4U21

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4U21
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.211.948

Publication

22/05/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N~.FiRG2EirEGD

. : MEI 2014

l.C.as 1 #i.1i~t~ VAN

~ 47 KOOP ~" ~~~3)I;x' T ~ rtysiC t

r

IlI1ItYVI!~I~I1,1,M1111M

ii

Ondernemingsnr : 0449.211.948

i? Benaming (voluit) :4U21

it

(verkort) :

il

j; Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

I Zetel : Schoonzichtstraat 33

9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

jj Onderwerp akte :ONTBINDING EN SLUITING IN 1 AKTE

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Meester Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent op j 30 april 2014, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten; ;; Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "4U21" met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-

Westrem), Schoonzichtstraat 33, volgende besluiten heeft genomen en heeft vastgesteld:

* Notarile bevestiging bestaan en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten]

j; overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van; Vennootschappen, vr het besluit tot ontbinding en na onderzoek, het bestaan en de externe; wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig; j; artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen is gehouden.

- dat, ondanks meerdere inspanningen van de zaakvoerder om andere activiteiten te ontwikkelen;

j; binnen het doel van de vennootschap, naast de bestaande realisaties, is het niet mogelijk de omzet; van de vennootschap te verbeteren

- dat de verderzetting van de vennootschap dan ook overbodig is

- dat alle vaste activa gerealiseerd zijn

dat de vereffening van gemelde vennootschap werd bewerkstelligd door het bestuursorgaan; zodat gemelde vennootschap thans als volledig vereffend moet beschouwd worden

l' - dat er akte genomen wordt van het verslag van de Zaakvoerder dedato 9 april 2014, houdende;

j een toelichting van het voorstel tot ontbinding, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek vang Vennootschappen.

;l Aan dit verslag van de Zaakvoerder is een staat van actief en passief gehecht, die werd afgesloten; op 9 april 2014.

Over deze staat werd op 15 april 2014, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van; Vennootschappen, een verslag gemaakt door een bedrijfsrevisor, met name de heer Joseph VAN; ;; WEMMEL, vennoot en zaakvoerder van de BV ovv BVBA "Van Wemmel _ Kaekebeke  4 Bedrijfsrevisoren" te 9000 Gent, Apostelhuizen 26VWK.

Voormeld verslag besluit letterlijk als volgt:

"De staat van activa en passiva van de BVBA "4U21", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen isj

i; te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Schoonzichtstraat 33, die werd opgesteld in het kader van de; procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht door de zaakvoerder van de; vennootschap, afgesloten per 09 april 2014, zijnde minder dan drie maanden voordien, op basis; waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de; ;j vereffening van de vennootschap geeft een balanstotaal op van twee miljoen driehonderd-j achtentachtigduizend tweehonderd achtenveertig eur zestig eurocent (2.388.248,60 EUR) en een; gecorrigeerd resultaat van n miljoen zevenhonderd-achtentachtigduizend zevenhonderd: il vierenveertig eur tweentachtig eurocent (1.788.744,82 EUR). Het netto-actief bedraagt twee miljoen, ;j tweehonderd zesenzestigduizend zeshonderd drientachtig eur dertig eurocent (2.266.683,30 EUR). ;

j; Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke; ;j professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 14.1

juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder met succes zullen gerealiseerd

worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk

acht.

Te Gent, 15 april 2014

Joseph VAN WEMMEL

Bedrijfsrevisor"

* Het bestuursorgaan zal overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen verantwoordelijk zijn, zowel jegens derden als jegens de vennoten, voor de vervulling van haar taak en aansprakelijk zijn voor de tekortkomingen.

Het bestuursorgaan wordt ontheven van haar voormelde taak en haar wordt volledige kwijting verleend.

De vergadering stelt vast dat voormelde ontbinding valt onder toepassing van artikel 184, 5 Wetboek van Vennootschappen waardoor haar vereffening onmiddellijk kan afgesloten worden in onderhavige notulen, zoals te beslissen in volgend besluit.

* Toebedeling van de resterende roerende en onroerende activa aan de vennoten op basis van hun huidig aandelenbezit,

* De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "4U21" met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Schoonzichtstraat 33, wordt ontbonden en houdt op te bestaan vanaf 30 april 2094.

* De boeken en bescheiden van gemelde vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard worden bij de heer GONNISSEN Anton, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Kriekenbergdreef 12, of elke andere woonplaats van hem,

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de zaakvoerder, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot;

- de uitschrijving van de vennootschap uit de kruispuntbank voor ondernemingen;

- idem als belastingplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde; daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG

DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Stijn RAES,

geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- verslag zaakvoerder

- verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.11.2013, NGL 21.11.2013 13663-0291-012
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 27.12.2012 12683-0482-012
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.11.2011, NGL 21.11.2011 11616-0026-012
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.11.2010, NGL 02.12.2010 10619-0544-012
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 16.12.2009, NGL 30.12.2009 09910-0062-013
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 23.12.2008, NGL 31.12.2008 08880-0200-015
29/04/2008 : GET000621
01/02/2008 : GET000621
24/11/2007 : GET000621
09/01/2007 : GET000621
18/01/2006 : GET000621
26/11/2004 : GET000621
16/11/2004 : GET000621
02/01/2004 : GET000621
18/12/2002 : GET000621
19/12/2001 : GET000621
25/01/2000 : GET000621
19/10/1999 : GET000621
19/10/1999 : GET000621
01/01/1995 : GET621

Coordonnées
4U21

Adresse
SCHOONZICHTSTRAAT 33 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande