7T7

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 7T7
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.730.447

Publication

20/02/2012
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*12301160*

Neergelegd

16-02-2012Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : 7T7

0843730447

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9120 Beveren, Anemonenstraat(BEV) 7

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrice BOHYN te Haasdonk (Beveren) op 15 februari 2012, aangeboden ter registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

Vennoten:

1) De heer VERHOEVEN Tom Armand Madeleine, geboren te Beveren op 10 januari 1977, (Eid: 5907728225-67, RR: 77.01.10-193.64), echtgenoot van mevrouw VERHAEGHE Ilse, wonende te 9120 Beveren, Anemonenstraat 7.

2) De heer VERHOEVEN Remi Albert Phalarie, geboren te Kallo op 13 juli 1945, (Eid: 591-2390892-41, RR: 45.07.13-279.34), wonend te 2070 Zwijndrecht, Smoutpot 4.

Naam: "7T7"

Duur: een onbeperkte duur

Zetel: 9120 Beveren, Anemonenstraat(BEV) 7

Doel:

- Het verlenen van strategisch marketing- en merkenadvies, zoals merkpositionering, merkidentiteit, merkwaardenbepaling, doelgroepbepaling, concurrentieanalyse, consumentenonderzoek, advies met betrekking tot productontwikkeling, advies met betrekking tot prijszetting en promoties, advies met betrekking tot distributie- en verkooppolitiek, advies met betrekking tot bepaling en allocatie van marketingbudgetten, pre- en posttesten van concepten en acties, ...;

- Communicatieplanning, meer bepaald het uitwerken van communicatieconcepten, planning van lange- en kortetermijncommunicatieplannen, verlening van advies met betrekking tot optimale media en channel mix, media-aankoop, above-the-line en below-the-line communicatiedragers en social media en mobile marketing, pre- en posttesting van communicatieacties, ...;

- De ontwikkeling van communicatiecampagnes en de organisatie van evenementen en PR-opdrachten, uitvoeren van bovenstaande communicatieplanning en advies, ontwikkelen van communicatiedragers en organisatie van evenementen of persbijeenkomsten en  reizen.

Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

In het algemeen zal de vennootschap alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde.

Samenstelling kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbrengen in specin gedaan door de oprichter. Het kapitaal werd volstort ten belope van 6.200.

Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen en hernieuwen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Aan de zaakvoerders wordt geen vaste wedde toegekend. Hun vergoeding wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, vastgesteld.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Jaarvergadering: tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Er kan altijd een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en onder andere om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op de plaats, aangewezen in de oproeping.

Schriftelijke besluitvorming: Met uitzondering van de beslissingen te nemen in toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Boekjaar: begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar neemt een aanvang vanaf de oprichting van de vennootschap en eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrok van de kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan de zaakvoerders en commissarissen en noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal er jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen worden tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze afhouding wordt niet meer vereist zodra dit reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de Algemene Vergadering die er naar goeddunken over kan beslissen. Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of, ingevolge de uitkering, zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Het netto overschot van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld, met dien verstande dat aan alle aandelen dezelfde rechten verbonden zijn.

Bekrachtiging verbintenissen: In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de oprichters uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap, en dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming: De oprichters benoemen de heer VERHOEVEN Tom tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur.

Volmacht: Volmacht wordt verleend aan de heer Yves VAN OSSELAER, accountant, wonende te 2570 Duffel, Hoogstraat 371, teneinde het nodige te doen voor het bekomen van de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen, evenals het aanvragen van een BTW-nummer, het verzorgen van alle wettelijk vereiste bekendmakingen, dit zonder enige uitzondering hoegenaamd, alsmede in te staan voor alle latere wijzigingen ervan, en te dien einde alle nodige stukken te tekenen en in te dienen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Patrice Bohyn

Tegelijk neergelegd: expeditie oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 20.07.2015 15326-0227-011
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0593-010

Coordonnées
7T7

Adresse
ANEMONENSTRAAT 7 9120 BEVEREN-WAAS

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande