A.A. WEYN-LAUWERS NV

Divers


Dénomination : A.A. WEYN-LAUWERS NV
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 405.084.272

Publication

03/06/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

*14110785*

V beh aa Be StaE

HU

UI

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

22 MEI 2014

AFDELINCWWERMONDE

Ondernemingsnr ; 0405084272

Benaming

(voluit) "A.A. WEYN-LAUWERS NV"

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel: 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 12

(volledig adres)

Onderwerp akte; STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Catherine De Moor, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 13/05/2014, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennoot-'schap "A.A, WEYN-LAUWERS NV", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 12, RPR Dendermonde 405-084272, waarbij werd beslist:

1) artikel 9 te schrappen en te wijzigen gezien reeds aile aandelen op naam zijn, als volgt:

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de

vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

2) a) artikel 17 te wijzigen door schrapping van de zin "Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem".

b) artikel 17 te wijzigen door toevoeging van volgende zin na de 5 paragraaf "Bij beraadslaging binnen de raad van bestuur omtrent navolgende handelingen omschreven in de lijst, is het akkoord van aile bestuurders vereist:

- het verwerven of vervreemden van deelnemingen en onroerende goederen, in voile eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik en van zakelijke rechten hierop;

- het stellen van zekerheden, het aangaan en sluiten van leningen langer dan n jaar,

- het aangaan van leningen op korte termijn en het sluiten van contracten voor een termijn van meer dan 24

maanden, hetzij voor een een bedrag van 25.000,00 Eur.

-het aangaan van investeringen van 25.000,00 Eur of meer (per investering)

-het strategisch beleid inzake personeel (zoals aanwerving, ontslag, bepaling loon)

-het strategisch beleid van de vennootschap.

- aile handelingen vanaf 25.000,00 Eur"

3) artikel 22 der statuten te wijzigen door toevoeging aan de 2 paragraaf van volgende bepalingen:

"Zijn geen daden van dagelijks bestuur

- het verwerven of vervreemden van deelnemingen en onroerende goederen, in voile eigendom, naakte'

eigendom of vruchtgebruik en van zakelijke rechten hierop;

- het stellen van zekerheden, het aangaan en sluiten van leningen langer dan n jaar.

- het aangaan van leningen op korte termijn en hpt sruiten van contracten voor een termijn van meer dan 24 maanden, hetzij voor een een bedrag van 25.000,00 Eur.

-het aangaan van investeringen van 25.000,00 Eur of meer (per investering)

-het strategisch beleid inzake personeel (zoals aanwerving, ontslag, bepaling loon)

-het strategisch beleid van de vennootschap.

aile handelingen vanaf 25.000,00 Eur.

Voor deze handelingen moeten alle bestuurders akkoord zijn."

4) het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders, met name:

-De heer WEYN nudi-Albert-Maria, wonende te Waasmunster, Korte Heesdonkstraat 31.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

,f) Voir* behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De VOF ADCOW met zetel te 9140 Tenrise, StokthdelCstidat 52-1fiP-R-.688-8.-9-01:76-3; voorheenbfi.ir-cii; werd ontbonden per 28/4/2014  waardoor het mandaat is beindigd

-BVBA "WAASS STAALWERKEN" afgekort "W.S.W" met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark Noord 12, RPR 0405082193 BTW nr BE 405.082.193. vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de Heer Rudi Weyn, voornoemd

met ingang van 13/05/2014 en over te gaan tot benoeming tot bestuurders voor een duur van 6 jaar, met ingang van 13/05/2014: de heer WEYN Andr-Charles-Anna wonende te Sint-Niklaas, Colmarstraat 40 en de heer WEYN Rudi voornoemd.

5) Tot wijziging van artikel 29 der statuten door schrapping van paragraaf 1 en paragraaf 2 en deze te wijzigen door volgende bepaling

"Binnen 6 dagen moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemens om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

6) Tot wijziging artikel 30 der statuten door de eerste paragraaf te schrappen en te vervangen door de volgende:

"Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging , kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder, mits naleving van de statuten."

7) Tot wijziging artikel 36 der statuten door de tekst te schrappen en te vervangen door de volgende "Behoudens de gevallen door de wet voorzien, en de hierna opgesomde gevallen worden de beslissingen

genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Eenparigheid van stemmen is vereist in volgende gevallen:

-ontslag en benoeming van de bestuurder(s)

-het bepalen van de vergoeding van de bestuurder(s)

-de bestemming van de winst

Over de in voorgaande alinea opgesomde gevallen kan slechts geldig beraadslaagd en beslist worden wanneer de aandeelhouders allen aanwezig zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Deze nieuwe vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens op geldige wijze met eenparigheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal."

8) De datum van de jaarvergadering te wijzigen vanaf 1 januari 2015 door deze vanaf dan te houden op de laatste maandag van de maand februari om 15 uur.

9) Pe nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur om de beslissingen uit te voeren en de statuten te cordineren.

10) De voltallige raad van bestuur besliste vervolgens met eenparigheid van stemmen de Heer Rudi Weyn te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, zoals omschreven in de statuten.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, bestaande uit de Heer Andr Weyn en de Heer Rudi Weyn zijn samengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen beslist de Heer Rudi Weyn voornoemd te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, zoals omschreven in de statuten.

VOLMACHT

Om deze wijzigingen te kunnen publiceren werd mandaat verleend aan BV BVBA Boweyco RPR 0541.904.851, vertegenwoordigd door Mevrouw Conny Weyn, met recht van indeplaats-'stelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij het ondememingsloket om aldaar alle formalinteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzi-'gingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om aile formaliteiten te vervullen bij de B.T.W. administratie

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van buik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

17/06/2013 : DE009517
27/06/2012 : DE009517
11/05/2011 : DE009517
02/05/2011 : DE009517
07/03/2011 : DE009517
24/06/2010 : DE009517
25/06/2009 : DE009517
18/06/2009 : DE009517
12/06/2008 : DE009517
05/07/2007 : DE009517
22/06/2007 : DE009517
09/11/2005 : SN009517
21/06/2005 : SN009517
21/06/2004 : SN009517
14/06/2004 : SN009517
22/12/2003 : SN009517
25/06/2003 : SN009517
17/06/2003 : SN009517
20/07/2001 : SN009517
20/07/2001 : SN009517
20/07/2001 : SN009517
26/06/2001 : SN009517
09/07/1999 : SN009517
01/01/1988 : SN9517
01/01/1986 : SN9517

Coordonnées
A.A. WEYN-LAUWERS NV

Adresse
Zetel: 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 12

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande