4L

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4L
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.337.501

Publication

25/10/2013
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13306335*

Neergelegd

22-10-2013Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0541337501

Benaming (voluit): 4L

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9120 Beveren, Ciamberlanidreef(BEV) 27

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op

tweentwintig oktober tweeduizend dertien, welke eerstdaags ter registratie zal worden

aangeboden op het registratiekantoor te Beveren-Waas,

BLIJKT DAT EEN VENNOOTSCHAP WERD OPGERICHT MET VOLGENDE KENMERKEN:

1. Vennoten:

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid H.T.L.C. met zetel te 9120 Beveren, Ciamberlanidreef 27, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, ondernemingsnummer 0892.756.722, BTW BE 892.756.722, opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op vijf oktober tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig oktober daarna onder nummer 2007-1022/0153712, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Bert Haeck te Melsele, vervangende zijn ambtgenote notaris Vicky Duymelinck te Beveren op zes juli tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig augustus tweeduizend en dertien, onder nummer 201308-29/0133517, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer HOUTTEKIET Filip Robert Elisabeth, geboren te Brugge op eenendertig juli negentienhonderd drienzeventig, nationaal nummer 73.07.31-005.65, nummer identiteitskaart 591-3766697-95,wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Roskamstraat 8.

2. Rechtsvorm en naam: Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam  4L ;

3. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Ciamberlanidreef 27;

4. Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden;

5. Doel:

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi zowel als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of via dochtervennootschappen:

- het volbrengen van alle onroerende verrichtingen zoals aan- en verkoop, de realisatie, de ontwikkeling, de verkaveling, de verfraaiing, de omvorming, het onderhoud, de verbetering, de bevordering, de gemeubelde en niet- gemeubelde verhuring, het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen, alsmede afbraakwerken, en infrastructuurwerken, de verkoop in blok of in appartement, de afsluiting en de onderhandeling in het kader van haar ontwerp, van alle overeenkomsten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

akkoorden en contracten, het verlijden van alle akten hetzij voor haar rekening, hetzij als lastgeefster of tussenpersoon;

- het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, het in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor derden; - mandaten van bestuur en/of vereffening waarnemen in andere vennootschappen, al dan niet in dezelfde sector en al dan niet het kader van een consulting opdracht of aandelenparticipatie en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, opslorping, financile tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of in het buitenland. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

- haar vermogen trachten uit te breiden door aankoop en verkoop van aandelen en andere financile waarden en afgeleide producten;

- Leningen en borgstellingen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, toestaan aan natuurlijke personen;

- het stellen van alle handelingen die nodig zijn om haar maatschappelijk doel te realiseren.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap is gerechtigd alle industrile, handels-, financile -roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven. De vennootschap mag tevens licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

Ze kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in de meest ruime zin.

6. Maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND EURO ( 281.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd en tien (2.810) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/tweeduizend achthonderd en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

7. Samenstelling  inbreng:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H.T.L.C. verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van het hierna beschreven onroerend goed.

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116 (RPR 0807.879.643), vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor. De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

 ...8.Besluit. De inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van 4L BVBA ten bedrage van 281.000,00 EUR bestaat uit de inbreng van 99% volle eigendom van een grond en een gebouw in opbouw die de inbrenger aanhoudt. Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.810 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap 4L BVBA in oprichting, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van n 2.810ste van het kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ( no fairness opinion ). Wilrijk, 16 oktober 2013, Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB s, zaakvoerder... .

Overeenkomstig de wet heeft de oprichter op zes oktober tweeduizend en dertien eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichter zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

GEMEENTE BEVEREN tweede afdeling

Negenennegentig procent in volle eigendom van een kantoorgebouw in de staat waarin het zich thans bevindt op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te Beveren, tweede afdeling Beveren-Waas, Ciamberlanidreef 27, ten kadaster gekend als sectie D met een grootte van tweehonderd drie en tachtig vierkante meter (283 m2). VOORWAARDEN VAN DE INBRENG IN NATURA

...

Het goed wordt ingebracht onder de gewone waarborg van recht en daad, voor vrij, zuiver en ontheven van alle grondpandelijke lasten en inschrijvingen.

...

De verkrijgende vennootschap zal vanaf heden de volle eigendom, het genot en het vrij gebruik van het ingebrachte goed bekomen, mits vanaf zelfde datum alle lasten en taksen, inbegrepen de eventuele verhaal- of wegenisbelastingen, zo deze er mochten zijn of komen, te dragen en te betalen.

...

De verkrijgende vennootschap moet het ingebrachte goed aanvaarden in de aard, staat en gelegenheid waarin het zich thans bevindt. In afwijking van het gemeen recht, wordt het goed ingebracht met al zijn zichtbare en verborgen gebreken van gebouwen, grond en ondergrond, en in het bijzonder van deze bedoeld in de artikelen 1641 en 1643 van het Burgerlijk Wetboek. De inbrenger is dus niet gehouden de verkrijgende vennootschap te vrijwaren voor 'verborgen gebreken', althans voor zover niet komt vast te staan dat de inbrenger deze verborgen gebreken kende en aan de verkrijgende vennootschap heeft verzwegen; de inbrenger verklaart geen enkel verborgen gebrek te kennen.

De rechten en aanspraken met inbegrip van alle vrijwaringen (waarborgen) en panden van de inbrenger tegenover de aannemer, de onderaannemer, de architect evenals tegen de promotor worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap.

...

Bouw- en exploitatievergunningen

De verkrijgende vennootschap zal het genot hebben van alle bouw- en

exploitatievergunningen verleend aan de inbrenger door alle openbare en private

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

besturen. Voor zoveel als nodig wordt de voormelde stedenbouwkundige vergunning overgedragen door de inbrenger aan de verkrijgende vennootschap die hierbij uitdrukkelijk verklaart alle bepalingen van deze vergunning te kennen en zich hierna te zullen gedragen.

...

Vergoeding en diverse verklaringen

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van tweehonderd eenentachtigduizend euro ( 281.000,00), worden aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H.T.L.C. voornoemde oprichter, tweeduizend achthonderd en tien (2.810) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

8. Bestuur - Benoemingen:

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wordt alhier aangesteld als statutair zaakvoerder, mevrouw Duymelinck Vicky Jozef Emma, geboren te Sint-Niklaas op zestien maart negentienhonderd drie en zeventig, nationaal nummer 73.03.16-114.87, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Roskamstraat 8, die alhier aanwezig is en verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

...

Elk der zaakvoerders heeft alleen de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden, behoudens het nagemelde ingeval er meer dan n zaakvoerder is.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.

Ingeval er slechts n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Indien de vennootschap bestuurd wordt door meer dan n zaakvoerder, is elke zaakvoerder gerechtigd om alleen beslissingen te nemen of stukken te tekenen met betrekking tot de dagelijkse werking van de vennootschap.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist.

9. Volmacht:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Er werden geen bijzondere volmachten gegeven.

10. Overname verbintenissen

Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verklaart de verschijner ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit de overeenkomsten door hen

aangegaan sedert n februari tweeduizend en dertien ten name van de

vennootschap in oprichting en voor rekening van deze laatste. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

11. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap begint op n januari en eindigt op nendertig

december daarna.

Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op heden en zal worden afgesloten op

nendertig december tweeduizend veertien.

12. Jaarvergadering:

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben : bespreking van het verslag van de zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar (voor zover dit wettelijk vereist is), de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder(s) en eventueel de herbenoeming en/of bezoldiging van de zaakvoerder(s).

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

De algemene vergadering zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s) telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in tweeduizend vijftien.

13. Verdeling  Ontbinding

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

...

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Luik B - Vervolg

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de ontzetting van n der vennoten.

De erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels leggen op de goederen van de vennootschap, noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

...

Na de vereffening van het maatschappelijk passief, zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.

14. Er werd geen commissaris benoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde: uittreksel akte oprichting, verslag oprichter, verslag revisor .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15327-0427-011

Coordonnées
4L

Adresse
CIAMBERLANIDREEF 27 9120 BEVEREN-WAAS

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande