A. BOUVERNE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. BOUVERNE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 423.124.886

Publication

16/07/2014
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud( aan he Belgisc &autel(

NEERGZ-LEGD

7 MU 2014

REChe'Ref VAN KOOPHANDE "1-E GENT

11111111111N1g11,1111111111

Ondernemingsnr : 0423124886

Benaming (voluit) : A Bouverne

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kortedagsteeg 39

9000 Gent

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie op 19 juni 2014, werd de buitengewonel algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid BOUVERNE" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent,

Korteclagsteeg 39, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/Beslissing te nemen omtrent de uitoefening van het voorkeurrecht.

2/Beslissing te nemen omtrent het doorvoeren van een externe kapitaalverhoging zonder het uitgeven van

nieuwe aandelen.

3Nerhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vijfhonderd veertig:

duizend euro ( 540.000,00) om het te brengen van vijftig duizend euro 50.000,00) op vijfhonderd negentigi

;i duizend euro 590.000,00).

De kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inbrengen in specin en zonder creatie van nieuwej

aandelen maar met een aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.

4Naststelling dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd,

5/Wijziging van het artikel vijf van de statuten om de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd negentig duizend euro ( 1

590.000, 00).

Het is verdeeld in duizend achthonderd gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elki

een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal 'Vertegenwoordigen."

6/Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van aile enomen beslissingen,

'17/Cotirdinatie van de statuten.

En volgende beslissingen werden genomen;

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de vennoten wederzijds en individueel verzaken aan het voorkeurrecht in het

kader van de geplande kapitaalsverhoging in specin.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging niets wijzigt aan de aandelen verhouding:

tussen de vennoten, noch enige benadeling teweeg brengt bij de eventuele schuldeisers van de vergadering en

beslist dienvolgens over te gaan tot een kapitaalverhoging in specin zonder uitgave van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag vanj

vijfhonderd veertig duizend euro ( 540.000,00) om het te brengen van vijftig duizend euro ( 50.000,00) op'

vijIhonderd negentig duizend euro ( 590.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inbrengen in specin,j

zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met een aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande

aandelen.

INSCHRIJVING

Op de voorgestelde kapitaalverhoging met een bedrag van vijfhonderd veertig duizend euro 540,000,00)

wordt door de vennoten, de heer Bouverne Alain, de heer Bouverne Anthony en mevrouw Braet Christine,

voornoemd, enige vennoten, ingeschreven voor het totale bedrag van vijfhonderd veertig duizend euro ais, als

volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorbehouden , aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

Door de heer Bouverne Alain: vierhonderd negentien duizend zevenhonderd euro ( 419.700,00).

Door mevrouw Braet Christine: honderdtwintig negentien duizend zevenhonderd euro ( 119.700,00.

Door de heer Bouverne Anthony: zeshonderd euro ( 600,00)

De voormelde vennoten hebben een totaalbedrag gestort van vijfhonderd veertig duizend euro (

540.000,00). Zij zijn bijgevolg ingevolge hun voormelde inschrijving niets meer aan de vennootschap

verschuldigd.

Tot bewijs van deze deelname aan de kapitaalverhoging hebben de inschrijvers mij, notaris, een bankattest

overhandigd uitgaande van de KBC bank, gedateerd op 19 juni 2014, waaruit blijkt dat op voormelde datum de

som van vijfhonderd veertig duizend euro ( 540.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening van de

vennootschap geopend onder het nummer BE BE55 7440 4617 7144.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen door

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op vijfhonderd negentig duizend euro (590.000,006) en wordt

vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale

waarde, met een fractiewaarde van een duizend achthonderdste (1/1.800ste) van het maatschappelijk

kapitaal."

De vergadering beslist dat onderhavige kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing van de

bepalingen van het artikel 537 VVIB92.

In dit verband verklaren de vennoten, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd:

1/dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 11 juni 2014 beslist heeft

over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van zeshonderd duizend euro ( 600.000,00) en het

bruto tussentijds dividend betaalbaar heeft gesteld.

2/dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend

in totaal zestig duizend euro ( 60.000,00) bedraagt, zijnde tien ten honderd van het totale bruto dividend.

3/dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap werd ingehouden en werd

doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst op 19 juni 2014.

4/dat het netto dividend, bedragend vijfhonderd veertig duizend euro ( 540.000,00) aan de vennoten werd

uitgekeerd, op 19 juni 2014, voorafgaandelijk dezer, als volgt:

-aan de heer Bouveme Alain: vierhonderd negentien duizend zevenhonderd euro ( 419.700,00).

-aan mevrouw Braet Christine: honderdtwintig negentien duizend zevenhonderd euro ( 119.700,00).

-aan de heer Bouverne Anthony: zeshonderd euro ( 600,00)

Samen vijfhonderd veertig duizend euro ( 540.000,00) hetwelk werd overgemaakt van de rekening BE53

7360 0533 3953 van de BVBA A. Bouverne op rekeningnummer BE77 4480 0776 4142 van de echtgenoten

Bouveme Alain  Braet Christine.

5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend vijfhonderd veertig duizend euro (

540.000,00) werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging.

6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van

Vennootschappen.

7/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het toekennen van

het tussentijds dividend.

8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend vijfhonderd veertig duizend euro ( 540.000,00) bij de

inschrijving volledig werd volgestort.

9/dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vr56r 1 oktober 2014.

10/dat bijgevolg aan de voorschriften van het artikel 537 WIB92 werd voldaan.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit

-dat op het totaal bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend vijfhonderd veertig duizend euro (

540.000,00) werd ingeschreven;

-dat er naar aanleiding van de kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven;

-dat de fractiewaarde van de aandelen in evenredigheid werd verhoogd;

-dat bijgevotg de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en het kapitaal van de vennootschap werd

gebracht op vijfhonderd negentig duizend euro ( 590.000,00).

-dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen

die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

Gelet op de gerealiseerde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te wijzigen

door vervanging van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op vijfhonderd negentig duizend euro (590.000,006) en wordt

vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale

waarde, met een fractiewaarde van een duizend achthonderdste (1/1.800ste) van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de zaakvoerders elle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle genomen

besluiten.

ZEVENDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Voor-

behouden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besiist aan de zaakvoerder een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, ondertekenenen neerleggen van ~

een gecordineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van

Vennootschappen.

VOOR ANALYTISCH U1TTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

-gecordineerde statuten

ertod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheidnotaris, perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.01.2014, NGL 21.02.2014 14049-0241-017
05/03/2013 : GE133261
24/02/2012 : GE133261
10/11/2011 : GE133261
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 27.01.2015, NGL 18.02.2015 15044-0578-017
01/03/2011 : GE133261
04/03/2010 : GE133261
10/02/2009 : GE133261
04/03/2008 : GE133261
20/02/2007 : GE133261
15/02/2006 : GE133261
31/01/2005 : GE133261
27/02/2004 : GE133261
27/02/2003 : GE133261
23/02/2002 : GE133261
08/02/2001 : GE133261
12/02/2000 : GE133261
01/01/1997 : GE133261
01/01/1993 : GE133261
01/01/1992 : GE133261
01/01/1989 : GE133261
01/01/1988 : GE133261
01/01/1986 : GE133261

Coordonnées
A. BOUVERNE

Adresse
KORTEDAGSTEEG 39 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande