zelfde transactie worden samengesteld voor de berekening van voormeld bedrag.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

-boekjaar

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

- winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

- ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het-arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

d

Voorbehouden aan tiet Belgisch StaatsbladNa aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

- Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur: de heer VANLANDUYT Hans en de heer VAN DIERDONCK Niek, beiden voornoemd.

- Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en za! worden afgesloten op nendertig december tweeduizend en twaalf.

- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

- De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE SOUTER CONSULTING BVBA met zetel te Wingene, Oude Bruggestraat 99a, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL Werd gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 20.07.2015 15325-0134-010

Coordonnées
48 UUR LEKDETECTIE

Adresse
GEGELAARSDREEF 17 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande