A.ALUVERA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.ALUVERA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.620.549

Publication

04/04/2014
'1 Nrod Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II %Mi

Oudenaarde

24 MAART 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.620.549

Benaming

(voluit) : A. ALU VERA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 9700 Oudenaarde, Blote 3

(volledig adres)

Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op 11 maart 2014, "Geregistreerd te Oudenaarde op 17 maart 2014, 3 bladen 0 verzendingen, boek 768 bled 41 vak 02, Ontvangen : vijftig euro (E 60,00), De adviseur ea inspecteur (getekend) S. De Smet" heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A. ALUVERA", met zetel te 9700 Oudenaarde, Blote 3, onder meer letterlijk volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2013, waarbij beslist werd om een tussentijds dividend uit te keren ten bedrage van honderd zevenenzestigduizend euro in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomsten belastingen (WIB 92). De vennoten verklaren dat zij inmiddels hun verplichtingen tegenover de schatkist in verband met de aangifte en storting van de roerende voorheffing hebben voldaan.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 10 maart 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 10 maart 2014 met betrekking tot voorgenomen kapitaalverhoging.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot de kapitaalverhoging om het te brengen van vijfendertigduizend euro 35.000,00) met een bedrag van honderd vijftigduizend driehonderd euro (E 150.300,00) naar honderd vijfentachtigduizend driehonderd euro (E 185.300,00) door inbreng in natura van honderd vijftigduizend driehonderd euro 150.300,00) met uitgifte van zesduizend vijfenvijftig nieuwe aandelen uitgegeven a pari.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door:

1) de heer VAN GLABEKE Geert Hendrik Maurice (RR 66.04.17 157-62), wonende te Oudenaarde, Blote 5, door incorporatie van een netto dividendbedrag van honderd negenenveertigduizend driehonderd veertig euro, waarvoor hem zesduizend zestien nieuwe aandelen worden uitgereikt

2)mevrouw GLAS Carine Bertha (RR 60.03.16 412-01), wonende te Oudenaarde, Blote 6, door incorporatie van een netto dividendbedrag van negenhonderd zestig euro, waarvoor haar negenendertig nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Verslag

Met betrekking tot deze inbreng in nature werd door Saskia Luteijn, Bedrijfsrevisor burg. bvba, vertegenwoordigd door Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, op 10 maart 2014 een verslag opgemaakt, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Ondergetekende, Saskia Luteijn, Bedrijfsrevisor burg. bvba, vertegenwoordigd door Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerder om krachtens art. 313 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van het tegoed aan dividend van de heer Geert Van Glabeke en mevrouw Carine Glas ten belope van E 160.300,00 in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, bij de BVBA A. ALUVERA (RPR 0426.620.549), gevestigd fe 9700 Oudenaarde, Blote 3.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat het verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden

a) de bijzondere algemene vergadering dd. 20 december 2013 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van een bruto-dividend ten belopen

v_an. g 167 .Q0.Q.Q111.01Oelese9 _____ . in. W113'92 heeg/ e.1) cQ dU

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belgeVoorbehouden aan het Belgisch Staatsb la d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB'92 bedoelde roerende voorheffing van 10% van 150.300,00 op te nemen als schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder die ontstaat uit het besluit tot winstuitkering.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, zijn wij van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

De beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

De voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Indien de vennoten besluiten om de ontvangen netto-dividendenuitkering in het kapitaal te incorporeren, zal er als vergoeding voor deze inbreng van E 150.300,00, 6.055 nieuwe aandelen van de BVBA A.ALUVERA zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen ais volgt worden toegekend:

Bedrag kapitaal Aantal aandelen

Geert Van Glabeke 149.340,00 6.016

Glas Carine 960,00 39

150.300,00 6.055

en mits een eventuele vergoeding aan de huwgemeenschap indien daartoe een aanleiding bestaat.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat de vennoten van de

vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess

opinion is.

Daar de buitengewone algemene vergadering plaats zal vinden op 11 maart 2014, kan er niet voldaan

worden aan de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook aan het ter

beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen De

vennoten zijn hiervan in kennis gesteld.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoten van de vennootschap in het kader

van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel

gebruikt worden. Deze kapitaalverhoging kadert binnen art. 537 WII3'92."

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfentachtigduizend driehonderd euro

(185.300,00) en is verdeeld in zevenduizend vierhonderd vijfenzestig aandelen zonder vermelding van waarde,

die elk n/ zevenduizend vierhonderd vijfenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te cordineren.

VOOR ETROUW BEKNOPT UITTREKSEL

De instrumenterende notaris

Mr Leen Coppejans,

Notaris te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte

- verslag zaakvoerder.

- verslag bedrijfsrevisor.

- gecordineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.08.2014, NGL 19.08.2014 14435-0197-017
03/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.03.2012, NGL 28.03.2012 12074-0507-017
20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.08.2011, NGL 14.09.2011 11545-0544-017
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.08.2010, NGL 31.08.2010 10529-0483-017
05/01/2010 : OUX074108
08/09/2009 : OUX074108
02/09/2008 : OUX074108
17/07/2007 : OUX074108
06/07/2006 : OUX074108
23/05/2005 : ANX074108
24/06/2004 : ANX074108
20/04/2004 : ANX074108
14/04/2004 : GEX074108
31/07/2003 : GEX074108
16/01/2003 : GE139708
12/07/2001 : GE139708
19/07/2000 : GE139708
29/10/1999 : GE139708
31/01/1996 : GE139708
01/01/1992 : GE139708
17/08/1990 : GE139708
01/01/1989 : GE139708
01/01/1988 : GE139708
22/04/1987 : GE139708
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.08.2016, NGL 31.08.2016 16565-0487-017

Coordonnées
A.ALUVERA

Adresse
BLOTE 3 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande