4D CAM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4D CAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.378.759

Publication

06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.09.2013, NGL 29.10.2013 13649-0399-015
28/05/2013
- -- ~. ,~ ns ,

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(RIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16 MEI 2013

DENDEEMNDE

IfOndernemingsnr : 0478.378.759

Benaming

(voluit) : 4DCAM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Beekveldstraat 67 bus 1 te 9300 Aalst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 maart 2013 blijkt wat volgt:

1. Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering het ontslag van de heer Luc PONSAERTS in hoedanigheid van zaakvoerder.

Dit ontslag gaat in vanaf 1 april 2013, Kwijting wordt verleend voor het uitgeoefende mandaat tot en met 31/03/2013.

2. Met eenparigheid van stemmen benoemt de vergadering de NV C.N.C. ENGINEERING (0423.788.842), Karestraat 33 te 3545 Zelem met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Ponsaerts, tot zaakvoerder. Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist en gaat in op 01/04/2013.

Aldus opgemaakt te Aalst, op 29 maart 2013

Luc PONSAERTS

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden . Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

06/02/2013 : TUA018799
05/07/2012 : TUA018799
05/09/2011 : TUA018799
08/09/2010 : TUA018799
22/09/2009 : TUA018799
03/09/2008 : TUA018799
30/08/2007 : TUA018799
14/02/2007 : TUA018799
29/06/2006 : TUA018799
28/07/2005 : TUA018799
06/07/2005 : TUA018799
22/09/2004 : TUA018799
16/09/2004 : TUA018799
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 31.08.2015 15555-0024-014
26/09/2002 : TUA018799

Coordonnées
4D CAM

Adresse
BEKVELDSTRAAT 67, BUS 1 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande