6 FEED

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 6 FEED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 422.054.720

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14349-0501-012
24/01/2014
lood word 11.1

i, =` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-

GRe`iC ICCHTC3ANit

VAN KOOPHANDEL

1..5 JAN 2014

DENDERMONDE

G11TI1e

V n u

beh

aa

Bel

stat

uiOndernemingsnr : 0422.054.720

Benaming

(voluit) : 6 FEET

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zwaarveld 73 - 9220 Hamme

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De zaakvoerders hebben op 9 januari 2014 beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Zwaarveld 34 te 9220 Hamme, en dit met ingang vanaf 13 januari 2014.

Paul Borms

zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13367-0356-007
25/03/2013
Mod Worc! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc

behoi

aan

Beigi

Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

14 MAART 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEGIMGENT

i

Ondernemingsnr ; 0422.054.720

Benaming

(voluit) : DEN BERM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9820 Merelbeke, Eikenstraat, 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAM  ZETEL - DOEL  OPHEFFING NOMINALE WAARDE DER AANDELEN  OMVORMING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pascal Vandemeulebroecke te Sint-Martens-Latem op 28 februari 2013, geregistreerd 13 bladen, 3 verzendingen te Deinze op 5 maart 2013, boek 509, blad 47, vak 13. Ontvangen: vijfentwintig euro ( 25,00). Voor de ea. inspecteur (getekend) De Meulemeester Elke. Administratief assistent, blijkt dat:

1. - het ontslag van de statutaire zaakvoerder, zijnde ; de heer Frank VAN HECK, wonende te 9820 Merelbeke, Eikenstraat, 6, vastgesteld werd zoals tevens blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 20 februari 2013;

- vastgesteld werd dat de heren Joost DE GRAEVE, wonende en gehuisvest te 9230 Wetteren, Serskampsteenweg, 226 en Paul BORMS, wonende en gehuisvest te 8300 Knokke-Heist, Zeemeeuwenpad, 4, benoemd werden als nieuwe statutaire zaakvoerders sedert 20 februari 2013, zoals tevens blijkt uit het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 20 februari 2013 ;

2. de naam van de vennootschap werd gewijzigd in ; "6 Feet";

3. de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar volgend adres ; Zwaarveld, 73 te 9220 Hamme;

4. de tekst van het doel van de vennootschap vervangen werd door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel

- het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en aile andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-, financile en industrile ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)- publiekrechtelijk karakter;

- het in eigen naam en voor rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;

- het verlenen van advies, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen;

- het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;

- de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;

- het verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen, op welke manier ook, van octrooien, merken, licenties en alle andere intellectuele rechten;

- de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot alle roerende gcederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van het woord;

tl R11.111!!!

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

h, Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

tu

- voor zichzelf of derden, alle activiteiten als publiciteitskantoor, waaronder het voeren van reclame-commercile of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en uitvoeren van publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle commercile, financile, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen,

Het doel van de vennootschap kan enkele worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de zaakvoerders.

Op algemene wijze mag zij allerhande burgerlijke, commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken."

5. de aandelen van de vennootschap omgevormd werden in aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

6. het kapitaal van de vennootschap omgevormd werd in euro zodat het kapitaal thans de som van 18 592,01 EUR bedraagt;

7. het kapitaal verhoogd werd met 450 000 euro door inbreng in specin om het kapitaal te vermeerderen van 18 592,01 euro naar 468 592,01 euro en zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

8. een nieuwe paragraaf aan artikel vier/bis van de statuten werd toegevoegd betreffende de historiek van het kapitaal;

9. artikelen 4 en 8 gewijzigd werden;

10. de bestaande tekst van de statuten werd vervangen door een nieuwe tekst, rekening houdend met de genomen beslissingen doch verder zonder ingrijpende inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde wetboek van vennootschappen;

11. volmacht verleend werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Taxioma", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs iNestrern), Poolse-Wurglaan, 94 en aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen van het ondernemingsnummer, aanvragen van de nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging BTW-nummer en alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift.

- gecordineerde statuten.

Pascal Vandemeulebroecke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 29.08.2012 12477-0538-008
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.07.2011, NGL 31.08.2011 11511-0050-008
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.09.2010, NGL 30.09.2010 10572-0253-008
01/04/2010 : GE131095
12/11/2009 : GE131095
09/09/2008 : GE131095
06/09/2007 : GE131095
02/10/2006 : GE131095
20/10/2005 : GE131095
18/11/2004 : GE131095
30/09/2003 : GE131095
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.08.2015 15501-0136-015
08/11/2002 : GE131095
20/10/2001 : GE131095
10/11/2000 : GE131095
20/04/1994 : GE131095
01/01/1986 : GE131095
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 05.08.2016 16404-0077-014

Coordonnées
6 FEED

Adresse
ZWAARVELD 34 9220 HAMME (O.-VL.)

Code postal : 9220
Localité : HAMME
Commune : HAMME
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande