A & B CONSULTANTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & B CONSULTANTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.856.016

Publication

24/04/2014
mod 11.1Mi B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van cleakte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPMANDLL NTIIIt lil mI j1111,,Im

11 APR. 201/i

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.856.016

Benaming (voluit) :A & B Consultants

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Drie Lindekens 65

9120 Beveren

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op I twintig februari tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden op heti registratiekantoor te Beveren,

BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met nparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering hetj lopende boekjaar te verkorten tot achtentwintig februari tweeduizend veertien zodat het huidige boekjaar begonnen op n juli tweeduizend dertien zal worden afgesloten op achtentwintig februari tweeduizend veertien. ln de toekomst zal het boekjaar aanvangen op n maart van elk jaar en eindigen op achtentwintig respectievelijk negenentwintig februari j (met andere woorden de laatste dag van februari) van het daaropvolgende jaar.

Tweede beslissing:

1Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de: j datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen om deze in de toekomst te: laten doorgaan op de eerste maandag van de maand mei om vijftien uur op de zetel vanj de vennootschap en voor de eerste maal in tweeduizend veertien.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt met eenparigheid van stemmen beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten peri achtentwintig februari tweeduizend veertien zal gehouden worden op vijf meiI tweeduizend veertien om vijftien uur.

Derde beslissing:

j Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijzondere volmacht tei verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatievej vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS VERSCHELDEN,j ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1020 Brussel, Esplanadepleinj 1 bus 96, RPR Brussel 0451.657.041, aan haar bedienden en aangestelden en lasthebbers, met macht ieder afzonderlijk te handelen om voor en namens de vennootschap aIe verrichtingen te doen teneinde de inschrijving van huidige en alle latere wijzigingen tot1 stand te brengen in het ondernemingsloket, bij de administratie van de directe belastingen, de B.T.W.-administratie, de sociale kas en bij elke andere administratieve dienst, alle verklaringen af te leggen en aile documenten te ondertekenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- mad 11i

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbladVOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van': Koophandel te Dendermonde: uittreksel akte, gecordineerde statuten.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

10/09/2014
Ondernemingsnr : 0459.856.016

Benaming (voluit) :A & B CONSULTANTS

(verkort) :

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel DRIE LINDEKENS 65

9120 BEVEREN

Onderwerp akte :WIJZIGING DOEL  IDEM BOEKJAAR-AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op negentien augustus tweeduizend veertien, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met nparigheid van stemmen heeftbeslist :

Eerste beslissing:

Mot eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering ondergetekende notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 30 juli tweeduizend en veertien, waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het doel verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van 30 juni tweeduizend en veertien.

De vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passive.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 3 der statuten aan te vullen met de zin zoals vermeld onder punt 1 van het agenda.

Tweede beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal lopen vanaf n januari tot en met eenendertig december.

Het lopend boekjaar zal eindigen op 31 december 2014.

Perde beslissing

Met eenparigheid wordt beslist de eerste en tweede alinea alinea van artikel 2 te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "De zetel mag bij beslissing van de zaakvoerders naar elke plaats in Belgi worden overgebracht mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Vierde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

De artikelen 2, 3 en 14 zullen voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL 2:

De zetel mag bij beslissing van de zaakvoerclers naar elke plaats in Belgi worden overgebracht mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

bel ai Be Sta

mod 11.1

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

 1 SEP. 2014

AFDELINGMINDERMONDE

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap kan bijkantoren en agentschaiwen'VeStigen in Belgi of in het ii-taii-eniand: ARTIKEL 3:

De vennootschap heeft tot doel : de bemiddeling, advisering en logistieke diensveriening in commercile transacties ten behoeve van derden opdrachtgevers in binnen-en

buitenland.

De groothandel, detailhandel, in- en export, transite en transport van aile goederen alsook aile expeditieverrichtingen.

Het voeren van distributieactiviteiten met inbegrip van ondersteunende activiteiten zoals het voeren van promotie, publiciteitsactiviteiten en de aanduiding en het beheer van subdistributeurstagenten. Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de import en export van verschillende producten, aan-

en verkoop van alle roerende goederen, tussenhandelaar.

De groothandel, kleinhandel alsmede postorderverkoop, inbegrepen de

handelevertegenwoordiging, de aankoop, de verkoop, de import en export, de agentuur, de bemiddeling, de commissie, de consignatie van de meest verscheiden producten.

Eveneens kan de vennootschap kopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, opslaan, overslaan, huren en verhuren.

Het recenseren, becommentariren van boeken in opdracht van derden en het schrijven van boeken.

Alle verrichtingen van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financile, commercile, administratieve en management aangelegenheden.

De vennootschap mag in Belgi en in het buitenland aile commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

ARTIKEL 14:

Het boekjaar van de vennootschap begint op n januari en eindigt op eenendertig december daarna

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en worden door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting, opgemaakt. De jaarvergadering zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap, de derde woensdag van juni om negentien uur. Zo dit een feestdag is wordt de vergadering met zelfde uur verplaatst naar de eerste werkdag erna.

OVERGANGSBEPALING

1. Het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2014.

2. De zaakvoerder, vertegenwoordigd zoals gezegd, beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 1 september 2014 te verplaatsen naar 9120 Beveren, Pareinpark 2A.

3. De notaris wordt belast met de cordinatie der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van koophandel van het arrondissement Oost-Vlaanderen te Gent, afdeling Dendermonde : expeditie akte statutenwijziging en de gecordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan hbt Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/03/2014 : VE320908
26/11/2013 : VE320908
28/11/2012 : VE320908
15/12/2011 : AN320908
29/11/2011 : AN320908
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.02.2015, NGL 16.02.2015 15043-0043-016
29/11/2010 : AN320908
17/11/2009 : AN320908
19/12/2008 : AN320908
21/05/2015
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

G

KOOPHANDEL GENT

11 ME) 2015

AFDELING DENDERMONDE

1111111'!.11,11t111j111111111

Ondernemingsnr : 0459.856.016

Benaming

(voluit) : A & B CONSULTANTS (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : PAREINPARK 2 A, 9120 BEVEREN-WAAS (BELGI)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger  zetelverplaatsing - volmacht uittreksel uit het verslaq van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 8 mei 2015

De bijzondere algemene vergadering stelt vast dat de heer Guido Nappe, die was aangesteld als vaste vertegenwoordiger van 3 Lindekens BV NV voor diens bestuurdersmandaat in de vennootschap, overleden is op 8 april 2015. De bijzondere algemene vergadering heeft kennis genomen dat 3 Lindekens BV NV voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in de vennootschap, met ingang van 8 april 2015, mevrouw Bozena Majewska, geboren te Lascow, Polen op 23 september 1956, wonende te Drie Lindekens 65, 9120 Beveren, heeft aangeduid als nieuwe vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar Drie

Lindekens 65, 9120 Beveren, vanaf heden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Tax &, Legai BV CVBA (RPR 0543.297,988), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft voor:

" Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondememingen bij de Kruispuntbank voor; Ondernemingen, de ondememingsloketten of andere administratieve diensten;

" Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en:

toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of

beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad, ...

de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid,

" Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

" Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-; verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig' zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet; uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~-~

.../.2

' Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

3 Lindekens BV NV,

zaakvoerder,

vertegenwoordigd door:

Bozena Majewska

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/12/2007 : AN320908
13/12/2006 : AN320908
07/12/2005 : AN320908
11/10/2004 : AN320908
26/11/2003 : AN320908
21/11/2003 : AN320908
31/01/2003 : AN320908
07/10/2002 : AN320908
23/09/2000 : AN320908
09/07/1999 : AN320908
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.02.2016, NGL 11.02.2016 16044-0196-017

Coordonnées
A & B CONSULTANTS

Adresse
DRIE LINDEKENS 65 9120 BEVEREN-WAAS

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande