A & Y

Divers


Dénomination : A & Y
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 835.599.075

Publication

07/11/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 7 t 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

G. roers ngsnr 0835.599.075

Benaming

iVr;U t) A & Y

,.nerf

r ecritsvcrm Coperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

~I Dendermondsesteenweg 247 - 9040 Gent

z.iite Ontslag/Benoeming Zaakvoerder - Overdracht aandelen

Uittreksel van de notulen van Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30/03/2014:

1.De vergadering bevestigt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer Ali Shahzad (NN:73.12.25-347.35) als zaakvoerder vanaf 30/03/2014.

2. De heer HUSSAIN Muhammad wordt benoemd als zaakvoerder vanaf 30/03/2014.

De heer HUSSAIN Muhammad is houder van 100 (100/100) aandelen van de vennootschap A&Y cvoa.

HUSSAIN Muhammad

Zaakvoerder

NEERGELEGD 29 OK& 2011t

RECHTBANK VAN' KOOPHANDEL TE GENT ,

a

tIIIIuII~~u~u~~u~~iw

*19204140

. 1r,1r Mi(, v.,. ~k i i.[rvs, # r.rl'

. . !"r rrCMSpr:" .,C')rl r .'rrr5 (IPF.jr" li

Vorso eet . andtekee" rnca

28/05/2013
Mal word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0835.599.075

Benaming

(voluit) : A & Y

(verkort) :

Rechtsvorm : Coperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dendermondsesteenweg 247 - 9040 Sint-Amandsberg

(volledig adres)

Onderwerp akte :, Ontslag Zaakvoerder & Benoeming Bestuurder

Uittreksel van de notulen van Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 09 mei 2013;

"1.0e vergadering bevestigt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer Muhammad Imran als zaakvoerder.

2.AIi Shahzad (NN:73.12.25-347.35) wordt benoemd tot bestuurder.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer BASIT Junaid om alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie van deze benoeming te volbrengen."

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van bijzondere algemene vergadering + volmacht

BASIT Junaid

Mandataris,

voor

Aandeelhouders

NEERGELEGD

16 MO 2013

RECH MNK VAN

KOOPHANDeshiTE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/03/2013
Mod vara 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

21

RECHTBANK VAN

KOOPHA. 'ew eTE GENT

<13036981*

nl

Ondernemingsnr : 0835599075

Benaming

(voluit) : A & Y

(verkort) :

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootsohap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dendermondsesteenweg 247 te 9040 St Amandsberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder en benoeming zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering dd. 19/02/2013 nam volgende beslissingen

-- -Het aangeboden ontslag als zaakveroder van dhr Younes Yasir, RR 760515.425.77,

Dendermondsesteenweg 247/301 te 9040 St Amandsberg wordt aangenomen met ingang van 1910212013.

- Het aangeboden ontslag als zaakvoerder van dhr Muhammad Khaliq Khan, RR 671014.557.15, Rue de la Clinique 48 te 1070 Anderlecht wordt aangenomen met ingang van 19/02/2013,

" het aangeboden ontslag als zaakvoerder van dhr Tanveer Aziz, RR 640002.459.49,Minderbroederstraat 8 te 9100 St Niklaas wordt aangenomen met ingang van 19102(2013,

- dhr Muhammad Imran, RR 760112.519.45, Che de Douai (WI) 812 te 7506 Doornik wordt met ingang van 19/02/2013 benoemd tot zaakvoerder.

getekend : Muhammad Imran, zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

04/02/2013
u } '~

Mod Word 11.1

~ Ll k g:s In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD1111111

*13020538*RECHT 4_441f, VAN KOOPHAF , CENT

Ondernemingsnr : 0835599075

Benaming

(voluit) : A & Y

(verkort)

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dendermondsesteenweg 247 te 9040 St Amandsberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder en benoeming zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering dd. 29/12/2012 nam met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen

 Het aangeboden ontslag als zaakvoerder van dhr Khan Zafar, RR 730401.469.92, Avenue generaal Dumonceau 121A002 te 1190 Vorst wordt aangenomen met ingang van 29112/2012.

Zijn aandelen, (80) worden ter beschikking gesteld.

- - Dhr Younes Yasir, RR 760515.425.77, Dendermondsesteenweg 247/301 te 9040 St Amandsberg wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang van 01/01/2013. Hij is houder van 15 aandelen, aan hem overgedragen door dhr Khan Zafar..

Dhr Muhammad Khaliq Khan, RR 671014.557.15, Rue de la Clinique 48 te 1070 Anderlecht wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang van 01/01/2013, Hij is houder van 65 aandelen, aan hem overgedragen door dhr Khan Zafar.

Khan Zafar, ontslagnemend

dhr Tanveer Aziz, zaakvoerder

Younes Yasir, zaakvoerder

Muhammad Khaliq Khan, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012
Mod Word 11.1

wi?

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0835599075

Benaming

(voluit) : A & Y

(verkort) "

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dendermondsesteenweg 247 te 9040 St Arnandsberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders en vennoot en benoeming zaakvoerders

De bijzondere algemene vergadering dd. 30/06/2012 nam met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen :

- Het aangeboden ontslag als zaakvoerder van dhr Khan Abid Hussain, RR 620113.571.57, Oude Steenweg 36 te 2060 Antwerpen wordt aanvaard met ingang van 30/0612012.. Zijn aandelen (20) worden ter beschikking gesteld.

Het aangeboden ontslag als zaakvoerder van dhr Younes Yasir, RR 760515.425.77, Dendermondsesteenweg 247/301 te 9040 St Amandsberg worddt aanvaard met ingang van 30/06/2012. Zijn aandelen (70) worden ter beschikking gesteld.

- Het ontslag ais vennoot van mevr Kiani Amna , Dendermondsesteenweg 247/301 te 9040 St Amansdsberg , wordt aanvaard met ingang van 30/06/2012. Haar aandelen (10) worden ter beschikking gesteld.

- Ms Khan Zefar, RR 730401.469.92, Avenue generaal Dumonceau 121A002 te 1190 Vorst wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang van 01/07/2012. Hij is houder van 80 aandelen.

- Dhr Tanveer Aziz, RR 640002.459,.49, Mlnderbroederstraat nr 8 te 9100 St Niklaas wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang van 01/07/2012. Hij is houder van 20 aandelen.

r

*izia~zsa"

Khan Zafar, zaakvoerder

dhr Tanveer Aziz, zaakvoerder

Khan Abid Hussein, ontslagnemend

Younes Yasir, ontslagnemend

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ir ~N

*11092517*

Ondernemingsnr : 0835599075

Benaming

"

(voluit) " A & Y

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dendermondsesteenweg 247 te 9000 Gent

Onderwees akte : Verbetering adresgegevens

i

11111

Wi

lilt

u

De juiste adresgegevens van de vennootschap zijn : Dendermondsesteenweg 247

9040 St Amandsberg

getekend :

Younes Yasir, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/04/2011
1' y"

Voorbehouden aan het 0elgisch Staatsblad

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ndememngsnr : Benaming

(vak/di : A 8c Y

Rechtsvoren : cooperative vennootschap met onbeperkte AansprakelijkOheid

Zetel: Dendermondesteenweg, 247 9000 Gent

Onderwerp akte : Oprichting

Teks

$ ~ _.. ~__ o

I 18 APR. 2011 !

t -- ~

~ ~~`~j. :_:~ ; _

, -.~?~i~x~e: _ ~ ;-~- ~

i t'1t~P ` _......_ . .1_.-. (i." 1

P'4EE~3~~:ETECLID___

.~

" iiosssas"

-Sgg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit onderhandse akte op datum van 04/04/2011 dat een cooperative vennootschap op met onbeperkte aanspraklijkheid wordt gezegd onder de heirnavolgende oprechters:

1/ Mijnheer YOUNES Yasir, van Belg nationaliteit, geboren op 15/05/1976, te Poonch ( Pakistan ), wonende te Generaal Dumonceaulaan, 12/GVLO, 1190 Vorst (Belgi).

2/ Mevrouw KIANI Amna Maqbool, van Pakistan nationaliteit, geboren op 07/02/1980 , te Rawalpindi ( Pakistan ), wonende te Generaal Dumonceaulaan, 12/GVLO, 1190 Vorst (Belgi).

3/ Mijnheer KHAN Abid Hussain, van Belg nationaliteit, geboren op 13/01/1962, te Pachiot ( Pakistan ) wonende te Avenue Clemenceau, 38, 1070 Anderlecht (Belgie ).

TITEL 1

NAAM- ZETEL- DOEL- DUUR

Artikel 1

De vennootschap zal bestaan met als bijzondere naam A & Y . De vennootschap is

een Cooperative vennotschap op met onbeperkte aanspraklijkheid.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Dendermondesteenweg, 247 9000 Gent Belgi

Bij beslissing van de zaakvoerder kan deze overgebracht worden en kan zij eveneens een uitbatingszetel elders in Belgi vestigen.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel :

- de uitbating van supermarkt, kruidenierswinkel, night-shops

- aankoop, verkoop, in- en uitvoer, het groot- en kleinhandel van alle producten die rechtstreeks of

nrechtstreeks toebehoren aan :

-de voedingsnijverheid, fruit, groenten en koloniale waren, dranken met of zonder alkohool, liquoren en tabaccoprodukten ;

-kledingnijverheid, textielproducten, stoffen, Ieder, kleding voor mannen, vrouwen en kinderen, naaionderdelen en toebehoren, alle producten in verband met sport;

-de Horeca-sector zoals snacks, frituren, verbruiksalons, restaurants, bar, tavernes, hotels, motels, flathotels, enzovoort; het beheer en uitbating van traiteurdienst, de voorbereiding en het handel van alle eneemgerechten, enzovoort;

- het beheer en uitbating van benzinestations en de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, en bijprodukten;

- de uitbating en het beheer van spreekcellen, fotocopie- en faxdiensten, en alle soorten diensten; cybercaf, telecommunicatie- de uitbating van car-wash;schoonmaakbedrijf,Koerierdiensten,express

-vervoer van documenten.

- herstelling-, mekaniek- en koetswerken, en de verkoop van tweedehands autos. Zij mag deze

Op de laatste blz. van Luik B verrnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotoln?(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

verrichtingen in eigen naam maar ook voor rekening van derden doen.

Voor-

behouden

aan tset

Belgisch

; Staatsblad

Zij mag alle zaken verrichts of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die

hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben,

of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4

De vennoodschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf heden .

TITEL 2

KAPITAAL-DEELBEWIJZEN  VENNOTEN  VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt . Het minimum ervan is bepaald op 8000 euro.

Artikel 6

et maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigt door 100 deelbewijzen van 80 euro elk

Het aantal deelbewijzen overeenstemmend met het minimumkapitaal zal op elk ogenblik moeten

onderschreven zijn .

De zaakvoerder stelt de verhouding vast tot dewelke de deelbewijzen moeten betaald worden en

hetogenblik waarop de stortingen eisbaar zijn .

Er kunnen deelbewijzen van verschillende waarde gemaakt worden en waaraan verschillende rechten en

e plichten worden toegewezen .

" Artikel 7

Het boekjaar begint op 1 januari en endigt op 31 december.

e Het eerste boekjaar uitzonderlijk te laten lopen vanaf heden tot eenendertig december 2011.

Artikel 8

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten zij komt tenminste nmaal per jaar samen op 31 mei.

sd De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit n of meerdere zaakvoerders. Om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen of te verbinden is de handtekening van n zaakvoerder voldoende.

Inschrijvingen

De vennoten verklaren en erkennen dat de 100 deelbewijzen, die het minimum maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, tegen pari van hun nominale waarde werden ingeschreven als volgt :

1. Door YOUNES Yasir voor 70 deelbewijzen.

2. Door KIANI Amna Maqbool voor 10 deelbewijzen.

3. Door KHAN Abid Hussain voor 20 deelbewijzen.

De oprichters verklaren dat ieder van hen honderd percent (100%) van hun respectievelijke deelbewijzen heden in de kas van de vennootschap heeft gestort zodat deze over het bedrag van 8000 euro beschikt .

BENOEMINGEN

Worden als zaakvoerder benoemen :

-Mijnheer YOUNES Yasir wonende te Dumonceaulaan, 12/GVLO, 1190 Vorst (Belgi)

-Mijnheer KHAN Abid Hussain wonende te Avenue Clemenceau, 38, 1070 Anderlecht (Belgie ).

Zaakvoerders

YOUNES Yasir et KHAN Abid Hussein

~Pl%e 11 CSC.~61'C71

Op de laatste blz. van 1.4i108 vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instromenterande notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & Y

Adresse
DENDERMONDESTEENWEG 247 9040 SINT-AMANDSBERG

Code postal : 9040
Localité : Sint-Amandsberg
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande