A. DE BUCK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. DE BUCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.858.147

Publication

19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 31.07.2014, NGL 10.09.2014 14584-0482-016
21/02/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 1 i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de-akte

NPFRr-fit ;n

MONITEUP, BELGf_

1 4 '02- 1U14i G1SCH S1,^ Te` ~j

0 5 urn 201k

RECHTBANK VAN : .'!

KOOPHANDEL. TE GENT I

Griffie

*14098478 B

Ondernemingsnr : 0464.858.147

Benaming (voluit) : A. DE BUCK

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weststraat 7

9971 Kaprijke (Lembeke)

Onderwerp akte :WIJZIGING DER STATUTEN:

Uit een akte verleden voor Meester KAREL D'AUBIOUL, geassocieerd notaris te Zelzate, op 27 januari 2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met tweehonderd zeventigduizend euro ( 270.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro ( 20.000,00) op tweehonderd negentigduizend euro ( 290.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, volledig in te schrijven door de enige vennoot.

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

- de onverdeeldheid georganiseerd onder de vorm van voormelde burgerlijke maatschap genaamd "ANGELO DE BUCK 1NVEST", verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van een

bedrag van tweehonderd zeventigduizend euro ( 270.000,00), hetwelk volledig volstort wordt door inbreng van een bedrag van tweehonderd zeventigduizend euro ( 270.000,00).

De inbrenger verduidelijkt dat voornoemd ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 21 januari 2014. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap,

2. Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap tweehonderd negentigduizend euro ( 290.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen,

3. Aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:

`Artikel 5: Kapitaal

"Net maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd negentigduizend euro ( 290.000,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen':

4. toevoeging aan de statuten van een nieuw artikel 21 bis inzake het vraagrecht, luidend als volgt: "ARTIKEL 21BiS : VRAAGRECHT

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor, zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de: zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de. vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod97.1

t Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vdor de algemene vergadering ontvangen."

5. Aanpassing van artikelen 27, 28 en 29 van de statuten inzake de ontbinding en de

vereffening en herformulering als volgt:

"ARTIKEL 27 : ONTBINDING

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in n akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

ARTIKEL 28 : VEREFFENING -- VERDELING LIOUIDATIESALDO

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij

eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de

kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van

koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen

de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze

op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten

laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

ARTIKEL 29 : ONTBINDING EN VEREFFENING IN N AKTE

Een ontbinding en vereffening in n akte is slechts mogelijk mits naleving van

volgende voorwaarden:

I er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2 er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van

het Wetboek van vennootschappen;

3 alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig

vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf"

6. Cordinatie van statuten.

Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de

mogelijkheid tot in de plaats stelling, en aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, worden aangesteld de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a: 1. Mevrouw Isabelle Vansteenkiste; 2. Mevrouw Linda Martens; 3. Mevrouw Eugnie

Carrez.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(get, Geassocieerd Notaris Karel D'Aubioul te Zetzate)Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

- statutencordinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 05.07.2013, NGL 06.08.2013 13415-0244-018
15/10/2012
mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

-4 OKT. 2012

RECHT }

~AN

KOOPHAND GENT

11,1 11 IIIV~INIIIII

*121fi9998'

Ondememingsnr : BE0464.858.147

Benaming (voluit) : A. DE BUCK

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weststraat 7

9971 Kaprijke (Lembeke)

Onderwerp akte ;WIJZIGING DER STATUTEN:

Uit een akte verleden voor Meester KAREL D'AUBIOUL, geassocieerd notaris te Zelzate, op 28 september 2012, geboekt met volgend relaas van registratie: Geregistreerd te Zelzate op 0111012012, twee bladen geen verzendingen, boek 288 blad 99 vak 14. Ontvangen: 25 euro (get.) Cleppe Tania, fiscaal deskundige e.a. inspecteur a.i., blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar van de vennootschap naar 31 januari van elk jaar en wijziging van de datum van bijeenroeping van de jaarvergadering van de vennootschap naar de eerste vrijdag van de maand juli om tien uur. Derhalve zal het boekjaar lopen van 1 februari tot 31 januari van elk jaar, Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidige boekjaar van de vennootschap verlengd tot 31 januari 2013, zodat het zal lopen van 1 oktober 2011 tot 31 januari 2013. De eerstvolgende jaarvergadering betreffende het huidige boekjaar zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juli 2013 om tien uur.

Wijziging van volgende artikelen van de statuten ingevolge dit besluit:

- de eerste alinea van artikel achttien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden ten zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juli om tien uur."

- artikel vierentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van elk jaar."

2. Coordinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(get. Geassocieerd Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

- statutenco5rdinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 26.04.2012 12099-0551-019
22/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 17.03.2011 11060-0136-019
17/01/2011 : GE191530
26/03/2010 : GE191530
06/04/2009 : GE191530
26/03/2009 : GE191530
09/04/2008 : GE191530
13/03/2007 : GE191530
21/03/2006 : GE191530
18/07/2005 : GE191530
13/06/2005 : GE191530
15/03/2005 : GE191530
26/06/2003 : GE191530
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 31.07.2015, NGL 09.09.2015 15584-0013-015
09/02/2002 : GE191530
06/01/1999 : GEA021315

Coordonnées
A. DE BUCK

Adresse
WESTSTRAAT 7 9971 LEMBEKE

Code postal : 9971
Localité : Lembeke
Commune : KAPRIJKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande