A & S GROZNY

Société en commandite simple


Dénomination : A & S GROZNY
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 540.664.439

Publication

06/02/2014
len

'ne van de.-~

, NEERGELEGD31 DEC. 2013

. ,e Rpf-v-sTRANJK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

14 4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gr

MONITEUR BEL

30 -01- 2014 'LGISCH STAATS

Ondememingsnr : 0540.664.439

Benaming

(voluit) A & S GROZNY

(verkort) :

Rechtsvorm Gewone commanditaire vennootschap

Zetel Nieuwe Steenweg 10 - 9810 Nazareth

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - benoeming zaakvoerder 1 overdracht aandelen

Op de buitengewone algemene vergadering van 01/12/2013 zijn de volgende beslissingen genomen:

- het ontslag van Dhr. Alci Abdurrahman, als beherend vennoot- zaakvoerder, is op 01/1212013 aanvaard en er is hem volledige Invilting en ontlasting verleend.

- tot nieuwe beherend vennoot-zaakvoerder is vanaf 02/12/2013 Dhr Yakhyaev Shamil Shakhranovitch benoemd

Dhr. Alci Abdurrahman heeft zijn 60 aandelen overgedragen aan Dhr. Yakhyaev Shamil Shakhranovitch

Alci Abdurrahman Yakhyaev Shamil Shakhranovitch

ontslagnemend beherend vennoot - zaakvoerder beherend vennoot-zaakvoerder

Cl Cd)

Cl

1.1

DL

Cl

e e

Cl Cl

411 c:D

"0

"ta

C,J

TO' P:

Cl

:DL

=11

Cl

e ie Ihgete.ffleiweimmeep::ese." :etemmitteiktubateeeneiheircrixlettlefe9

rnettflfP,. ilisejiffleefesmet)) 11 s ereetsefee ttel seet?ffi (Meel

18/10/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehoud

aan hel

Beigisc

Staatsbla

Mod Word 11.1

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-9 OKT, 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHA VDELtttftENTOndernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vnnootschap

Zetel : Nieuwe Steenweg 10 - 9810 Nazareth

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Er wordt een gewone commanditaire vennootschap opgericht onder de naam : A & S GROZNY

De oprichters-vennoten zijn

- Dhr. Alici Abdurrahman - Nieuwe Steenweg 10 - 9810 Nazareth

- Dhr. Yakhyaev Shamil Shakhranovitch - Pelikaanwijk 91 - 9690 Kluisbergen

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Nieuwe Steenweg 10 - 9810 Nazareth

De vennootschap heeft tot doel

- Aan- en verkoop, import en export, klein en groothandel in motorvoertuigen. Verhuur van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, verkoop van onderdelen, smeermiddelen en onderhoudsprodukten voor

motcrvoertuigen. Werkplaats (garage) voor koetswerk, onderhoud en herstelling van motorvoertuigen

- Uitbaten van een frituur, caf, snack-bar, barbecue-bar, restaurant en / of een

meeneeemsnackbar voor het vervaardigen en verkopen van pitta's, frieten, pizza's, hamburgers, croques

en alle alle andere soortgelijke en/of aanverwante produkten, allen met hun beleg, even als verkoop van

dranken.

- Aannemen van grondwerken : plaatsen van dallen, kasselen, klinkers, mozaikstenen en tegels

- Aanleg ondehoud van tuinen en parken

- Exploitatie loodgietersbedrijf

- Aanleg en onderhoud van rioleringen en afvoerbuizen

- Uitbaten van een verpakkingsbedrijf

- Import en export, groot- en kleinhandel in textielprodukten, kleding, tapijten meubels, artikelen van glas,

porselein, bouwprodukten en materialen, artikelen voor huishouding en verlichting, onderhoudsprodukten,

algemene voedingwaren, huishoudelijke artikelen, schoonheidsprodukten en parfums.

- Aannemen van land-en tuinbouwwerken, uitvoeren van loon-en stukwerken voor deze sector, tussen

persoon in handel.

- Aannemen van werken van vleesversnijderij en uitbeenderij.

- Verschaffen van arbeidskrachten aan landbouw-handels-en nijverheidsondernemingen.

-Uitbaten van: caf, intemetcafn, callshop, nachtwinkel en dancing.

- Uitbaten van schoonmaakbedrijf.

- Uitbating van transport- en koerierbedrijf: distributie en vervoer van alle goederen en documenten in

binnen en buitenland.

- Bouwen, verbouwen, renoveren, isolatiewerkzaamheden, volledig afbreken van gebouwen, verfraaien van gebouwen alsook het decoreren en inrichten.

- Plaatsen van wand-en vloertegels,plakken en bezetten van muren, plaatsen van muren en valse plafonds.

- Aannemen van algemene electriciteiswerken en verkopen van electrische benodigdheden.

Uitbaten van een kapperszaak vocr dames en heren

- Uitbaten van taxibedrijf, tankstation en car-wash

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Het maatschappelijk kapitaal is

III 11111.111.11111111111111111

m e{.(11c1

A & S GROZNY

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

vastgesteld op 20.000,00 euro en is volledig volstort. Het kapitaal is samengesteld uit 100 aandelen met elk een nominalewaade van 200,00 euro. De aandelen zijn volstort als volgt : Dhr. Alci abdurrahman, voor 12000,00 euro, vertegenwoordigt door 60 aandelen.

Dhr. Yakhyaev Shamil Shakhtanovitch, voor 8000,00 euro, vertegenwoordigt door 40 aandelen,

De beherende vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verbintenissen van de vennootschap. De stille vennoten zijn slechts aansprakelijk voor hun inbreng.

Tot zaakvoerder-beherend vennoot is benoemd Dhr..Alci Abdurrahman.

De mandaten zijn onbezoldigd en duur onbepaald.

Het boekjaar vangt aan op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op 30/09/2015, De algemene vergadering zal gehouden worden op 20 februari van ieder jaar om 17 uur en voor de eerste maal op 20/02/2016. Volmacht : er wordt bijzondere volmacht veteend aan Dhr. Kara Ramazan, boekhouder-fiscalist, Dendermondsesteenweg 14 - 9000 Gent, ten einde

inschrijving en wijziging, even als schrapping te bekomen van het ondernemingsnummer; het btw nummer aan te vragen, te wijzigen, en te schrappen evenals om verbintenissen aan te gaan met de btw-administratie; met de fiscale administraties te onderhandelen inlichtingen te vertrekken, te verkrijgen, akkoorden af te sluiten en bezwaar aan te tekenen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Opgemaakt te Gent op 01/10/2013

Alci Abdurrahman Yakhyaev Shamil Shakhranovitch

beherend vennoot - zaakvoerder vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichingsakte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/06/2015
_;:. f~r. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de_akte------77,1

i

WIJS

8

~CIa'y t:~t~~~ V7~

, w

KUU.2.11:2 :'

....,---

1

' Ondernemingsnr : 0540.664.439

Benaming

(voluit) : A & S GROZNY

(verkort)

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Nieuwe Steenweg 10 - 9810 Nazareth (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijk zetel

Op de buitengewone algemene vergadering van 09/06/2015 zijn de volgende beslissingen genomen

- de maatschappelijk zetel is verplaatst naar Pelikaanwijk 91 - 9690 Kluisbergen

Yakhyaev Shamil Shakhranovitch

beherend vennoot-zaakvoerder

co1beo w" lia4k!$me eesee'mum *p1tee4ee tii celketittlrie4tfee*

,tmtge,rtetemiceerieretee9 emegeit*ruteterereeswteeelgi*nmidteegt

Coordonnées
A & S GROZNY

Adresse
NIEUWE STEENWEG 10 9810 NAZARETH

Code postal : 9810
Localité : NAZARETH
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande