A CONCEPT OF CARE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A CONCEPT OF CARE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.943.921

Publication

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 11.06.2013 13174-0330-009
13/05/2011
Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod 2i

L fat In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neeriegging ter griffie van de akte

iu~wu~u~~~u~~~~

*iio~aaea"

Ondernemingsnr : $15- 3L 3 91a

Benaming :

(voluit): A CONCEPT OF CARE

Rechtsvorm : bvba

Zetel : 9250 Waasmunster, Neerstraat 371

GRIFFIE

VAN KOOPHANDEL

- 3 MEI 2011

DENDF R4,4aNDE

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ons, meester Jean Matthys, notaris met standplaats te Lokeren, op eenentwintig april tweeduizend en elf, boek 623 Blad 52, vak 02, zeven bladen geen verzendingen, ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 E) de ontvanger R. ROOSE (getekend: de Ontvanger), blijkt dat: De heer VERSCHUEREN Dirk Alice Aim, product manager, geboren te Lokeren op, tweentwintig februari negentienhonderd zestig, nationaal nummer 60.02.22', 201-25, identiteitskaart nummer 590 2863157 34, en zijn echtgenote,

Mevrouw GEERTS Ines, geboren te Lier op tien oktober negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 70.10.10 262-08, identiteitskaart nummer 590 5352021 72, samen wonende te 9160 Lokeren, Nijverheidstraat 7F401.

Gehuwd te Dublin (Ierland) op dertien september tweeduizend zeven onder. het wettelijk stelsel, niet gewijzigd tot op heden, volgens hun verklaring. De vertaalde huwelijksakte werd overgeschreven in het Register van Huwelijken der Stad Lokeren, onder nummer 26, op elf oktober tweeduizend zeven.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam "A CONCEPT OF CARE".

Het kapitaal bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO ( 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Dit kapitaal wordt onderschreven in specin door:

1. de heer VERSHCUEREN Dirk, voornoemd: titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro ( 9.300);

2. -Mevrouw GEERTS Ines, voornoemd: titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (E 9.300);

IDe oprichters/inschrijvers verklaren en rkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van n/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO ( 6.200,00).

Het geheel van de inbreng in specin werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE75 7310 1732 2151, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBV Bank nv, in haar kantoor te Lokeren, Zelestraat 259. Ondergetekende notaris verklaart dat hem een bankattest betreffende de! #storting werd overhandigd en bevestigd dat deze deponering heeft =plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

_

.Voor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

(Artikel n) NAAM - RECHTSVORM

IDe vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten

(vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "A CONCEPT OF] I Com"

(Artikel twee) ZETEL IDe zetel is gevestigd te 9250 blaasmunster, Heerstraat 371. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi bij !eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de (bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap bijkomende! administratieve en bedrijfszetels, alsmede agentschappen, stapelhuizen ent

bijhuizen mogen oprichten in Belgi en in het buitenland.

i

(Artikel drie) DOEL

~De vennootschap heeft tot doel: -Het voeren van management in en directie over en het adviseren van: !ondernemingen op commercieel, financieel, administratief en organisatorisch

gebied. Het uitvoeren van alle managementopdrachten, het ontwerpen,1

luitwerken en begeleiden van alle projecten in verband met het beleid en de!

operationele aktiviteiten van ondernemingen. Alle verrichtingen die!

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in roerende ien onroerende goederen. Zij mag optreden als raadgever op het gebied van!

;administratieve en financile organisatie van bedrijven. Zij mag, onder!

eender welke vorm, participaties in bestaande en nog op te richten

vennootschappen verwerven en/of aanhouden. Zij mag deze participatiesi

!beheren, te gelde maken en valoriseren, .onder meer door deel te nemen aan!

!het bestuur en toezicht op de ondernemingen waarin zij participeert. Zij!

(mag alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen! Ivan aval en borgtoch; zij mag zich voor derden borg stellen, of aval1 verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere

(waarborgen verstrekken. Zij mag alle octrooien, brevetten, licenties en

!handelsmerken verwerven, exploiteren en verhandelen. Deze formulering is

!niet limitatief.

!Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming aktief is gebruikelijk

is of het zou worden.

!-Tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en het werken als commissionaris. (Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in voedingssuplementen en

!cosmetica, _evenals de promotie in de verkoop van deze produkten en commissieverkoop.

-Verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing, export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en lobbying.

-Verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.

1- Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries i

voor algemene beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming.

- Studie, organisatie-, begeleidings- en adviesbureau inzake financile, commercile, fiscale, operationele en/of sociale aangelegenheden, zowel op nationaal als op internationaal gebied. Het besturen van bedrijven,! ondermeer door het uitvoeren van, of het deelnemen in, of het in de ruimste! zin verlenen van bijstand en/of diensten bij, rechtstreeks of onrechtstreeks, de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van! !raad en adviezen op technisch, commercieel, beleidsmatig, juridisch, !operationeel en financieel gebied, dit alles in de breedste zin, zodat! alles kan gedaan worden dat nuttig of bevorderlijk is voor het ontstaan, de uitbating, de groei of het welzijn van een onderneming, en voor de belangen Ivan haar eigenaars en betrokkenen. Het optreden als informatiekantoor en tussenpersoon in nationale of internationale handel en dienstverlening met zo nuttig het organiseren of inrichten van cursussen, trainingen, (conferenties en seminaries;

Luik B - vervolg

rl-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van! octrooien, know-how en gelijkaardige en .aanverwante immaterile duurzame activa;

- Het beheren van vermogens, zowel voor eigen rekening als voor derden, onder meer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materile als immaterile, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen;

- Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder meer het bouwen, laten bouwen, verbouwen, inrichten, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren, kopen, verkopen, verwerven, in onroerende leasing geven of nemen, en onder alle mogelijke vormen exploiteren, ontwikkelen, valoriseren van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde, ongebouwde en gebouwde onroerende goederen; het verwerven enj beheren van vruchtgebruik op onroerend goed, het verstrekken van leningen en financieringen onder alle mogelijk vormen aan derden binnen het kadert Ivan de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften; het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen; het verhandelen van alle bouwmaterialen; dit alles in binnen- en buitenland, als hoofdaannemer of als onderaannemer, als hoofdhandelaar of concessionaris of als depositaris, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit, de beveiliging, de! opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten goede komen;

- De vennootschap mag in Belgi en in het buitenland alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen doen die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die dit maatschappelijk doel op enige wijze kunnen helpen verwezenlijken.

- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die

,Voor-

" behouden aan het

'~ Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel

nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;

- Zij mag onder andere alle industrile, commercile, burgerlijke en financile bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen.

-In het algemeen zal zij alles mogen doen wat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welkdanige verrichtingen ook mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks en nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel, en dit zowel in Belgi als in het buitenland.

- Zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor, rekening van derden, als vertegen-woordiger, commissionair of', tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in diverse produkten.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.

- De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

- Het verstrekken van adviezen op vlak van informatica-toepassingen , zowel met betrekking tot software als hardware, creatie en onderhoud vang

Voor- Luik B - vervolg

-behouden aan het Belgisch

Staatsbladwebsites, webdesign.

- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coachings bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden "met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het! domiciliren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies! en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en ,uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, .zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer, van de bedrijven van nut kan zijn. welke vorm ook aan de oprichting,1 uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande,i alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten! in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder! eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en

ondernemingen. 1

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en! depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in! hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen! voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor! haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij! heeft."

- Alle werkzaamheden in verband met projectontwikkeling.

- De vennootschap kan overgaan tot alle handel-, nijverheid-, financile, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. -Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen vans allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commercile, financile, en industrile verrichtingen doen die de! verwezenlijking of uitbreiding van haar doel vergemakkelijken.

De vennootschap kan al deze handelingen zowel in Belgi als in het buitenland verrichten.

-Handel in geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

-Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, demo's, ontwikkelingsactiviteiten, publicaties, en dergelijke en dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap

-Priv verhuur van vergaderfaciliteiten. _}

.Voor-behouden aan het Belgisch" Staatsblad Luik B - vervolg

r--Het uitbaten van een schooinheds- en wellnessinstituut in de meest uitgebreide betekenis.

-Het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen en alle daarmee verband houdende activiteiten zoals gezichtsverzorging, huidverzorging, manicure en pedicure, epileren, gespecialiseerde voetverzorging, voetreflexologie, massages, powerplate, cellulitis behandelingen, lymfedrainage, gezondheidsconsulent, aromatherapeut, kleur- en stijlconsulent, kruidengeneeskunde.

-Het verstrekken van alle diensten ivm lichaamsverzorging en lichamelijke welzijn zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen van

thalss5therapie, kuuroorden, wellness centra, massagesalons, 'schoonheidssalons, saunacentra.

-Het verstrekken van advies en consultancy in verband met al het voorgaande en in het bijzonder op het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging het aanbrengen van make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten, esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en ontspanning in de ruimste zin van het woord.

-Priv saunacenter verhuur.

-Kleinhandel schoonheidsproducten, algemene lichaamsverzorgingartikelen en aanverwante artikelen, natuurproducten, parfums, cosmetica, lotions, reinigingsmiddelen en toiletartikelen zonder dat deze lijst limitatief is.

-Kleinhandel in juwelen, sierraden, textiel, lederwaren, gadgets, geschenkartikelen en diverse accessoires in de meest ruime zin. -Kleinhandel in kruiden en specerijen.

-Handel in voedingsmiddelen

-Detailhandel in levensmiddelen.

-Niet-ambulante kleinhandel in andere specifieke voedingsproducten, niet

ter plaatse geproduceerd.

-Tussenpersoon in de handel.

-Handel in alcoholische dranken en andere dranken inclusief thuisbezorging

daarvan.

- Organiseren en begeleiden van binnen- en buitenlandse reizen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle

handelingen kan stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

(Artikel vier) DUURBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

I

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van

ede rechtspersoonlijkheid.

I(Artikel negen )BESTUUR

ia) Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer

zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

b) Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

c) Het mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten isonbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (Artikel tien)BEVOEGDHEDEN

a) Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijke

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

van derden en in!

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden tent titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze:

overdragen. 1

lb) Ingeval er slechts n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machteni uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

c) de zaakvoerder zullen rekening houden met de bepalingen inzake het! tegenstrijdig belang dat zijn hebben met de vennootschap bij dei

1 (Artikel elf) CONTROLE

verrichting.

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van leen commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris tei benoemen overeenkomstig de wet.

.(Artikel twaalf) ALGEMENE VERGADERING 1

laatste donderdag van de maand juni;

De jaarvergadering wordt gehouden op de

dom veertien uur.

!Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden

worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens hetf

belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap off

op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. #

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekender brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden,= minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, dei zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter :beschikking gesteld.

iDe vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of ler zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de =bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de =oproepingsbrief.

(Artikel dertien) AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bijt volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft' recht op n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

Ib) Indien er slechts n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan ede algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. !Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agendas

vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden

i

:aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing'

wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

!De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de

=bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die

handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vnnootschap vertegenwoordigen ten aanzien rechte, als eiser of als verweerder.

door-

' behouden Luik B - vervolg

aan het -

taatedh-J welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Staatsblad 1

(Artikel zestien) BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van

hetzelfde.jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de

van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

(Artikel zeventien) VERDELING

i De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste n/twintigste afgenomen voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). '(Artikel achttien) ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) ini functie op dat ogenblik, of door de zorgen van n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest! uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die aan de vereffenaar(s).

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op nendertig december tweeduizend en twaalf.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien,

overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparanten verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan voor het verlijden van onderhavige akte.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op n.

b. te benoemen tot deze functie:

- De heer VERSCHUEREN Dirk Alice Aim, wonende te 9250 Waasmunster,i

volgende van; toekomen;

Voio-

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

Neerstraat 371, die verklaart het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbperkte duur te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. het mandaat van de zaakvoerders niet te vergoeden.

e. geen commissaris te benoemen.

VOLMACHT

De verschijners verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer

Jan

Peeters, zaakvoerder van bvba Peeters J. Accountantskantoor te 2221 Booischoot, Ter Laken 22, met recht van indeplaatsstelling en afzonderlijk handelend om als specifieke volmachthebber namens de vennootschap op te treden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

!Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, ;inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor allebeslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

IVOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean Matthys

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 18.06.2015 15187-0492-012
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 24.06.2016 16226-0367-013

Coordonnées
A CONCEPT OF CARE

Adresse
NEERSTRAAT 371 9250 WAASMUNSTER

Code postal : 9250
Localité : WAASMUNSTER
Commune : WAASMUNSTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande